Empowering local people to protect forests

Posted on

Cymraeg isod

The Lives and Landscapes project in Cameroon works to empower local people to develop farming practices to earn a better living from their land, therefore avoiding further destruction of the forest for farmland.

Here, a few members of the project tell us how their lives have changed thanks to support from Size of Wales.

“I have learned that by planting trees on my farm I can grow fruit as a food crop and also protect the watershed.” Rita Kidio

Rita Kidio, a former teacher told us: “I have learned that women have the right to own land and I have also learned how to claim land. I regret the fact that I did not have this kind of training before now. I grow beans, maize, plantains and potatoes on a piece of land which was owned by my husband. When he died nine years ago, ownership of the land passed to another member of his family, not to me.  So I wish I had known what I know now before I got married or at least before my husband died.  I would have secured my land and developed it.  But all is not lost since I am still alive.  I will now buy my own land, obtain a land certificate and plant fruit trees on my farm to give an inheritance to my children.  It never occurred to me to plant trees before, but I have learned that by planting trees on my farm I can grow fruit as a food crop and also protect the watershed.”

“I have learned so much about planting trees on my farm.” – Isaiah Nsom

Isaiah Nsom, president of a local farming group told us: “I have learned so much about planting trees on my farm.  I have learned how to do grafting, marcotting and rooting of cuttings.  Now I am teaching others in my group how to cultivate trees.  I am also sharing what I have learned about the bad effects of burning the bush and polluting the water.”

“This project has opened my mind.” – Honorine Chiabi

Honorine Chiabi tells us how she is using what she has learned about land rights and sustainable agriculture to secure the future of her family and the land on which it depends.

“I have been working as a farmer for the past 16 years, growing food crops such as beans, cocoyams, maize and potatoes.  Five years ago, I began receiving support which helped me to enter the tree nursery business.  I began growing coffee and fruit tree seedlings for sale, as well as food crops.

I was growing crops and seedlings on my husband’s farm because I did not know that I could own land.  Then I participated in the training which explained that everyone can own land.  After that, I acquired some land and registered it with the authorities.  Now I have my own farm with fruit trees and it is here that I have planted the new variety of fruit tree.

This project has opened my mind.  I am making a better future as a result of the support I have received.”

Find out more and support this project here.

Rymuso pobl leol i ddiogelu coedwigoedd

Mae’r prosiect Bywydau a Thirweddau yn Cameroon yn gweithio i rymuso pobl leol i ddatblygu arferion ffermio i ennill gwell bywoliaeth o’u tir, ac osgoi difrodi’r goedwig ymhellach i greu tir ffermio.

Yma, mae rhai o aelodau’r prosiect yn esbonio sut mae cymorth Maint Cymru wedi newid eu bywydau.

“Rwyf wedi dysgu bod modd i mi dyfu ffrwythau fel cnwd bwyd, yn ogystal â diogelu’r cefndeuddwr, drwy blannu coed ar fy fferm.” Rita Kidio

Dywedodd y cyn athrawes Rita Kidio: “Rwyf wedi dysgu bod gan fenywod yr hawl i fod yn berchen ar dir ac rwyf hefyd wedi dysgu sut i hawlio tir. Mae’n bechod na chefais hyfforddiant o’r math cyn hyn. Rwy’n tyfu ffa, india-corn, llymrïaid a thatws ar ddarn o dir a fu’n eiddo i fy ngŵr. Pan fu farw naw mlynedd yn ôl, trosglwyddwyd perchnogaeth y tir i aelod arall o’r teulu, nid i mi. Felly byddai’n dda pe bawn wedi gwybod beth rwy’n ei wybod nawr cyn i mi briodi, neu o leiaf cyn i fy ngŵr farw. Buaswn wedi sicrhau fy nhir a’i ddatblygu. Ond dwi heb golli popeth oherwydd dwi’n dal yn fyw. Rwyf nawr am brynu fy nhir fy hun, cael tystysgrif tir a phlannu coed ffrwythau ar fy fferm i sicrhau etifeddiaeth ar gyfer fy ‘mhlant. Feddyliais i erioed y gallwn blannu coed cyn nawr, ond rwyf wedi dysgu bod plannu coed ar fy fferm yn fy ngalluogi i dyfu coed ffrwythau fel cnwd bwyd yn ogystal â diogelu’r cefndeuddwr.”

“Rwyf wedi dysgu cymaint am blannu coed ar fy fferm.” – Isaiah Nsom

Dywedodd Isaiah Nsom, llywydd grŵp ffermio lleol: “Rwyf wedi dysgu cymaint am blannu coed ar fy fferm. Rwyf wedi dysgu sut i impio a gwreiddio toriadau. Erbyn hyn rwy’n dysgu aelodau eraill fy ngrŵp i dyfu coed. Rwyf hefyd yn rhannu’r hyn rwyf wedi’i ddysgu am effeithiau gwael llosgi’r llwyni a llygru’r dŵr.”

“Mae’r prosiect hwn wedi agor fy meddwl.” – Honorine Chiabi

Mae Honorine Chiabin yndweud sut y mae’n defnyddior hyn y mae wedi’i ddysgu am hawliau tir ac amaethyddiaeth gynaliadwy i sicrhau dyfodol i’w theulu a’r tir sy’n eu cynnal.

“Rwyf wedi bod yn gweithio fel ffermwraig am y 16 mlynedd ddiwethaf, yn tyfu cnydau bwyd megis ffa, cocoiamau, india-corn a thatws. Bum mlynedd yn ôl, dechreuais dderbyn cymorth a’m helpodd i fentro i’r busnes meithrinfeydd coed. Dechreuais dyfu coffi ac egin-goed ffrwythau i’w gwerthu, yn ogystal â chnydau bwyd.

Roeddwn yn tyfu cnydau ac eginblanhigion ar fferm fy ngŵr oherwydd nad oeddwn yn gwybod bod modd i mi fod yn berchen ar dir. Yna cymerais ran yn yr hyfforddiant a esboniodd bod unrhyw un yn gallu bod yn berchen ar dir. Wedi hynny, prynais ychydig o dir a’i gofrestru gyda’r awdurdodau. Nawr mae gen i fy fferm fy hun a choed ffrwythau, a dyma lle rwyf wedi plannu’r math newydd o goeden ffrwythau.

Mae’r prosiect hwn wedi agor fy meddwl. Mae’r cymorth a dderbyniais wedi ‘ngalluogi i adeiladu dyfodol gwell.”


Tweet Share on Facebook