Cyfle Swydd – Swyddog Addysg Allgymorth

Posted on

English below

Ar ôl cyflawni ei nod gwreiddiol o godi
£2 filiwn i helpu i ddiogelu 2 filiwn hectar o goedwigoedd trofannol, mae Maint
Cymru yn parhau i ddatblygu ei waith i godi ymwybyddiaeth am y materion sy’n
ymwneud â newid hinsawdd a datgoedwigo.

Rydym yn ehangu ein rhaglen addysg ar
draws Cymru. Rydym yn chwilio am addysgwyr Cymraeg ei hiaith i ddarparu
gwasanaethau a gweithdai i ysgolion cynradd ac uwchradd i ennyn diddordeb disgyblion
ar faterion newid hinsawdd a choedwigoedd trofannol.

Byddwn yn croesawu ceisiadau gan bobl
sy’n gallu gweithio yn yr ardaloedd canlynol: Ynys Môn, Gwynedd, Gogledd
Powys, a  Gogledd Ceredigion.

Prif Dasgau:

 • Darparu
  gwasanaethau a gweithdai Cymraeg i 10-20 o ysgolion yn eich rhanbarth erbyn
  Mawrth 2017.  Mae nifer yr ysgolion yn
  agored i drafodaeth, ac yn debygol o gael ei ymestyn, yn dibynnu ar gyllid
 • Cyfarfod
  ag athrawon a grwpiau eco allweddol i hwyluso gwaith addysg bellach o fewn yr
  ysgol
 • Ennyn
  diddordeb ysgolion a’u hannog i godi arian i Maint Cymru, fel allbwn o’r gwaith
  addysg
 • Helpu
  i ledaenu adnoddau addysg y tu hwnt i’r ysgolion a dargedir
 • Casglu
  tystiolaeth o waith mewn ysgolion, i greu astudiaethau achos
 • Darparu
  adroddiadau dros dro a therfynol i Maint Cymru
 • Cynnal
  cronfa ddata o’r ysgolion sy’n derbyn sesiynau allgymorth a chasglu adborth.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn
gyfathrebwr ardderchog yn Gymraeg ac yn Saesneg, a bydd ganddo/ganddi hanes
cryf o weithio gyda phlant a dealltwriaeth am y sector addysg (gan gynnwys Addysg
ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang) yng Nghymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn
angerddol am faterion amgylcheddol ac gyda sgiliau trefnu ardderchog. Mae’r
gallu i gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.

Adrodd:

Bydd eich gwaith yn cael ei oruchwylio gan
Gydlynydd Addysg Maint Cymru. Bydd gofyn i chi gyflwyno adroddiad dros dro a
therfynol yn nodi cynnydd yn erbyn y targedau uchod ac i gynnal cofnodion
ymweld yn rheolaidd.

Cyllid:

Bydd Maint Cymru yn talu £140 y dydd ar
gyfer ymweliadau i ysgolion. Bydd y cyllid hwn yn talu am yr amser paratoi,
costau teithio ac amser cyswllt. Bydd Maint Cymru yn darparu adnoddau a
deunyddiau. Gellir dosbarthu gwaith dros gyfnod y contract fel y bo’n briodol. Mae’n
bosib y bydd costau ychwanegol yn cael eu talu mewn amgylchiadau eithriadol, a
thrwy drefnu ymlaen llaw yn unig.

Ceisiadau:

Dylid cyflwyno ceisiadau yn electronig
gyda cv a llythyr eglurhaol i [email protected]
erbyn canol dydd, Dydd Llun 11 Gorffenaf Mehefin 2016. Caiff ymgeiswyr ei hasesu gan
siaradwyr Cymraeg a gan staff nad ydynt yn siarad Cymraeg felly cyflwynwch eich
cais yn Saesneg. Cynhelir cyfweliadau yn ddwyieithog yng Nghanolbarth Cymru yn
ystod yr wythnos o 25 Gorffenaf.

 

Job Opportunity – Education Outreach
Officers

Having
achieved its initial aim of raising £2million to help protect 2 million
hectares of tropical forest, Size of Wales continues to develop its awareness raising work of the issues surrounding climate
change and deforestation.

We are expanding our education programme across Wales. We are
seeking fluent Welsh-speaking educators to deliver assemblies and workshops to
primary and secondary schools to engage pupils on the issues of climate change
and tropical forests.

We
would particularly welcome applications from
people able to work in the following areas: Anglesey, Gwyned, North Powys and North Ceredigion.

Main tasks:

 • Deliver Welsh medium assemblies
  and workshops in 10 – 20 schools in your area by March 2017. The number of
  schools is negotiable, and is likely to be extended, funding dependent
 • Meet with key teachers and eco
  groups to facilitate further education work within the school
 • Encourage engagement with and fundraising
  for Size of Wales, as an output of the education work
 • Help disseminate education resources
  beyond targeted schools
 • Collect evidence of work in schools, to
  create case studies
 • Update a database of schools receiving outreach
  sessions and collect feedback
 • Provide interim and final reports to Size
  of Wales

The
ideal candidate will be an excellent communicator in both
Welsh and English, with a proven track record of working with children
and an understanding of the education sector (including ESDGC) in Wales.  The candidate must be
passionate about environmental issues and have excellent organisational
skills. The ability to deliver in Welsh is essential.

Reporting:

Your work will be overseen by Size
of Wales’ Education Coordinator. You will be required to submit an
interim and final report detailing progress against the above targets and to
maintain visit records on a regular basis.

Funding:

Size
of Wales will pay £140 per day for visits to schools. This
funding will cover preparation time, travel costs and contact time. Size of
Wales will provide resources and materials. Work can be distributed over the
duration of the contract as appropriate. Additional expenses may be
covered in exceptional circumstances and by prior arrangement only.

Applications:

Please
apply electronically, with a cv and covering letter to [email protected] no later than midday Monday 11 July 2016. Candidates will be shortlisted by
Welsh and non-Welsh speaking staff, therefore please submit applications in
English. Interviews will be held bilingually in Mid Wales during the week of 25 July.


Tweet Share on Facebook