Job opportunity – Education Coordinator

Posted on

Cymraeg isod

Sizeof Wales is working to help protect an area of tropical forest the size of ourcountry as part of our national response to climate change.  As well as raising money to protect tropicalforests overseas we raise awareness of the issues of climate change here in
Wales, through campaigns and our education programme.

In
the past 2 years we have delivered free assemblies and workshops in over 200
schools across Wales and we have a range of educational resources available to
download from our website.  With a
central coordination role, our education programme can have a greater and wider
impact on children across Wales.  The
post holder will also make a vital contribution to the future direction and
vision of the education programme.

Key responsibilities

 • Coordinate
  contact from schools interested in Size of Wales’ education programme.
 • Actively
  approach and recruit new schools, encouraging them to utilize the available
  education resources and become a Size of Wales school.
 • Liaise
  with education staff to ensure school visits are booked and recorded.
 • Maintain
  a database of schools receiving outreach sessions.
 • Collate
  and evaluate feedback from schools.
 • Support
  the assessment of programme impact through behaviour change studies and
  awareness monito
 • Assist
  in the development of additional education resources and experiences.
 • Manage
  the school twinning programme and maintain contact with schools in Wales and,
  where possible, our projects overseas.
 • Develop
  and maintain a network of contacts with other education organisations in Wales.
 • Assist
  in the production of funding proposals to expand the education program.
 • Represent
  Size of Wales at relevant meetings and events.
 • Support
  Size of Wales staff with other associated campaigns.

 

Person specification

Essential skills

 • Good
  understanding of the formal education system in Wales, particularly with regard
  to ESDGC and LNF.
 • Excellent
  and methodical organisational and record keeping skills.
 • Excellent
  verbal communication and confident IT skills (including Microsoft packages, Dropbox
  and Google Drive).
 • The
  ability to work flexibly in line with changing needs.
 • Demonstrable
  knowledge of climate change.

Desirable skills

 • Fluent
  Welsh communicator.
 • Experience
  of preparing reports and delivering outputs.
 • Experience
  of managing budgets.
 • Experience
  of managing website content and using social media.
 • Experience
  of writing successful funding applications and grant bids.
 • Practical
  experience of communicating/discussing environmental issues with a range of
  audiences.

 

Job details

 • Salary-
  £25,000 pro rata (£15,000 actual).
 • Contract duration- Fixed term contract to 31st March 2016 with a view to extend, funding dependent. There will be a 3 month probationary period.
 • Hours-
  This is a part-time position of 24 hours per week. There will occasionally be a
  requirement to work evenings and weekends.
  We operate a flexible working policy.
 • Pension-
  The post-holder may join Size of Wales’ pension scheme.
 • Annual
  leave- 30 days pro rata including bank holidays.

 

Application process

 • To
  apply, please submit your CV and a covering letter detailing your suitability
  for the role.
 • Please
  submit your application by e-mail to [email protected] with your name and the job title you are applying for
  in the subject line.  Postal applications
  (to the address given on our website) are accepted but e-mail applications are
  preferred.
 • We
  will send an e-mail acknowledgement to all applicants. If you do not receive an
  acknowledgement before the deadline, please contact us. We cannot be held responsible
  for applications that do not reach us or that arrive after the deadline.
 • The
  deadline for receipt of applications is midnight 3rd May.
 • Interviews
  will take place week commencing 18th May at the Temple of Peace,
  Cathays Park, Cardiff.
 • If
  we wish to invite you for an interview, we will contact you directly. No
  references will be taken up until a provisional offer of employment has been
  made. The successful candidate will be required to prove their eligibility to
  work in the UK before we can confirm their appointment.
 • Unsuccessful
  applicants will be informed by e-mail.

 

Cydlynydd Addysg

Mae Maint Cymru yn gweithio i helpu i ddiogelu ardal
o goedwig drofannol yr un maint â’n gwlad
fel rhan o’n hymateb cenedlaethol i newid hinsawdd. Yn ogystal â chodi arian i ddiogelu coedwigoedd trofannol dramor
rydym yn codi ymwybyddiaeth am faterion newid hinsawdd yma yng Nghymru, trwy
ymgyrchoedd a’n rhaglen addysg.

Yn y 2 flynedd diwethaf rydym wedi darparu
gwasanaethau a gweithdai rhad ac am ddim i dros 200 o ysgolion ledled Cymru ac
mae gennym ystod o adnoddau addysgiadol ar gael i’w lawrlwytho o’n gwefan. Gyda’i
swyddogaeth cydlynu canolog, gall ein rhaglen addysg gael effaith fwy ac
ehangach ar blant ledled Cymru. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gwneud cyfraniad
hollbwysig i gyfeiriad a gweledigaeth y rhaglen addysg yn y dyfodol.

Prif gyfrifoldebau

 • Cydlynu cyswllt oddi wrth ysgolion sydd â diddordeb yn rhaglen addysg Maint Cymru.
 • Cysylltu ag ysgolion newydd a’u
  recriwtio, gan eu hannog i ddefnyddio’r adnoddau addysg sydd ar gael a dod yn
  un o ysgolion Maint Cymru.
 • Cysylltu â staff addysg i sicrhau bod ymweliadau ag ysgolion
  yn cael eu harchebu a’u cofnodi.
 • Cadw cronfa ddata o ysgolion sy’n derbyn
  sesiynau allgymorth.
 • Coladu a gwerthuso ffurflenni adborth oddi
  wrth ysgolion.
 • Cefnogi gwaith i asesu effaith rhaglenni
  trwy gynnal astudiaethau newid ymddygiad a monitro ymwybyddiaeth.
 • Cynorthwyo i ddatblygu adnoddau a
  phrofiadau addysgol ychwanegol.
 • Rheoli’r rhaglen gefeillio ysgolion a
  meithrin cyswllt ag ysgolion yng Nghymru a, lle bo modd, ein prosiectau tramor.
 • Datblygu a chynnal rhwydwaith o
  gysylltiadau gyda sefydliadau addysg eraill yng Nghymru.
 • Cynorthwyo i gynhyrchu cynigion cyllido
  i ehangu’r rhaglen addysg.
 • Cynrychioli Maint Cymru mewn cyfarfodydd
  a digwyddiadau perthnasol.
 • Cefnogi staff Maint Cymru sy’n gweithio
  ar ymgyrchoedd cysylltiedig eraill.

 

Manyleb yr unigolyn

Sgiliau hanfodol

 • Dealltwriaeth dda o’r system addysg
  ffurfiol yng Nghymru, yn enwedig o safbwynt ADCDF a’r Fframwaith Llythrennedd a
  Rhifedd Cenedlaethol.
 • Sgiliau trefnyddol ardderchog a’r gallu
  i gadw cofnodion trefnus.
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog a’r
  gallu i ddefnyddio TG yn hyderus (gan gynnwys pecynnau Microsoft, Dropbox a Google
  Drive).
 • Y gallu i weithio’n hyblyg yn unol â gofynion sy’n newid.
 • Dealltwriaeth amlwg o newid hinsawdd.

Sgiliau
manteisiol

 • Cyfathrebwr rhugl yn Gymraeg.
 • Profiad o baratoi adroddiadau a
  chynhyrchu allbwn.
 • Profiad o reoli cyllidebau.
 • Profiad o reoli cynnwys gwefannau a
  defnyddio cyfryngau cymdeithasol.
 • Profiad o lunio ceisiadau llwyddiannus
  am gyllid a grantiau.
 • Profiad ymarferol o gyflwyno/trafod
  materion amgylcheddol gyda chynulleidfaoedd amrywiol.

 

Manylion y swydd

 • Cyflog- £25,000 pro rata (£15,000 gwirioneddol)
 • Hyd y Contract – Contract tymor penodol
  hyd at 31 Mawrth 2016 gyda’r bwriad i ymesytyn, yn dibynnu ar gyllid. Bydd
  cyfnod prawf o 3 mis.
 • Oriau – Swydd rhan-amser 24 awr yr
  wythnos yw hon. Bydd yn ofynnol gweithio gyda’r hwyr ac ar benwythnosau o bryd
  i’w gilydd. Rydym yn gweithredu polisi gweithio hyblyg.
 • Pensiwn- Gall deiliad y swydd ymuno â chynllun pensiwn Maint Cymru.
 • Gwyliau blynyddol – 30 diwrnod pro rata gan gynnwys gwyliau banc.

Y broses ymgeisio

 • I wneud cais, cyflwynwch eich CV a
  llythyr yn egluro pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd.
 • Dylech anfon eich cais drwy e-bost i [email protected] gan
  nodi eich enw a theitl y swydd yr ydych yn ymgeisio amdani yn y llinell testun.
  Bydd ceisiadau a anfonir drwy’r post (i’r cyfeiriad a nodir ar ein gwefan) yn
  cael eu derbyn, ond mae’n well gennym dderbyn ceisiadau drwy e-bost.
 • Byddwn yn anfon e-bost at bob ymgeisydd
  i gydnabod ein bod wedi derbyn eu cais. Os na fyddwch wedi derbyn
  cydnabyddiaeth cyn y dyddiad cau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Ni allwn gael ein dal yn
  gyfrifol am geisiadau sydd ddim yn cyrraedd, neu sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad
  cau.
 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau
  yw canol nos 3 Mai.
 • Cynhelir y cyfweliadau yr wythnos sy’n
  dechrau 18 Mai yn y Deml Heddwch, Parc Cathays, Caerdydd.
 • Os byddwn eisiau eich gwahodd i
  gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi’n
  uniongyrchol. Ni fyddwn yn gofyn am eirdaon nes bod cynnig amodol o gyflogaeth
  wedi’i wneud. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus brofi ei fod/bod yn gymwys
  i weithio yn y DU cyn bod modd inni gadarnhau’r penodiad.
 • Hysbysir ymgeiswyr aflwyddiannus drwy e-bost.

·


Tweet Share on Facebook