New project announcement: Lake Kariba, Zimbabwe

Posted on

Cymraeg isod.

We are very excited to introduce our latest project in Lake Kariba, Zimbabwe.

This project is delivered by the South Pole Group and Carbon Green Africa. Its aim is to set up a world-class wildlife management area within the proposed Green Zambezi Corridor (GZA) conserving the wildlife and land, and self-empowering local people with small-holder business opportunities.

By developing ecotourism and anti-poaching teams in the area, this will provide employment opportunities and aid in the growth of the local economy. This will also serve to protect wildlife in the area, including endangered species such as the Black Rhino.

Workshops proposed by local communities will be delivered, covering a range of activities such as low-emission brick-making; establishing fast-growing fuel-wood plantations; conservation farming; community gardening; beekeeping; anti-poaching; borehole resuscitation and maintenance; and fire management.
These workshops will ensure an increase in food production and availability including during dry periods, and access to water. This has the added positive effect of reducing both deforestation and pressure on wildlife populations.

 

 

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein prosiect diweddaraf yn Lake Kariba, Zimbabwe.

Cyflawnir y prosiect hwn gan South Pole a Carbon Green Africa. Ei nod yw sefydlu ardal rheoli bywyd gwyllt o safon fyd-eang o fewn y Green Zambezi Corridor (GZA) arfaethedig i ddiogelu’r bywyd gwyllt a’r tir, a grymuso’r bobl leol gyda chyfleoedd busnes i fân-ddalwyr.

Trwy ddatblygu timau eco-dwristiaeth a gwrth-botsio yn yr ardal, bydd hyn yn darparu cyfleoedd am swyddi ac yn helpu’r economi leol i dyfu. Bydd hyn hefyd yn helpu i ddiogelu bywyd gwyllt yn yr ardal, gan gynnwys rhywogaethau sydd mewn perygl megis y Rhinoseros Du.

Bydd gweithdai a gynigir gan gymunedau lleol yn cael eu darparu, a fydd yn rhoi sylw i ystod o weithgareddau megis gwneud brics drwy ddulliau allyriadau isel; sefydlu planhigfeydd pren tanwydd sy’n tyfu’n gyflym; ffermio cadwraethol; garddio cymunedol; cadw gwenyn; atal potswyr; adfer a chynnal tyllau turio; a rheoli tân.
Bydd y gweithdai hyn yn sicrhau bod mwy o fwyd yn cael ei gynhyrchu ac ar gael, hyd yn oed yn ystod cyfnodau sych, ac yn sicrhau mynediad at ddŵr. Bydd effeithiau cadarnhaol ychwanegol yn deillio o hyn gan y bydd hefyd yn lleihau datgoedwigo a’r pwysau sydd ar boblogaethau bywyd gwyllt.


Tweet Share on Facebook