Press Release: Wales Will ‘Go Green’ on Friday, October 13

Posted on

Cymraeg isod.

Will you be ‘going green’ to show your support for the world’s forests on October 13th? Go Green Day is an annual day of green action organised by climate change charity, Size of Wales. On this day, all across Wales, schools, offices and community groups will be taking part, helping spread climate change awareness and raising funds for Size of Wales’ forest projects across Africa and South America.

If you feel like your school or workplace could be doing more for the environment, Go Green Day provides a fun way to make a significant contribution to Wales’ response to fighting climate change.  Every single pound donated is sent straight to their projects which cover an area of tropical forest twice the size of Wales, but not before being doubled by their match fund!

Forests are key to saving the world from the impacts of climate change by absorbing the carbon dioxide we emit. Despite this, up to 12 million hectares of tropical forest is destroyed each year! As much as 25% of global carbon emissions is caused by the destruction of the tropical forest, this is greater than the carbon emitted by all the worlds transport combined.

Size of Wales Director, Rita Singh said “We are really excited for Wales to ‘go green’ on Friday 13th October, and to see the variety of activities that will be happening for Go Green Day to support our amazing forest projects. Your fundraising efforts will go a huge way towards tackling the impacts of climate change and showing what a nation the size of Wales can do to being ‘Globally Responsible’.”

One such business getting involved this year are Cardiff based sustainable printers Minuteman Press. Branch manager, Louise Williams said “This will be the 2nd year we have taken part in Go Green Day and we’re already really looking forward to it. On the day, we will be selling our popular Go Green colouring books, created especially for Go Green Day and other exciting plans. And of course, we will be wearing green! Size of Wales’ work is such a great cause, one that we’re also very passionate about supporting and promoting! Anyone can take part so please join us to make Go Green Day 2017 the biggest yet!”

In previous years, fundraising efforts have seen people ditching the car and cycling to work or school, holding a bake sale, having an all green picnic or dressing head to toe in green for the day! Get creative with it and use the #GoGreenDay to show off your efforts.

To sign up, go to sizeofwales.org.uk/gogreenday2017. Here, you’ll also find masses of ideas and resources to make it easy to take part.

Ends.                                                                                                                                                                                            

For further information, please contact Anna Harris, [email protected]

Notes to Editors

  1. Size of Wales is a unique charity helping to sustain an area of tropical forest twice the size of Wales as part of our national response to climate change. Together, individuals; companies; local councils; schools and community groups across Wales are fundraising to protect and sustain two million hectares of rainforest and forge lasting links with forest communities in some of the world’s poorest countries.
  2. For more information visit: www.sizeofwales.org.uk
  3. A pack of images and resources/branding and hi-res logo readily available on request.

 

Bydd ‘Diwrnod Gwyrdd’ Cymru ar ddydd Gwener, Hydref 13

 

Fyddwch chi’n cael ‘diwrnod gwyrdd’ i ddangos eich cefnogaeth i goedwigoedd glaw y byd ar Hydref 13eg? Mae’r Diwrnod Gwyrdd yn ddiwrnod blynyddol o weithgaredd gwyrdd a drefnir gan yr elusen newid hinsawdd, Maint Cymru. Ar y diwrnod hwn, ledled Cymru, bydd ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol yn cymryd rhan, gan helpu i ledaenu ymwybyddiaeth o newid hinsawdd a chodi arian i brosiectau coedwigoedd Maint Cymru ar draws Affrica a De America.

Os yr ydych yn teimlo y gallai eich ysgol neu’ch gweithle fod yn gwneud mwy dros yr amgylchedd, mae’r Diwrnod Gwyrdd yn rhoi dull llawn sbri o wneud cyfraniad arwyddocaol i ymateb Cymru i ymladd newid hinsawdd. Mae pob punt a godir yn cael ei danfon ar ei hunion i’r prosiectau sy’n cwmpasu ardal o goedwig drofannol ddwywaith maint Cymru, ond ddim cyn i’r swm gael ei ddyblu gan eu cronfa gyfatebol!

Mae coedwigoedd yn allweddol ar gyfer achub y byd rhag effeithiau newid hinsawdd drwy amsugno’r carbon deuocsid yr ydym yn ei allyrru. Er gwaethaf hyn, caiff i fyny at 12 miliwn hectar o goedwigoedd trofannol eu distrywio bob blwyddyn! Mae cymaint â 25% o allyriadau carbon yn fyd-eang yn cael ei achosi drwy ddistrywio coedwigoedd trofannol; mae hyn yn uwch na’r carbon a allyrrir gan drafnidiaeth y byd i gyd gyda’i gilydd.

Dywedodd Rita Singh, Cyfarwyddwr Maint Cymru “Rydym wedi cynhyrfu’n lân am fod ‘diwrnod gwyrdd’ yng Nghymru ar ddydd Gwener 13eg Hydref, ac i weld yr amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn digwydd yn ystod y Diwrnod Gwyrdd i gefnogi’n prosiectau coedwigoedd rhyfeddol. Bydd eich ymdrechion codi arian yn gwneud cyfraniad enfawr tuag at fynd i’r afael ag effeithiau newid hinsawdd a dangos beth fedr cenedl o faint Cymru ei wneud i fod yn ‘Gyfrifol yn Fyd-eang’.”

Un busnes o’r fath sy’n ymgyfrannu eleni yw’r argraffwyr cynaliadwy, wedi eu lleoli yng Nghaerdydd, Minuteman Press. Dywedodd rheolwr y gangen, Louise Williams: “Dyma’r ail flwyddyn i ni gymryd rhan yn y Diwrnod Gwyrdd ac rydym yn edrych ymlaen ato’n barod. Ar y dydd, byddwn yn gwerthu’n llyfrau lliwio Diwrnod Gwyrdd, poblogaidd a grewyd yn arbennig ar gyfer Y Diwrnod Gwyrdd, ymhlith cynlluniau eraill cyffrous. Ac wrth gwrs, byddwn yn gwisgo mewn gwyrdd! Mae gwaith Maint Cymru’n achos gwych, un yr ydym ninnau hefyd yn teimlo’n angerddol ynglŷn â’i gefnogi a’i hybu. Gall unrhyw un gymryd rhan felly ymunwch â ni i wneud Diwrnod Gwyrdd 2017 y mwyaf eto.

Mewn blynyddoedd blaenorol, gwelodd ymdrechion codi arian bobl yn rhoi’r gorau i’w ceir a beicio i’r gwaith neu i’r ysgol, yn gwerthu bwyd wedi ei bobi, yn cynnal picnic cwbl wyrdd neu’n gwisgo o’u pennau i’w traed mewn gwyrdd am y dydd! Ymunwch â’r gweithgareddau creadigol a defnyddiwch #GoGreenDay i dynnu sylw at eich ymdrechion.

I gofrestru, ewch i sizeofwales.org.uk/gogreenday2017. Yma, gallwch hefyd ddod o hyd i lond gwlad o syniadau ac adnoddau i hwyluso cymryd rhan.

Diwedd                                                                                                                                                                                       

Am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda cysylltwch â: Anna Harris, [email protected]

Nodiadau i Olygyddion.

  1. Elusen unigryw yw Maint Cymru sy’n helpu i gynnal ardal o goedwig law ddwywaith maint Cymru fel rhan o’n hymateb cenedlaethol i newid hinsawdd. Gyda’i gilydd, mae unigolion; cwmnïau; cynghorau lleol; ysgolion a grwpiau cymunedol ledled Cymru’n codi arian i amddiffyn a chynnal dwy filiwn hectar o goedwigoedd glaw a chreu cysylltiadau parhaol gyda chymunedau coedwigoedd yn rhai o wledydd tlota’r byd.
  1. Am fwy o wybodaeth ymwelwch â: https://sizeofwales.org.uk/
  1. Mae pecyn o ddelweddau ac adnoddau/deunydd brandio a logos cydraniad-uchel ar gael dim ond i chi ofyn amdanynt.

 


Tweet Share on Facebook