Prince Charles Visits

Cymraeg isod

Cwmbran pupils meet His Royal Highness to talk climate change and plant a tree

On 24th February, The Prince of Wales met with the pupils of Blenheim Road Community Primary in Cwmbran where they demonstrated how Wales’ young people are taking action on climate change.

After receiving a warm welcome from the school the pupils gave a presentation to His Royal Highness about climate change and what can be done to tackle it. He then presented the pupils with a certificate to thank them for their participation in Go Green Day in October when they raised £300! This money will be doubled thanks to Size of Wales’ innovative match fund.

His Royal Highness also helped the school’s eco-club plant a tree in their school ground. This launched a twinning programme, which links the Cwmbran school with a school in Uganda, who will also plant a tree in their grounds.

The event was hosted by Size of Wales as part of the education programme. Free assemblies and workshops are offered to schools across Wales to demonstrate the importance of rainforests and to empower young people to take action against climate change.

Claire Raisin, Director of Size of Wales said “Young people really understand this so it’s great to see how they are taking action. We’re honoured to have His Royal Highness visiting our education programme to see this for himself too”.

 

 

Disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Ffordd Blenheim yn croesawu’r Tywysog Charles i drafod newid yn yr hinsawdd ac i blannu coeden.

Ar 24 Chwefror, cyfarfu Tywysog Cymru â disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Ffordd Blenheim, Cwmbrân, a ddangosodd sut y mae pobl ifanc Cymru yn gweithredu ynghylch newid yn yr hinsawdd.

Ar ôl iddo dderbyn croeso cynnes gan yr ysgol rhoddodd y disgyblion gyflwyniad i’w Uchelder Brenhinol ynglŷn â newid yn yr hinsawdd a beth y gellir ei wneud i fynd i’r afael ag ef. Yna fe gyflwynodd yntau dystysgrif i’r disgyblion i ddiolch iddynt am gymryd rhan yn y Diwrnod Gwyrdd ym mis Hydref a chodi £300! Bydd yr arian hwn yn cael ei ddyblu diolch i gronfa arian cyfatebol arloesol Maint Cymru.

Fe wnaeth Ei Uchelder Brenhinol hefyd helpu eco-glwb yr ysgol i blannu coeden ar dir yr ysgol. Roedd hyn yn lansio rhaglen gefeillio sy’n cysylltu ysgol Cwmbrân ag ysgol yn Uganda, a fydd hefyd yn plannu coeden ar dir eu hysgol hwythau.

Trefnwyd y digwyddiad gan Maint Cymru fel rhan o’r rhaglen addysg. Cynigir gwasanaethau a gweithdai rhad ac am ddim i ysgolion ledled Cymru i ddangos pwysigrwydd fforestydd glaw ac i alluogi pobl ifanc i weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Dywedodd Claire Raisin, Cyfarwyddwr Maint Cymru “Mae pobl ifanc wir yn deall hyn, felly mae’n wych gweld sut y maen nhw’n gweithredu. Mae’n anrhydedd bod Ei Uchelder Brenhinol wedi dod i ymweld â’n rhaglen addysg i weld hyn drosto’i hun hefyd”.