Visiting the 10 Million Trees Project

Posted on

Cymraeg isod

Lowri Jenkins, Campaigns Manager at Size of Wales was lucky
enough to recently visit our 10 Million Trees project in Mbale, Uganda. Here she tells us all
about it:

image

Mbale is a lush place – in both senses of the word. It is, I
suppose my lasting memory of Uganda. The rich red soil and deep green foliage is
hypnotic, it’s like I’ve changed the colour contrast on life. It’s also a lush
place in the Welsh sense, especially the people who are so friendly and greet
you with the warmest of smiles and handshakes.

I visited Uganda just over a month ago to see for myself the
good work being undertaken by the 10 Million Trees project. The project is
supported by Size of Wales and the Welsh Government and as the name suggests,
the project is attempting to plant 10 million trees in the region over the next
few years.

The area suffers from high deforestation which leads to
threats of flooding and landslides.  With
a booming population, and land in demand, trees are cut down for wood for fuel
and for agricultural space. But before we point the finger, the area suffers
high poverty rates, meaning much deforestation is a last resort. Would you cut
down a tree to feed your family? It’s not a matter of good guys planting trees
and bad guys cutting them down (although Paul & Rogers who run the project
are definitely good guys!), there are all sorts of difficulties and decisions
to balance.

Planting trees really helps the region; trees stabilise soil
which helps avoid landslips; trees help shade people’s crops from the hot sun;
trees provide sustainable supplies of fruit and fuelwood; and most importantly,
trees capture masses of CO2 to help tackle climate change.

If you’re like us, you probably think trees are great
already, but you may not realise how many people are benefiting from this tree
planting project. I met a fair amount of these people, and I’m really excited
to share their stories. And gosh there are some stories! It’s amazing how much
a small thing like a few trees can make a big difference to people’s lives. Many
of these people are already experiencing changes in their weather patterns, due
to the changing climate, meaning they struggle to grow as much food as they
used to, so these trees are really important.

Some of the tree nursery operators have turned their lives
around too, from George who is a double amputee and continues to plant trees,
to Annett & her women’s group who now have an income they never had from
the trees, and are passionate about protecting the environment – they have a
song saying as much!

Keep an eye on Size of Wales’ facebook, twitter & news
pages
as I’ll soon share lots of videos and blogs about all of my new friends;  I’d love for you to hear their stories.

 

Ymweld â’r Prosiect 10 Miliwn o Goed

Yn ddiweddar bu Lowri
Jenkins, Rheolwr Ymgyrchoedd Maint Cymru, yn ddigon ffodus i ymweld â’n
prosiect 10 Miliwn o Goed ym Mbale, Uganda. Dyma hi’n rhannu ei phrofiadau:

Mae Mbale yn le
toreithiog a braf. Mae’n debyg mai dyna sut y byddaf yn cofio Uganda. Mae’r pridd
coch cyfoethog a’r dail gwyrdd tywyll yn hypnotig – mae fel pe bai cyferbynnedd
lliwiau fy mywyd wedi newid. Mae hefyd yn lle braf yn yr un ffordd â Chymru, yn
enwedig y bobl sydd mor gyfeillgar ac yn eich cyfarch â gwen gynnes wrth ysgwyd
eich llaw.

Ymwelais ag Uganda tua mis yn ol i weld drosof fy hun y gwaith da sy’n cael ei gyflawnai
gan y prosiect 10 Miliwn o Goed. Cefnogir y prosiect gan Maint Cymru a
Llywodraeth Cymru ac fel y mae’r enw’n awgrymu, mae’r prosiect yn ceisio plannu
10 miliwn o goed yn yr ardal dros y blynyddoedd nesaf.

Mae’r ardal yn
dioddef yn sgil datgoedwigo helaeth sy’n arwain at y perygl o lifogydd a
thirlithriadau. Gan fod y boblogaeth yn tyfu, a bod galw mawr am dir, mae’r
coed yn cael eu torri i gael pren ar gyfer tanwydd ac i greu lle ar gyfer
amaethyddiaeth. Ond cyn i ni bwyntio bys, mae’r ardal yn dioddef cyfraddau
tlodi uchel, sy’n golygu mai’r dewis olaf yw llawer o’r datgoedwigo. A fyddech
chi’n torri coeden i fwydo’ch teulu? Nid yw’n fater o ddynion da yn plannu coed
a dynion drwg yn eu torri i lawr (er bod Paul & Rogers sy’n rhedeg y
prosiect yn bendant yn ddynion da!), mae pob math o anawsterau a
phenderfyniadau i’w cydbwyso.

Mae plannu coed o
gymorth gwirioneddol i’r ardal; mae coed yn sefydlogi’r pridd sy’n helpu i
osgoi tirlithriadau; mae coed yn helpu i gysgodi cnydau pobl rhag yr haul
crasboeth; mae coed yn darparu cyflenwadau cynaliadwy o ffrwythau a choed
tanwydd; ac yn bwysicaf oll, mae coed yn dal llawer iawn o CO2 i helpu
i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Os ydych chi fel
ni, rydych siŵr o fod eisoes yn meddwl bod coed yn wych, ond efallai nad ydych
yn sylweddoli faint o bobl sy’n cael budd o’r prosiect plannu coed hwn. Cefais
gwrdd â llawer iawn o’r bobl hyn, ac rwy’n falch iawn o gael rhannu eu straeon.
Ac am straeon! Mae’n anhygoel sut y gall rhywbeth mor fach ag ambell goed wneud
gwahaniaeth mawr i fywydau pobl. Mae llawer o’r bobl hyn eisoes yn profi
newidiadau ym mhatrymau’r tywydd,  o
ganlyniad i’r hinsawdd sy’n newid, sy’n golygu eu bod yn cael trafferth i dyfu
gymaint o fwyd ag yr oeddent yn arfer ei wneud. Felly mae’r coed hyn yn bwysig
iawn.

Mae rhai o’r bobl
sy’n rhedeg y planhigfeydd coed wedi trawsnewid eu bywydau hefyd, o George sydd
wedi colli dau o’i aelodau ac sydd yn dal i blannu coed, i Annett a’i grŵp
menywod sydd bellach yn cynhyrchu incwm nad oedd ganddynt o’r blaen o goed, ac
sy’n teimlo’n angerddol ynglŷn a diogelu’r amgylchedd – mae ganddynt gân sy’n
pwysleisio hyn!

Cadwch lygad ar
ein tudalen facebook, twitter a thudalennau newyddion Maint Cymru oherwydd cyn
hir byddaf yn rhannu llawer o fideos a blogiau ynglŷn â’m holl ffrindiau
newydd; carwn i chi glywed eu straeon.

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook