Plant! reaches 300,000 tree milestone

Posted on

Cymraeg isod.

A tree planting initiative dreamed up by a Cardiff schoolgirl nine years ago has led to the creation of 15 new woodlands in Wales with the planting for the 300, 000th tree.

In 2008 the Welsh Government made a pledge to plant a native Welsh broadleaf tree for every child born or adopted in Wales. The scheme is called Plant! – the Welsh word for children.

Every month, Natural Resources Wales, who run the Wales-based programme on behalf of Welsh Government and the Woodland Trust, receives the numbers of babies born and adopted in Wales, and arranges for a mixture of native broadleaf trees to be planted, including oak, ash, birch, cherry, rowan and willow. Every baby is given the location of the woodland which contains their tree. They also receive a certificate soon after their birth or adoption, stating that a tree has been planted for them.

Kate Thomson, Plant! Co-ordinator for Natural Resources Wales said “Trees are an important part of our environment. They soak up floodwater, absorb carbon and other pollutants, provide a home for wildlife, help us enjoy the outdoors as well as providing a source of sustainable energy and house-building material.” 

Kate continues, “Plant! is helping to create new community woodlands for the children of Wales to visit with their families and watch them grow as they do. We hope it will encourage young people to think about their environment and the role they have in managing it sustainably.” 

Rebecca Good, the Woodland Trust’s site manager for Coed y Foel, one of the Plant! sites, says “What better way is there to mark that most important of events, the birth or adoption of a child, than to plant a native tree, one that will grow with the child and help to create a beautiful and sustainable environment for the future, enriching everyone’s lives. 

“If you have a child, born or adopted in Wales from 2008 onwards, why not visit their Plant! site and connect them with their legacy?” 

From 1st April 2014, the Welsh Government extended the programme to plant an additional tree in Uganda for every child in partnership with the environmental charity Size of Wales.

Welsh Government Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs, Lesley Griffiths, said “Trees are invaluable to society as they contribute to our health and well-being and they play a key role in regulating our climate. 

“Plant! has done so much to raise awareness of the importance of the sustainable management of our natural resources, for the benefit of the present and future generations.  It engages young people and improves their awareness of the environment, climate change and global citizenship. 

“It is great to see Plant! reach this incredible milestone.”  

For more information on Plant! please visit the website at www.wales.gov.uk/plantatree

Plant! yn cyrraedd carreg filltir – plannu 300,000 o goed

Mae menter plannu coed a ddyfeisiwyd gan ferch ysgol o Gaerdydd naw mlynedd yn ôl wedi creu 15 o goetiroedd newydd yng Nghymru ac arwain at blannu 300,000 o goed.

Yn 2008 fe wnaeth Llywodraeth Cymru addewid i blannu coeden llydanddail Gymreig am bob plentyn a gâi ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru.

Enw’r cynllun yw Plant! – gyda’r enw’n cyfleu’r elfen ‘plannu’ yn y Saesneg.

Bob mis mae Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n rhedeg y rhaglen ar ran Llywodraeth Cymru a Choed Cadw, yn cael gwybod sawl babi sydd wedi ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru, ac yn trefnu i gymysgedd o goed llydanddail brodorol gael eu plannu, gan gynnwys derw, ynn, bedw, coed ceirios, criafol a helyg.

Mae pob babi’n cael gwybod lleoliad y coetir sy’n cynnwys eu coeden nhw.

Ymhellach, maent yn cael tystysgrif yn fuan ar ôl iddynt gael eu geni neu eu mabwysiadu yn dweud bod coeden wedi ei phlannu ar eu cyfer.

Meddai Kate Thomson, Cydgysylltydd Plant! yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae coed yn rhan bwysig o’n hamgylchedd. Maen nhw’n sugno llifddwr, carbon a llygryddion eraill, yn cynnig cartref i fywyd gwyllt ac yn ein helpu i fwynhau’r awyr agored. Maent hefyd yn darparu ffynhonnell o ynni cynaliadwy a deunydd adeiladu tai.

“Mae Plant! yn helpu i greu coetiroedd cymunedol newydd y gall plant Cymru ymweld â nhw gyda’u teuluoedd a’u gwylio’n tyfu wrth iddyn nhwythau hefyd dyfu.

“Gobeithio y bydd yn annog pobl ifanc i feddwl am eu hamgylchedd a sut y gallan nhw helpu i’w reoli’n gynaliadwy.”

Meddai Rebecca Good, rheolwr safle Coed Cadw ar gyfer Coed y Foel, un o’r safleoedd Plant!:

“Pa ffordd well o ddathlu digwyddiad mor bwysig – genedigaeth neu mabwysiadu plentyn – na phlannu coeden frodorol a fydd yn tyfu gyda’r plentyn ac yn helpu i greu amgylchedd hardd a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol, gan gyfoethogi bywydau pawb.

“Os oes gennych chi blentyn sydd wedi ei eni neu ei fabwysiadu o 2008 ymlaen, pam nad ewch chi am dro i’w safle Plant! gan eu cysylltu â’u hetifeddiaeth?”

O 1af Ebrill 2014, estynnodd Llywodraeth Cymru y rhaglen er mwyn plannu coeden ychwanegol yn Uganda ar gyfer pob plentyn, mewn partneriaeth â’r elusen amgylcheddol Maint Cymru.

Meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn Llywodraeth Cymru:

“Mae coed yn amhrisiadwy i gymdeithas gan eu bod yn cyfrannu at ein hiechyd a’n lles ac yn chwarae rhan hollbwysig wrth reoli ein hinsawdd.

“Mae Plant! wedi gwneud llawer i godi ymwybyddiaeth ynghylch pwysigrwydd rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy, er budd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae’n ymgysylltu â phobl ifanc ac yn gwella’u hymwybyddiaeth ynghylch yr amgylchedd, newid hinsawdd a dinasyddiaeth fyd-eang. 

“Gwych yw gweld Plant! yn cyrraedd y garreg filltir anhygoel hon.”

Am ragor o wybodaeth am Plant! edrychwch ar y wefan

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/forestry/plantatree/?skip=1&lang=cy

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook