Size of Wales gains support from Ernest Kleinwort Charitable Trust

Posted on

Cymraeg isod.

Size of Wales has been successful in gaining support from Ernest Kleinwort Charitable Trust for its forest conservation project in Democratic Republic of Congo, DRC.

The Trust, which supports, among others, projects with a focus on “conservation of wildlife and the natural environment”, has agreed to create a match-fund with us to support our DRC project managed by our project partner Flora & Fauna International.

This project supports the implementation of two community led reserves and is home to the Grauer’s gorilla and the Congolese peacock, both of which are endangered by hunting and habitat loss.  Our support means that Flora & Fauna International (FFI) can work with the local communities to tackle mining and the illegal bush-meat trade, curb deforestation and poaching, and provide more sustainable livelihoods. Full details of our project in DRC is available here.

 

MAINT CYMRU’N ENNILL CEFNOGAETH YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL ERNEST KLEINWORT

Mae Maint Cymru wedi llwyddo i ennill cefnogaeth Ymddiriedolaeth Elusennol Ernest Kleinwort i’w brosiect cadwraeth coedwig yng Ngwladwriaeth Ddemocrataidd y Congo, DRC.

Mae’r Ymddiriedolaeth, sydd ymhlith eraill, yn cefnogi prosiectau â’u ffocws ar ‘gadwraeth bywyd gwyllt a’r amgylchedd naturiol”, wedi cytuno i greu cronfa arian cyfatebol gyda ni i gynorthwyo ein prosiect DRC sy’n cael ei reoli gan ein partner prosiect Flora & Fauna International.

Mae’r prosiect hwn yn cynorthwyo gweithrediad dwy warchodfa  o dan arweiniad y gymuned ac mae’n gartref i’r gorila Grauer a’r paun Congolaidd, ill dau mewn perygl oddi wrth helwyr, a cholli cynefin. Mae ein cymorth yn golygu bod Flora a Fauna International (FFI) yn medru gweithio gyda chymunedau lleol i fynd i’r afael â mwyngloddio a masnach cigoedd anifeiliaid gwyllt anghyfreithlon, atal datgoedwigo a herwhela, a darparu mwy o ddulliau cynaliadwy o ennill bywoliaeth. Gellir cael manylion llawn am ein prosiect yn DRC yma.

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook