Protecting an area of the Amazon the size of Wales!

Posted on

Cymraeg isod

Unique Welsh charity Size of Wales today announced that it
will help protect an area of rainforest the size of the nation in South
America.

As well as taking on a new project in Peru, the charity will
renew its support for a project in Guyana. The two projects cover over 2
million hectares of the Amazon basin – roughly the size of Wales.

Together with projects across Africa, this puts the charity
well on the way to its new ambition to help protect tropical forests twice the
size of Wales.

Olympic hosts Rio have used the biggest stage on Earth to draw
attention to the twin threats of climate change and deforestation.  With the Amazon rainforest providing a
stunning backdrop to the games, the organisers have committed to planting a
tree for every athlete taking part.

As 2016 looks set to be the world’s hottest year on record
it is clear that planting trees and protecting forests like the Amazon are both
crucial in the fight against climate change. These unique tropical forest
habitats absorb around a fifth of manmade CO2 emissions every year.

Having already helped plant over 4 million trees and helped protect
an area of rainforest the size of the nation, Size of Wales now aims to double
this; as a unique national response to climate change and a positive reply to
the country’s common use as a measurement of deforestation.

Size of Wales’ South American projects are run by its
partner Forest Peoples Programme and support indigenous groups; the Wampis in
Peru and the Wapichan in Guyana; in their efforts to secure legal rights to
their traditional lands and forests.

Ron James, a Wapichan
mapper involved in the community conserved forest project in Guyana
said:
“Without the support of Size of Wales we would not have advanced our work this
far. Thanks to the solidarity of the people and businesses of Wales, in April
this year we started formal land talks with our government regarding steps to
secure legal title to our ancestral forest. We are so glad the charity has
chosen to continue its support and help our villages realise our collective
vision for a Wapichan Conserved Forest.”

Size of Wales’ Acting
Director Lowri Jenkins said:
“We’re so chuffed to be able to say we’re
helping to protect an area of rainforest the size of Wales in South America,
and support these worthwhile communities. We’re currently looking at new
projects in Africa, which would mean Wales is protecting an area the size of
itself on both continents. That’s an incredible achievement for our nation!

But the charity still needs your help – Size of Wales needs
to raise funds to help protect these precious habitats and the unique
communities that call them home.

“We’re asking everyone in Wales to join us on Friday the 14th
of October for Go Green Day, our national fundraising day. Show your support
for rainforests by wearing green and donating a few pounds.”

Every £1 donated by the Welsh public will be doubled by a
generous match fund provided by The Waterloo Foundation, meaning each donation
goes twice as far.

Go to www.sizeofwales.org.uk
for more information and details about Go Green Day.

Ends

 

Notes to Editors
High res images available from Lowri Jenkins 07950 355508 [email protected]

 

Gwarchod coedwig law yn yr Amason maint Cymru!

Mae Maint Cymru, elusen Gymreig unigryw, heddiw yn
cyhoeddi y bydd yn helpu i amddiffyn ardal o goedwig law maint y genedl yn Ne
America.

Yn ogystal â chefnogi prosiect newydd ym Mheriw, bydd yr
elusen yn adnewyddu ei gefnogaeth i’w brosiect yn Guyana. Mae’r ddau brosiect
yn cwmpasu dros 2 filiwn hectar o fasn yr Amason – tua’r un maint â Chymru.

Ynghyd â phrosiectau ar draws Affrica, mae hyn yn rhoi’r
elusen ymhell ar y ffordd i’w uchelgais newydd i helpu i warchod coedwigoedd
trofannol ddwywaith maint Cymru.

Mae gwesteiwyr y Gemau Olympaidd yn Rio wedi defnyddio
llwyfan mwyaf y byd i dynnu sylw at y bygythiadau deublyg o newid hinsawdd a
datgoedwigo. Gyda goedwig law’r Amason yn gefndir trawiadol i’r gemau, mae’r
trefnwyr wedi ymrwymo i blannu coeden ar gyfer pob athletwr sy’n cymryd rhan.

Gyda 2016 yn edrych i fod blwyddyn boethaf y byd ar record
mae’n amlwg bod blannu coed ac amddiffyn coedwigoedd fel yr Amason yn hanfodol
yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Mae’r cynefinoedd unigryw yma yn amsugno
tua un rhan o bump o allyriadau CO2 dynol bob blwyddyn.

Mae Maint Cymru eisoes wedi helpu plannu dros 4 miliwn o
goed a helpu gwarchod ardal o goedwig law maint y genedl; nawr ei amcan newydd
yw dyblu hwn fel ymateb cenedlaethol unigryw i newid hinsawdd, ac ateb
cadarnhaol i ddefnydd cyffredin y wlad fel mesuriad o ddatgoedwigo.

Mae prosiectau De America Maint Cymru yn cael eu rhedeg
gan ei bartner Forest Peoples Programme
ac yn cefnogi grwpiau brodorol; y Wampis ym Mheriw a’r Wapichan yn Guyana; yn
eu hymdrechion i sicrhau hawliau cyfreithiol i’w tiroedd a choedwigoedd
traddodiadol.

Dywedodd Ron James,
aelod Wapichan sydd yn cymryd rhan yn y prosiect coedwig gymunedol yn Guyana
:
“Heb gefnogaeth Maint Cymru ni fyddem wedi datblygu ein gwaith mor bell.
Diolch i undod y bobl a busnesau o Gymru, ym mis Ebrill eleni, ddechreuon ni
sgyrsiau ffurfiol gyda’n llywodraeth ynglŷn â’r camau nesaf i sicrhau teitl
cyfreithiol i ein coedwig deuluol. Rydym mor falch y mae’r elusen wedi dewis
parhau i’n cefnogi a rhoi cymorth i’n pentrefi wireddu ein gweledigaeth ar
gyfer Coedwig Cadw Wapichan.”

Dywedodd Lowri
Jenkins, Rheolwr Dros Dro Maint Cymru
: “Mae’n bleser i ddweud ein bod
yn helpu i amddiffyn ardal o goedwig law maint Cymru yn Ne America, ac i
gefnogi’r cymunedau gwerth chweil yma. Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar
brosiectau newydd yn Affrica, bydd yn golygu fod Cymru yn diogelu ardal maint
ei hunain ar ddau gyfandir. Dyna gyflawniad anhygoel i’n cenedl ni!”

Ond maent yn dal angen eich help – mae angen i Faint Cymru
godi arian i helpu i amddiffyn y cynefinoedd gwerthfawr yma a’r cymunedau
unigryw sy’n ei galw yn gartref.

“Rydym yn gofyn i bawb yng Nghymru i ymuno â ni ar
ddydd Gwener 14eg Hydref ar gyfer Diwrnod Gwyrdd, ein diwrnod codi arian
cenedlaethol. Dangoswch eich cefnogaeth i goedwigoedd glaw trwy wisgo gwyrdd a
rhoi ychydig o bunnoedd i’r achos”

Caiff pob £1 a rhoddwyd gan y cyhoedd yng Nghymru ei
ddyblu gan gronfa gyfatebol yr elusen, sy’n golygu bod pob rhodd yn mynd
ddwywaith mor bell.

Ewch i www.sizeofwales.org.uk
am fwy o wybodaeth a manylion am Ddiwrnod Gwyrdd.

Diwedd

Nodiadau

Cyfweliadau ac lluniau ar gael oddi wrth: Lowri Jenkins:
07950 355508 [email protected]

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook