Highs and Lows of protecting forests

Posted on

Cymreag isod

The last few months have seen highs and lows in the Conkouati-Douli National Park. This biodiversity hotspot is a rare conservation zone with a forest and marine reserve intertwined. The project does a variety of different activities, working with the community to encourage forest and marine protection.

Starting with the lows; earlier this year it was discovered that delinquents had burnt down the forest outpost in Moufoumbi. The outpost was built to allow the ecoguards to have more of a presence in the wildlife and resources rich region. Unfortunately due to these riches the area is constantly under threat of poaching and mining.

image

Luckily nobody was hurt during the attack but it is suspected that the fire was started by gold miners who have illegally entered the area recently. The ecoguards are now taking action and using camera traps to assess how many miners have entered the area, and where they are, in order to remove them from the park. This will be done quickly to discourage others from settling in the park.

Now onto the positives- the education programme in the park is going from strength to strength!

The best and most efficient way to conserve forests is by involving the local community. By teaching children about the world around them they can appreciate why it’s worth protecting the environment. Getting the community involved at an early age is amazingly beneficial to the long-term protection of the forest.

Rural primary schools in and around Congo Brazzaville are often poorly resourced with no environmental education included in the curriculum. To try to overcome this lack of environmental knowledge, part of the work undertaken by the Wildlife Conservation Society and Size of Wales has been to teach pupils all about the marine and forest reserves in a fun way while linking to general learning skills such as maths and geography.

image

By teaching these values to children at a young age, a relationship can be built between the national park and the local community. By also supporting alternative sustainable livelihoods of the community, such as fishing, these children will hopefully be able to make good decisions in the future, and not be forced into becoming the miners and poachers of the future.

It’s not always plain sailing to protect forests; it can be a constant battle. This is why support from you is vital; you can help this project here.

Uchafbwyntiau ac isafbwyntiau diogelu coedwigoedd

Cafwyd uchafbwyntiau ac isafbwyntiau yn ystod y misoedd diwethaf ym Mharc Cenedlaethol Conkouati-Douli. Mae’r ardal hon, sy’n cynnwys cyfoeth o fioamrywiaeth, yn barth cadwraeth prin sy’n cynnwys gwarchodfeydd coedwigol a morol. Mae’r prosiect yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau, gan weithio gyda’r gymuned i’w hannog i ddiogelu’r coedwigoedd a’r moroedd.

I ddechrau gyda’r isafbwyntiau; yn gynharach eleni darganfuwyd bod troseddwyr wedi llosgi’r orsaf goedwigol ym Moufoumbi. Adeiladwyd yr orsaf i alluogi eco-wardeniaid i gynyddu eu presenoldeb yn yr ardal hon sydd â chyfoeth o fywyd gwyllt ac adnoddau. Yn anffodus, oherwydd y cyfoeth hwn mae’r ardal dan fygythiad cyson y potswyr a’r mwyngloddwyr.

Yn ffodus, ni chafodd neb ei anafu yn ystod yr ymosodiad, ond credir i’r tân gael ei ddechrau gan fwyngloddwyr aur sydd wedi dod i’r ardal yn anghyfreithlon yn ddiweddar. Mae’r eco-wardeniaid nawr yn gweithredu ac yn defnyddio maglau camera i asesu faint o fwyngloddwyr sydd wedi dod i’r ardal, ac ymhle y maent, er mwyn eu symud o’r parc. Caiff hyn ei wneud yn gyflym  i annog eraill i beidio ag ymsefydlu yn y parc.

Nawr y newyddion cadarnhaol – mae’r rhaglen addysg yn y parc yn mynd o nerth i nerth!

Y ffordd orau a’r mwyaf effeithiol o ddiogelu coedwigoedd yw drwy gynnwys y gymuned leol. Trwy ddysgu plant ynglŷn â’r byd sydd o’u cwmpas maent yn gallu gwerthfawrogi pam ei bod yn werth diogelu’r amgylchedd. Mae ennyn diddordeb aelodau ieuengaf y gymuned yn hynod fuddiol o safbwynt diogelu’r coedwigoedd yn y tymor hir.

Mae’r ysgolion cynradd gwledig yn Congo Brazzaville a’r cyffiniau yn aml yn brin o adnoddau ac nid oes unrhyw addysg amgylcheddol ar y cwricwlwm. I geisio goresgyn y diffyg gwybodaeth amgylcheddol hwn, mae’r Gymdeithas Diogelu Bywyd Gwyllt a Maint Cymru wedi bod yn dysgu disgyblion ynglŷn a’r gwarchodfeydd morol a choedwigol mewn modd llawn hwyl, gan gysylltu hyn â sgiliau dysgu cyffredinol megis mathemateg a daearyddiaeth.

Trwy ddysgu’r gwerthoedd hyn i blant mor ifanc, gellir meithrin perthynas rhwng y parc cenedlaethol a’r gymuned leol. Trwy gefnogi bywoliaethau amgen a chynaliadwy yn y gymuned hefyd, megis pysgota, y gobaith yw y bydd y plant hyn yn gallu gwneud penderfyniadau da yn y dyfodol, yn hytrach na chael eu gorfodi i fod yn fwyngloddwyr a photswyr y dyfodol.

Nid yw cynnal prosiectau coedwigol yn hawdd bob amser; gall fod yn frwydr barhaus. Dyma pam mae eich cefnogaeth chi’n hanfodol; gallwch helpu’r prosiect hwn yma.


Tweet Share on Facebook