Supporting Gorilla’s in the Democratic Republic of the Congo

Cymraeg isod

Thalia Liokatis, Programme
Coordinator for the Democratic Republic of the Congo for Fauna & Flora International (FFI) is
stepping up to the challenges of protecting the world’s largest gorilla. This
vital work is being enabled by the support of Size of Wales. Here she tells us more about it:

image

“The Grauer’s gorilla is the world’s largest living primate,
but despite its size it is still incredibly vulnerable. Also known as the eastern
lowland gorilla, population numbers have dropped by 77% from 17,000 to around
3,800 over the last 15 years. FFI and the Wildlife Conservation Society have
collaborated to make the case for the species being officially re-categorised
as ‘Critically Endangered’ by IUCN – signifying the severity of the situation.

Since conducting surveys of the area from 2012 to 2015, FFI
has been supporting community reserves through the recruiting, training and
equipping of village rangers. In addition a monthly patrol program has been put
in place to monitor the areas of the reserves where Grauer’s gorillas are
present.

These patrols provide consistent population monitoring and help prevent
illegal activities. Examples of these include the identification and subsequent
removal of snare traps, and spotting illegal mining and hunting camps.

FFI is also working to engage whole communities in the
conservation process. Through a combination of education, establishing
sustainable livelihoods in the area and provision of fuel efficient stoves we
aim to reduce human impacts on the forest.

All of these elements combined should make it possible to
establish long term, sustainable change for the better, and help preserve the
future of Grauer’s gorillas in the forests of the eastern Democratic Republic
of Congo (DRC).

It would be a dream to be able to bring my sons to see these
magnificent creatures one day, and for them to be able to look into their eyes
and see the same curiosity, interest and intelligence reflected there.”

 

Nestor Mayala, Manager of Regomuki Community Reserve says, ‘The support given to us allows us to continue the work to identify vital gorilla areas in the reserve and protect them. ’

 

Size of Wales has made a real difference by offering to
match £21,000 of funding to the program. This opportunity has enabled FFI to
leverage additional funds which can help make a significant difference to its
work. For more information about FFI’s work please visit www.supportgorillas.org.

Cefnogi Gorila yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

Mae Thalia
Liokatis, Cydlynydd Rhaglen ar gyfer Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo ar gyfer Fauna & Flora International (FFI) yn mynd i’r afael â’r her
o ddiogelu gorila mwyaf y byd. Mae’r gwaith hanfodol hwn yn bosibl diolch i gefnogaeth
Maint Cymru. Dyma hi yn ddweud mwy wrthym am y prosiect:

image

Gorila Grauer
yw’r primat mwyaf yn y byd, ond er gwaethaf ei faint mae’r rhywogaeth mewn
perygl difrifol. Mae niferoedd y gorila, a elwir hefyd yn orila’r iseldir
dwyreiniol, wedi gostwng 77% o 17,000 i tua 3,800 dros y 15 mlynedd diwethaf.
Mae FFI a’r Gymdeithas Cadwraeth Bywyd Gwyllt wedi dod ynghyd i gyflwyno achos i’r
Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur dros ail-gategoreiddio’r rhywogaeth yn
swyddogol fel un sydd ‘Mewn Perygl Difrifol’ – er mwyn cyfleu difrifoldeb y
sefyllfa.

Ers cynnal
arolygon o’r ardal o 2012 hyd 2015, mae FFI wedi bod yn cefnogi gwarchodfeydd
cymunedol trwy recriwtio, hyfforddi a darparu offer i wardeniaid pentref. Yn
ogystal, trefnwyd rhaglen o batrolau misol i fonitro’r ardaloedd o’r
gwarchodfeydd sy’n cynnwys gorilaod Grauer.

Mae’e wardeniaid yma yn
monitro’r poblogaethau’n gyson ac yn helpu i atal gweithgareddau
anghyfreithlon, er enghraifft trwy ganfod a chael gwared ar faglau, a darganfod
mwyngloddiau a gwersylloedd hela anghyfreithlon.

Mae FFI hefyd yn
gweithio i ennyn diddordeb cymunedau cyfan yn y broses gadwraethol. Trwy
gyfuniad o addysg, creu bywoliaethau cynaliadwy yn yr ardal a darparu stofiau
tanwydd effeithlon anelwn at leihau effeithiau gweithgarwch dynol ar y
coedwigoedd.

Gyda’i gilydd,
dylai’r holl elfennau hyn ei gwneud yn bosibl i sicrhau newid hirdymor a
chynaliadwy er gwell, a helpu i ddiogelu dyfodol gorilaod Grauer yng
nghoedwigoedd dwyrain Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo.

Fy mreuddwyd yw cael dod â’m meibion i weld y creaduriaid anhygoel hyn rhyw
ddydd, ac iddynt fedru edrych i fyw eu llygaid a gweld yr un chwilfrydedd,
diddordeb a deallusrwydd yn cael eu hadlewyrchu yno.

 

Dywedodd Nestor Mayala, Rheolwr Gwarchodfa Gymunedol Regomuki, ‘Mae’r cymorth a roddwyd i ni yn golygu bod modd i ni barhau â’r gwaith o ddod o hyd i ardaloedd o’r warchodfa sy’n hanfodol i’r gorilaod, a’u diogelu. ’

Mae Maint Cymru
wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol drwy gynnig darparu £21,000 o arian
cyfatebol i’r rhaglen. Mae’r cyfle hwn wedi galluogi FFI i sicrhau cyllid pellach
a all helpu i wneud gwahaniaeth sylweddol i’w gwaith. Am ragor o wybodaeth am
waith FFI gweler: www.supportgorillas.org.