Wales Goes Green to tackle climate change

Posted on

Cymraeg isod

image

Schools and
businesses across Wales will today turn green in support of rainforests with
environmental charity Size of Wales as part of GO GREEN DAY.

Local schools and businesses will join a national day of action –
#GoGreenDay – today by going green to support climate change charity, Size of
Wales. From wearing green socks to green wigs and face paints, hundreds of
people across Wales will raise funds to tackle climate change by helping to
protect an area of rainforest twice the size of our nation.

Schools from Caerphilly to Wrexham will join other schools up and down
Wales for this national day of action, by dressing up in green, holding
non-uniform days and playing Go Green Games.

Businesses across Wales are also signing up as champions to run Go Green
Day in their workplace. Ammanford business Corgi Hosiery have designed limited
edition green socks while Cardiff based Minuteman Press have designed and
printed a special Go Green Day colouring book to sell. Other business across
the country will hold bake sales and raffles and donate the proceeds to the
charity.

A launch event is also being held at the Principality Stadium which
Paralympics gold medallist Aled Davies MBE will attend alongside other Go Green
champions and politicians.

Claire Raisin, Director of Size of Wales said: “We’re really impressed
with the amazing ideas people are coming up with to go green in their own way
for Go Green Day. We’re excited that so many people are on board, and hope the
whole of Wales will join in with the day. And what’s great is that every penny
donated during Go Green Day will be doubled!”

She continued: “If you’d like to take part, it’s not too late. You can
follow everything on #GoGreenDay or go online to find out more and to make a
donation gogreen.sizeofwales.org.uk

Money raised for Size of Wales will be spent on a range of projects that
will help protect tropical forests, from supporting communities to gain land
rights, to buying tree seedlings and funding rangers. Supporters and partners
of the project are currently linked directly to communities and projects in
Africa and South America.

The world’s rainforests absorb around a fifth of the world’s man-made
carbon dioxide emissions and Size of Wales aims to raise awareness of the
importance of rainforest protection, as part of Wales’ national response to
climate change. Having reached its initial £2 million target, and successfully
helping to protect an area of rainforest the size of Wales, the project now
hopes Go Green Day 2016 will have a significant impact in helping towards its
new target of supporting an area of rainforest twice the size of Wales.

-Ends-

To find out more visit www.sizeofwales.org.uk

For more information and photos, please contact Lowri Jenkins on 07950
355508 / 
[email protected]

Register today at: gogreen.sizeofwales.org.uk 

Cymru yn mynd yn
wyrdd i daclo newid hinsawdd

image

Heddiw, bydd ysgolion a busnesau ledled Cymru yn troi’n
wyrdd i gefnogi coedwigoedd glaw ag elusen amgylcheddol Maint Cymru fel rhan o
Ddiwrnod Gwyrdd.

Bydd ysgolion a busnesau lleol yn ymuno â diwrnod cenedlaethol
o weithredu – #GoGreenDay – heddiw drwy gymryd camau gwyrdd i gefnogi elusen
newid hinsawdd, Maint Cymru. O sanau gwyrdd i wigiau gwyrdd neu hyd yn oed
paent wyneb gwyrdd, bydd cannoedd o bobl ledled Cymru yn codi arian i helpu
atal newid hinsawdd trwy helpu i amddiffyn ardal o goedwig law ddwywaith maint
ein gwlad.

Bydd ysgolion o Gaerffili i Wrecsam yn ymuno ag ysgolion
eraill ar hyd a lled Cymru ar gyfer y diwrnod o weithredu cenedlaethol, trwy
wisgo gwyrdd a chwarae Gemau Gwyrdd.

Mae busnesau ar draws Cymru hefyd yn cofrestru fel
hyrwyddwyr i redeg Diwrnod Gwyrdd yn eu gweithle. Mae busnes Rhydaman Corgi Hosiery wedi creu sanau gwyrdd arbennig
tra bod Minuteman Press yng
Nghaerdydd wedi dylunio ac argraffu llyfr lliwio arbennig i Ddiwrnod Gwyrdd.
Bydd busnesau eraill ar draws y wlad yn cynnal rafflau a gwerthu cacennau a rhoi
elw i’r elusen.

Mae digwyddiad lansio yn cael ei gynnal yn Stadiwm y
Principality a bydd aelod o dîm Paralympaidd Prydain ac enillwr o’r fedal aur,
Aled Davies MBE yn mynychu yn ogystal â gwleidyddion a hyrwyddwyr Diwrnod
Gwyrdd eraill.

Meddai Claire Raisin, Cyfarwyddwr Maint Cymru: “Mae’n
bleser i weld y syniadau rhyfeddol mae pobl wedi meddwl am i fynd yn wyrdd yn
eu ffordd eu hunain ar gyfer Diwrnod Gwyrdd. Rydym yn gyffrous bod cymaint o
bobl yn cymryd rhan ac yn gobeithio y bydd Cymru gyfan ymuno a’r diwrnod. A
beth sy’n wych yw y bydd pob ceiniog a roddir yn ystod Diwrnod Gwyrdd yn cael
ei ddyblu! ”

“Os hoffech chi gymryd rhan, nid yw’n rhy hwyr. Gallwch
ddilyn popeth ar #GoGreenDay neu ewch ar-lein i gael gwybod mwy ac i gyfrannu gogreen.sizeofwales.org.uk

Bydd yr arian a godir ar gyfer Maint Cymru yn cael ei wario
ar amrywiaeth o brosiectau a fydd yn helpu i warchod coedwigoedd trofannol, o
gefnogi cymunedau i ennill hawliau tir, i brynu eginblanhigion coed. Mae
cefnogwyr a phartneriaid yng Nghymru yn cael eu cysylltu’n uniongyrchol ar hyn
o bryd i gymunedau a phrosiectau yn Affrica a De America.

Mae coedwigoedd glaw’r byd yn amsugno tua un rhan o bump o
allyriadau carbon deuocsid sydd yn cael eu creu gan ddyn ac mae Maint Cymru yw
codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu coedwig law, fel rhan o ymateb
cenedlaethol Cymru i newid hinsawdd. Wedi cyrraedd ei tharged gwreiddiol o
helpu i amddiffyn ardal o goedwig law maint Cymru, mae’r prosiect yn awr yn
gobeithio bydd Diwrnod Gwyrdd 2016 yn cael effaith sylweddol  tuag at ei tharged newydd o gefnogi ardal o
goedwig law ddwywaith maint Cymru.


Tweet Share on Facebook