Press Release: Welsh environmental charity protects area of rainforest twice the size of Wales

Posted on

Cymraeg isod.

Size of Wales are now protecting an area of tropical rainforest across Africa and South America TWICE the size of Wales – double their initial target!

Thanks to their newest project, a collaboration with The South Pole Group based in Lake Kariba, Zimbabwe in southern Africa, Size of Wales are protecting an area of rainforest twice the Size of Wales.

Marco Magini of the South Pole Group said: “By working with the Size of Wales we are able to protect an area of around 780,000 hectares, about one third of the size of Wales. These forests are vital in our battle against climate change and by working with the local communities we are able to create sustainable business opportunities such as beekeeping and offer conservation farming practices for smallholders making their living in the forest areas.

“Work is also underway to develop Moringa leaf production and to maintain ecotourism in the area to generate jobs and income and to protect the wildlife by operating up anti-poaching teams.”

This exciting milestone coincides with the appointment of new Director, Rita Singh. She brings with her a breadth of experience from her former roles with Cynnal Cymru, the Climate Change Commission and most recently. the Office of the Future Generations Commissioner.

Rita Singh

Rita said: “I’m delighted to be joining Size of Wales, created as a national response to climate change, at a time when it is even more important than ever to show what can be achieved by nations big and small to tackle this global challenge. The pressures on our natural world are ever increasing, and now more than ever we need to collaborate with organisations from across the world to protect and enhance the forests that provide us with so many of the essential things we need, and to ensure sustainable livelihoods for communities that depend on them.

She continued, “I am excited to be leading the team that is committed to delivering on what a nation the size of Wales can do to address climate change. Finally I would like to thank Claire Raisin for leaving a great legacy to take forward”.

If you would like to learn more about Size of Wales and their projects, make a donation or get involved with their fundraising campaigns, visit www.sizeofwales.org.uk

Ends.

 


Elusen amgylcheddol o Gymru yn diogelu ardal o goedwig law ddwywaith maint Cymru

Mae Maint Cymru bellach yn diogelu ardal o goedwig law drofannol ar draws Affrica a De America DDWYWAITH maint Cymru – dwbl eu targed gwreiddiol!

Diolch i’w prosiect diweddaraf, sef menter gydweithredol gyda The South Pole Group sydd wedi’i lleoli yn Lake Kariba, Zimbabwe yn neheubarth Affrica, mae Maint Cymru yn diogelu ardal o goedwig law ddwywaith maint Cymru.

Dywedodd Marco Magini o’r South Pole Group: “Trwy weithio gyda Maint Cymru rydym yn gallu diogelu ardal o tua 780,000 hectar, sef tua threian maint Cymru. Mae’r coedwigoedd hyn yn hanfodol yn ein brwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, a thrwy weithio gyda’r cymunedau lleol rydym yn gallu creu cyfleoedd busnes cynaliadwy megis cadw gwenyn, a chynnig arferion ffermio cadwraethol ar gyfer tyddynwyr sy’n ennill eu bywoliaethau yn yr ardaloedd coedwigol.

“Mae gwaith hefyd ar y gweill i ddatblygu mentrau cynhyrchu dail Moringa a chynnal eco-dwristiaeth yn yr ardal i gynhyrchu swyddi ac incwm ac i ddiogelu’r bywyd gwyllt drwy greu timau atal potsio.”

Rita Singh

Mae’r garreg filltir gyffrous hon yn cyd-ddigwydd â phenodi Cyfarwyddwr newydd, Rita Singh. Mae’n dod i’r swydd hon gyda phrofiad helaeth o’i swyddi blaenorol gyda Cynnal Cymru, y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd ac, yn fwyaf diweddar, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Dywedodd Rita: “Rwy’n falch iawn fy mod yn ymuno â Maint Cymru, a grëwyd fel ymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd, ar adeg pan y mae’n bwysicach nag erioed i ddangos yr hyn y gall gwledydd bach a mawr ei gyflawni i fynd i’r afael â’r her fyd-eang hon. Mae’r pwysau ar ein byd naturiol yn cynyddu’n gyson, a nawr mwy nag erioed mae angen i ni gydweithio â sefydliadau ledled y byd i ddiogelu a gwella’r coedwigoedd sy’n darparu cymaint o’r pethau hanfodol rydym eu hangen, ac i sicrhau bywoliaethau cynaliadwy i’r cymunedau sy’n dibynnu arnynt.

Ychwanegodd, “Rwyf wrth fy modd fy mod yn arwain y tîm sy’n ymroddedig i gyflawni’r hyn y gall gwlad o faint Cymru ei wneud i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn olaf, hoffwn ddiolch i Claire Raisin am adael gwaddol ardderchog i adeiladu arno”.

Os hoffech gael gwybod rhagor am Maint Cymru a’u prosiectau, gwneud rhodd neu gymryd rhan yn eu hymgyrchoedd codi arian, gweler www.sizeofwales.org.uk

Diwedd.

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook