Go Green Day 2016: Wales went a brilliant shade of green!

Posted on

2016 was a banner year for #GoGreenDay can you make 2017 even better?

Cymraeg isod

image

Wales was awash with green on Friday 14 October 2016 as people, schools and businesses across the country celebrated #GoGreenDay, all with the aim of helping to tackle climate change by protecting an area of rainforest twice the size of Wales!

Go Green Day has so far raised over £5,000, with more coming in every day. Every penny is doubled by Size of Wales meaning over £10,000 will be going straight to our forest projects in Africa and South America.

We were overwhelmed by the support. The day started and finished with a major Welsh landmark going green. The Principality Stadium kicked off the day by revealing its new green pitch, while the Wales Millennium Stadium finished in style with a green light show.

image

Loads of schools across Wales joined in and dressed in green, including Ysgol Carreg Emlyn in Ruthin who were also visited by their regional Assembly Member Llyr Gruffydd. Other inventive activities included collecting pennies in the shape of Wales and trees at Abbey Primary in Neath, and holding raffles with rainforest hamper prizes at Ysgol Penalltau in Caerphilly.

This year Size of Wales worked in partnership with Cynnal Cymru/Sustain Wales to get businesses across Wales involved with our annual green day. We were again thrilled with the support.

Many organisations signed up as Go Green Champions and had a full day of fun and fundraising in their workplaces, including Melin Homes, Cardiff Metropolitan University and Newport City Homes. Bake sales were a popular choice too with our friends WWF Cymru and Cardiff University Bute building – both raising over £100 from their cakes, brilliant!

image

There was also a special Go Green Day prize at the Sustain Wales Awards this year. This was won by Minuteman Press who designed and printed an original, rainforest themed colouring book to sell.

Go Green Day 2016 was brilliant and we were truly thrilled by all the support. Bring on 2017!

Did you go Green? Let us know what you got up to & send your photos and any donations to us: [email protected]gogreenday.sizeofwales.org.uk

Cymru’n troi’n wyrdd!

Mae dros 2 fis wedi mynd heibio ers ein Diwrnod Gwyrdd, ac mae’r byd wedi dychwelyd i’w liwiau arferol eto fwy neu lai.

Trodd Cymru’n wyrdd ar ddydd Gwener 14 Hydref wrth i bobl, ysgolion a busnesau ledled y wlad ddathlu #Diwrnod Gwyrdd, oll gyda’r nod o helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd drwy ddiogelu ardal o goedwig law ddwywaith maint Cymru!

image

Hyd yn hyn mae’r Diwrnod Gwyrdd wedi codi dros £5,000, ac mae mwy o roddion yn dod i law bob dydd. Mae pob ceiniog yn cael ei dyblu gan Maint Cymru, sy’n golygu y bydd £10,000 yn mynd yn uniongyrchol i’n prosiectau coedwigol yn Affrica a De America.

Roeddem wrth ein bodd gyda’r holl gefnogaeth. Dechreuodd a gorffennodd y diwrnod gyda thirnodau Cymreig o bwys yn troi’n wyrdd. I agor y diwrnod dangosodd Stadiwm y Principality ei gae gwyrdd newydd, ac fe ddaeth y diwrnod i ben mewn steil gyda sioe oleuadau werdd yn Stadiwm y Mileniwm.

image

Ymunodd llu o ysgolion ledled Cymru yn yr hwyl drwy wisgo dillad gwyrdd, yn cynnwys Ysgol Carreg Emlyn yn Rhuthun, a dderbyniodd ymweliad hefyd gan yr Aelod Cynulliad rhanbarthol, Llŷr Gruffydd. Roedd y gweithgareddau dyfeisgar eraill yn cynnwys casglu ceiniogau yn siâp Cymru a choed fel y gwnaeth Ysgol Gynradd Abbey yng Nghastell Nedd, a chynnal rafflau i ennill basgedi o nwyddau ar thema’r coedwigoedd glaw, fel y gwnaeth Ysgol Penalltau yng Nghaerffili.

Eleni gweithiodd Maint Cymru mewn partneriaeth â Cynnal Cymru i gael busnesau ledled Cymru i gymryd rhan yn ein diwrnod gwyrdd blynyddol. Unwaith eto roeddem wrth ein bodd â’r gefnogaeth.

Cytunodd llawer o sefydliadau i fod yn Bencampwyr Diwrnod Gwyrdd gan gynnal diwrnod llawn  hwyl i godi arian yn eu gweithleoedd, yn cynnwys Melin Homes, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Newport City Homes. Roedd digwyddiadau gwerthu cacennau hefyd yn ddewis poblogaidd gyda’n ffrindiau WWF Cymru a adeilad Bute Prifysgol Caerdydd – llwyddodd y ddau ohonynt i godi dros £100 drwy werthu’u cacennau. Ardderchog!

image

Yn ogystal â hyn roedd gwobr arbennig ar gael at noson Wobrwyo Cynnal Cymru eleni. Yr enillydd oedd Gwasg Minuteman a wnaeth ddylunio ac argraffu llyfr lliwio gwreiddiol i’w werthu ar thema’r coedwigoedd glaw.

Roedd Diwrnod Gwyrdd 2016 yn gwych, ac roeddem ar ben ein digon o weld yr holl gefnogaeth. Edrychwn ymlaen at 2017!

A wnaethoch chi droi’n Wyrdd? Gadewch i ni wybod beth y buoch yn ei wneud – gallwch anfon eich lluniau ac unrhyw gyfraniadau i: [email protected] gogreenday.sizeofwales.org.uk


Tweet Share on Facebook