Project News: in DRC

Posted on

Cymraeg isod.

Update from Fauna & Flora International on the impact our funding is making to wildlife and communities in DRC.

 

Fauna & Flora International (FFI) are our project partners for the Communities Supporting Gorillas and Forests project in the Democratic Republic of Congo. Guy Smith from FFI recently got in touch to tell us how our funding is helping to contribute to the success of the project:

“Through the Size of Wales funding of fuel efficient stoves and DRC conservation teams, the lives around 556 people are currently directly impacted for the better…this action has had an immediate impact, helping to reduce deforestation on the 260,000 hectares covered by the REGOLU and REGOMUKI reserves in the DRC. This is great news for the Grauer’s gorilla and eastern chimpanzees that inhabit the area – and also for the 40 million people who depend upon this forested area for their livelihoods.

Through the Size of Wales matched funding opportunity we were able to attract considerable funding to this project, which has ultimately proved vital in our efforts to protect this area. We look forwards to collaborating with Size of Wales on future projects to effectively protect forest habitats that are under threat.”

Thanks to Guy for the feedback. It’s always great to hear news on our projects and pass it on to you.

If you wanted to donate to any of our projects you can do so here.

Just £10 will pay for 2 pairs of wellington boots for field mappers gathering essential biodiversity data. Plus all donations are matched by our funding partners…doubling the impact of your donation!

 

 

 

Diweddariad oddi wrth Fauna & Flora International ar yr effaith y mae ein cyllid yn ei gael ar fywyd gwyllt a chymunedau yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo.

Fauna & Flora International (FFI) yw ein partneriaid prosiect ar gyfer y prosiect Cymunedau yn Cefnogi Gorilaod a Choedwigoedd yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo. Yn ddiweddar, cysylltodd Guy Smith o FFI â ni i ddweud wrthym sut mae ein cyllid yn helpu i gyfrannu tuag at lwyddiant y prosiect:

“Mae’r arian a ddarparwyd gan  Maint Cymru i dalu am stofiau tanwydd-effeithiol a thimau cadwraethol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo, yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau tua 556 o bobl yn uniongyrchol…mae hyn wedi cael effaith yn syth trwy helpu i leihau datgoedwigo ar y 260,000 hectar sy’n rhan o warchodfeydd REGOLU a REGOMUKI yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo. Mae hyn yn newyddion ardderchog i’r gorilaod Grauer a’r tsimpansîaid dwyreiniol sy’n byw yn yr ardal – a hefyd i’r 40 miliwn o bobl sy’n dibynnu ar yr ardal goedwigol hon am eu bywoliaethau.

Trwy’r cyfle i fanteisio ar gronfa arian cyfatebol Maint Cymru bu modd i ni ddenu cyllid sylweddol ar gyfer y prosiect hwn, sydd yn y pen draw wedi bod yn hanfodol i’n hymdrechion i ddiogelu’r ardal hon. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda Maint Cymru ar brosiectau yn y dyfodol i ddiogelu yn effeithiol y cynefinoedd coedwigol sydd mewn perygl.”

Diolch i Guy am yr adborth, mae bob amser yn braf clywed newyddion am ein prosiectau a’u rhannu â chi.

Os hoffech wneud cyfraniad i unrhyw un o’n prosiectau gallwch wneud hynny yma.

Bydd £10 yn unig yn talu am 2 bar o welingtons i fapwyr maes sy’n casglu data hanfodol ynglŷn â bioamrywiaeth. Yn ogystal â hyn bydd pob rhodd yn cael ei ddyblu gan ein partneriaid…gan ddyblu effaith eich rhodd!

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook