Go Green Day: Turning Wales Green for the World’s Tropical Forests!

Posted on

Cymraeg isod.

Will you be ‘going green’ to show your support for the world’s forests on October 13th?

What is Go Green Day?

Go Green Day is our annual day of green action where we encourage schools, businesses and community groups to take green action. On this day, all across Wales, schools, offices and community groups will be taking part, helping spread climate change awareness and raising funds for Size of Wales’ forest projects across Africa and South America.

Why get involved?

Forests are key to saving the world from the impacts of climate change by absorbing the carbon dioxide we emit. Despite this, up to 12 million hectares of tropical forest is destroyed each year! As much as 25% of global carbon emissions is caused by the destruction of tropical forest, this is greater than the carbon emitted by all the worlds transport combined.

Every single pound donated is sent straight to our projects which cover an area of tropical forest twice the size of Wales, but not before being doubled by our fantastic match fund!

If you think your school or workplace could be doing more for the environment, Go Green Day provides a fun way to make a significant contribution to Wales’ response to fighting climate change.

  

How do you get involved?

To sign up, go to sizeofwales.org.uk/gogreenday2017. If you have any questions, drop us an email on [email protected]

In previous years, fundraising efforts have seen people ditching the car and cycling to work or school, holding a bake sale, having an all green picnic or dressing head to toe in green for the day! Get creative with it and use the #GoGreenDay to show off your efforts.

If you head to the #GoGreenDay page of the website you will also find loads of resources such as printable posters and fundraising ideas, to make taking part as easy as possible.

 

We look forward to seeing Wales turning green on Friday 13th October!

 

A fyddwch chi’n ‘mynd yn wyrdd’ i ddangos eich cefnogaeth i goedwigoedd y byd ar Hydref 13eg?

Beth yw ein diwrnod gwyrdd?

Ein Diwrnod Gwyrdd yw ein diwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd lle rydym yn annog ysgolion, busnesau a grwpiau cymunedol i weithredu’n wyrdd. Ar y diwrnod hwn, ar draws Cymru, mae ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol yn cymryd rhan, gan helpu i ledaenu ymwybyddiaeth o’r newid yn yr hinsawdd a chodi arian i brosiectau coedwigoedd ar draws Affrica a De America.

Pam ymgyfrannu?

Mae coedwigoedd yn allweddol os yr ydym i achub y byd rhag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd gan eu bod yn amsugno’r carbon deuocsid yr ydym yn ei allyrru. Er gwaethaf hyn, mae oddeutu 12 miliwn hectar o goedwigoedd trofannol yn cael eu distrywio bob blwyddyn! Mae dinistrio coedwigoedd trofannol yn achosi cymaint â 25% o allyriadau carbon byd-eang; mae hyn yn fwy na’r carbon sy’n cael ei allyrru gan holl drafnidiaeth y byd gyda’i gilydd.

Mae pob punt sy’n cael ei rhoi yn cael ei hanfon yn syth at ein prosiectau sy’n cynnwys ardal o goedwig drofannol ddwywaith maint Cymru, ond nid cyn i’r swm  gael ei ddyblu gan ein cronfa arian-cyfatebol ffantastig!

Os yr ydych o’r farn y gallai eich ysgol neu eich gweithle wneud mwy dros yr amgylchedd mae ein Diwrnod Gwyrdd yn darparu ffordd hwylus o wneud cyfraniad arwyddocaol i ymateb Cymru i’r frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

  

sut i ymgyfrannu?

I gofrestru, ewch i: sizeofwales.org.uk/gogreenday2017. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch ni ar [email protected].

Mewn blynyddoedd blaenorol, mae ymdrechion codi arian wedi gweld pobl yn rhoi’r gorau i ddefnyddio’u ceir ac yn beicio i’r gwaith neu i’r ysgol, yn cynnal gwerthiant pobi, cael picnic cwbl wyrdd neu’n gwisgo o’u pen i’w traed mewn gwyrdd am y dydd! Byddwch yn greadigol a defnyddiwch #GoGreenDay i ddangos eich ymdrechion!

Os wnewch chi fynd i dudalen #GoGreenDay ar y wefan, gallwch hefyd ddod o hyd i lond gwlad o adnoddau megis posteri y gellir eu hargraffu a syniadau codi arian, i wneud cymryd rhan mor  hawdd â phosibl.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn troi Cymru’n wyrdd ar ddydd Gwener, 13eg Hydref!

 

 


Tweet Share on Facebook