Thanks to Enterprise Rent-A-Car’s Charitable Fund

Posted on

Cymraeg isod.

We are sending big thanks to Enterprise for supporting Size of Wales and donating £1,500 from their Enterprise Holdings Foundation grant.

Enterprise Rent-A-Car has been a friend and supporter of Size of Wales’ since participating in Go Green Day in 2016 and we are very pleased to be developing an ongoing relationship. Enterprise are committed to managing their business sustainably both now and in the future as they understand that what we do today matters even more tomorrow.

Click here if you want to read more about Enterprise’s commitment to sustainability and environmental conservation.

Enterprise will also be participating in this year’s Go Green Day. They will be wearing green and donating £2 each and also encouraging their staff to walk, cycle or use public transport to work.
If you’re interested in signing your business up for Go Green Day and doing your bit for the environment head to www.sizeofwales.org.uk/gogreenday2017.

Rydym yn anfon ein diolchiadau at Enterprise am gefnogi Maint Cymru a chyfrannu £1,500 o’u grant Sefydliad Enterprise Holdings.

Mae Enterprise Rent-A-Car wedi bod yn gyfaill i Faint Cymru ac wedi ein cefnogi ers iddynt gymryd rhan yn ein Diwrnod Gwyrdd yn 2016 ac rydym wrth ein bodd i fod yn datblygu perthynas barhaus. Mae Enterprise wedi ymrwymo i reoli eu busnes yn gynaliadwy yn awr ac yn y dyfodol gan eu bod yn deall bod yr hyn a wnawn heddiw yn bwysicach fyth yfory.

Cliciwch yn y fan hon os yr ydych yn dymuno darllen mwy am ymrwymiad Enterprise i gynaliadwyedd a chadwraeth amgylcheddol.

Bydd Enterprise hefyd yn cymryd rhan yn ein Diwrnod Gwyrdd eleni. Byddant yn gwisgo gwyrdd ac yn cyfrannu £2 yr un a hefyd yn annog eu staff i gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd i’r gwaith.

Os yr ydych yn awyddus i gofrestru eich busnes ar gyfer ein Diwrnod Gwyrdd a gwneud eich rhan dros yr amgylchedd ewch at: www.sizeofwales.org.uk/gogreenday2017.


Tweet Share on Facebook