Project News: 10 Million Trees

Posted on

Cymraeg isod.

Update from 10 million trees project. Mbale, Uganda

Currently the project is exceeding its tree planting projections. They’re already having a very positive effect for families in the badly deforested region of Mbale.

“The growing and distribution of fruit trees has had a tremendous impact on the families who have received the trees.  Now, fruit that previously was locally scarce, is readily and abundantly available, providing a more healthy diet at no cost to the family purse.”  Said Bob Arnold who has worked closely with the project.

He continued, “On the plains below the slopes of Mt Elgon, a very dry area, it has been previously difficult to grow coffee which is the most profitable of the local cash crops. The nursery at Bumaleme has proved that with the provision of a shallow well, trees can now be produced in number. As well as addressing the issue of deforestation, these trees also provide a vital shade canopy that has enabled coffee to be grown, thus providing a valuable income for their families.

“As I visited the nurseries, the enthusiasm and commitment of the operators was evident. Nurseries were being well maintained and more trees are being produced and distributed. The salaries being paid are so valuable.”

 

And some feedback on the energy efficient stoves:

“The construction of over 500 Lorena stoves is so encouraging. A simple cheap yet easily constructed stove that requires so much less wood. Fire is contained in a protected area. Pots can’t be knocked over so that those in the kitchen are in considerably less danger of being burnt or scolded. Two pots can be cooking on the stove at the same time, using wood that would have previously been needed for one. Smoke is taken out though a chimney. Altogether, a far healthier and safer environment for those working in the kitchen.

 

If you want to donate to any of our projects you can do so here.

Just £5 will pay for 15 seedlings of Causarina, a fast growing and hardy tree species which is used as fuel for cooking stoves. Plus all donations are matched by our funding partners…doubling the impact of your donation!

 

Diweddariad oddi wrth y prosiect 10 miliwn o goed ym Mbale, Uganda

Ar hyn o bryd mae’r prosiect wedi plannu mwy o goed na’r disgwyl. Maent eisoes yn cael effaith gadarnhaol iawn ar deuluoedd yn ardal Mbale, sydd wedi dioddef datgoedwigo difrifol.

“Mae tyfu a dosbarthu coed ffrwythau wedi cael effaith aruthrol ar y teuluoedd sydd wedi derbyn y coed. Bellach, mae ffrwythau a oedd yn arfer bod yn brin yn lleol ar gael i bawb, ac mae hyn yn darparu diet mwy iachus heb unrhyw gost ychwanegol i deuluoedd.” Meddai  Bob Arnold sy’n gweithio’n agos gyda’r prosiect.

Ychwanegodd, “Ar y gwastadeddau islaw llethrau Mynydd Elgon, sy’n ardal sych iawn, bu’n anodd iawn tyfu coffi, sef y cnwd incwm lleol mwyaf proffidiol. Mae’r blanhigfa yn Bumaleme wedi profi bod modd cynhyrchu coed mewn niferoedd mawr os darperir ffynnon fas. Yn ogystal â mynd i’r afael â mater datgoedwigo, mae’r coed hyn hefyd yn darparu canopi cysgodol hanfodol sydd wedi’i wneud yn bosibl i dyfu coffi yno, gan ddarparu incwm gwerthfawr i’w teuluoedd.

“Wrth i mi ymweld â’r planhigfeydd, roedd brwdfrydedd ac ymroddiad y gweithwyr yn amlwg. Roedd y planhigfeydd yn cael eu cynnal yn dda ac mae mwy o goed yn cael eu cynhyrchu a’u dosbarthu. Mae’r cyflogau sy’n cael eu talu yn wirioneddol werthfawr.”

 

A dyma rywfaint o adborth am y stofiau ynni-effeithlon:

“Mae adeiladu dros 500 o stofiau Lorena mor galonogol. Stof syml a rhad ond sydd mor hawdd i’w hadeiladu, ac sydd angen llawer llai o bren. Mae’r tân wedi’i gyfyngu i ardal ddiogel. Ni ellir dymchwel potiau felly mae’r bobl sydd yn y gegin yn llawer llai tebygol o gael eu llosgi neu eu sgaldio. Gellir defnyddio dau botyn ar y stof ar yr un pryd, gan defnyddio’r un faint o bren ag a fyddai, yn flaenorol, wedi bod ei angen ar gyfer un potyn. Mae’r mwg yn mynd allan drwy simdde. Ar y cyfan, mae’n darparu amgylchedd iachach a diogelach o lawer i’r rhai sy’n gweithio yn y gegin.

 

Os hoffech gyfrannu tuag at unrhyw un o’n prosiectau gallwch wneud hynny yma.

Bydd £5 yn unig yn talu am 15 o egin goed derw Caswarina, rhywogaeth wydn sy’n tyfu’n gyflym a ddefnyddir fel tanwydd ar gyfer stofiau coginio. Yn ogystal, bydd pob rhodd yn cael ei ddyblu gan ein partneriaid…gan ddyblu effaith eich rhodd!

 

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook