Indigenous communities mapping forest in the DRC

Posted on

Cymraeg isod

image

Our Community Forest Ownership project in the Democratic Republic of Congo is doing great things thanks to your help- so much so that they no longer need support from Size of Wales! Let’s celebrate their success!

Cath Long from our partner Well Grounded has updated us on progress in the project:

Based in the Congo Basin, this priceless part of rainforest, is under threat from logging. This project has enabled the local community to identify and map customary forest land in 150,000 hectares of forest with a view to obtaining formal commercial rights to the area. These rights will help to protect the forests and the local people’s livelihoods, creating a sustainable future for all.

Two communities in Oshwe, the Nkaw and Ikala are now supported to map their forest and traditional territories. The local community of Botwali have also joined the project and are working towards gaining rights to their forest lands so that they are able to manage them sustainably.

Together these communities are part of the same ‘groupment’ (or a collection of villages), and this lies between two large logging concession and two protected areas. As such, it’s a really important forest corridor that needs careful management and protection. The communities who live there are really keen to protect it for themselves, and that is where the support of Size of Wales has been crucial.

Your money is helping local people produce maps and organise themselves for future management of the land. Most of the area currently managed is by local clans. Once the people of Botwali arrange themselves and produce these maps then they can put together title claims for the forest.

The current claims for community forest ownership which will enable long term safeguarding of the forest, are unfortunately stuck somewhere in bureaucracy, but we hope they will be put through soon.

Regardless of that, the process that the communities are going through will lead to local management plans that they can put into effect – either with or without formal land title. They’re also working with local authorities to convince them that this is the easiest way to manage their own legal obligations to look after the forest.

Gymunedau brodorol yn mapio coedwigoedd y DRC

Mae ein prosiect Perchnogaeth Coedwig Cymunedol yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo yn gwneud gwaith ardderchog diolch i’ch cymorth chi – ac o ganlyniad nid oes angen cymorth Maint Cymru arnynt bellach! Dewch i ddathlu eu llwyddiant!

Mae Cath Long o’n partner Well Grounded wedi rhoi gwybod i ni am gynnydd y prosiect:

Mae’r prosiect hwn wedi’i leoli ym Masn Congo, ardal amhrisiadwy o goedwig law sydd dan fygythiad yn sgil gwaith torri coed. Mae’r prosiect hwn wedi galluogi’r gymuned leol i ganfod a mapio tir coedwig cynefin mewn 150,000 hectar o goedwig, gyda’r bwriad o sicrhau hawliau masnachol ffurfiol i’r ardal. Bydd yr hawliau hyn yn helpu i ddiogelu’r coedwigoedd a bywoliaethau’r bobl leol, a chreu dyfodol cynaliadwy i bawb.

Mae dwy gymuned yn Oshwe, sef Nkaw ac Ikala, nawr yn cael cymorth i fapio eu coedwigodd a’u tiriogaethau traddodiadol. Mae cymuned leol Botwali hefyd wedi ymuno â’r prosiect ac maent yn gweithio tuag at ennill hawliau i’w coedwigoedd fel bod modd iddynt eu rheoli’n gynaliadwy.

Gyda’i gilydd, mae’r cymunedau hyn yn rhan o’r un ‘grwpiad’ (neu gasgliad o bentrefi), ac mae hyn yn gorwedd rhwng dwy ardal fawr lle caniateir torri coed a dwy ardal warchodedig. Yn hynny o beth, mae’n ardal goedwigol o bwys sydd angen ei rheoli a’i diogelu’n ofalus. Mae’r cymunedau sy’n byw yno yn awyddus iawn i’w hamddiffyn drostynt eu hunain, a dyma lle y bu cymorth Maint Cymru yn hanfodol.

Mae eich arian chi yn helpu pobl leol i lunio mapiau a threfnu eu hunain i reoli’r tir yn y dyfodol. Mae’r rhan fwyaf o’r tir yn cael ei reoli gan lwythau lleol ar hyn o bryd. Unwaith y bydd trigolion Botwali yn trefnu eu hunain ac yn llunio’r mapiau bydd modd iddynt gyflwyno ceisiadau i hawlio perchnogaeth y goedwig.

Yn anffodus, mae’r ceisiadau presennol i sicrhau perchnogaeth gymunedol ar gyfer y goedwig, a fydd yn ei gwneud yn bosibl i ddiogelu’r goedwig yn yr hirdymor, ar goll mewn biwrocratiaeth ar hyn o bryd, ond rydym yn gobeithio y cânt eu prosesu cyn hir.

Er hynny, bydd y broses y mae’r cymunedau yn mynd drwyddi yn arwain at gynlluniau rheoli lleol y gallant eu rhoi ar waith – naill ai gyda neu heb deitl ffurfiol dros y tir. Maent hefyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol i’w argyhoeddi mai dyma’r ffordd rhwyddaf i reoli eu rhwymedigaethau cyfreithiol i ofalu am y goedwig.

Find this article useful? Please consider donating to Size of Wales.


Tweet Share on Facebook