Cycling three times the height of Snowdon every day for seven days!

Posted on

Cymraeg isod

This summer one man will take on a challenge of a lifetime and cycle
three times the height of Snowdon every day for seven days!

image

Cellan Michael who works for RSPB Cymru will take part in the Haute
Route
cycling challenge, and is aiming to raise £5,000.00 for the Gola
Rainforest project  which is jointly managed by the Conservation Society
of Sierra Leone (BirdLife in Sierra Leone), the Government of Sierra Leone and
the RSPB (BirdLife in the UK). The money will be match funded by Size of Wales.

For the past 25 years the Gola Rainforest project in Sierra Leone, West
Africa has ensured this globally important habitat is conserved. Over 100
neighbouring communities are directly benefitting to help look after this green
jewel.

Since 2010 Size of Wales – an environmental charity uniting  the
people of Wales to help protect an area of rainforest the size of our nation –
has been working with RSPB Cymru to help protect the Gola Rainforest, and has
contributed nearly £70,000 to its conservation.

The Haute Route is a prestigious seven-day road race, across Europe’s
iconic cols such as Col d’Izoard,  Col du Galibier and Col du Telegraphe.
Cellan who cycles in his spare time says: “I’ve never done anything  as
challenging as this before. This is a once in a lifetime opportunity and
although I’m nervous at the scale of the adventure, I’m also excited at the
same time.”

Cycling 781km and climbing 21,900 metres in seven days, the Haute Route
is the equivalent to riding Newport to Kidwelly in distance and climbing three
times the height of Snowdon daily, and is regarded as one of the highest and toughest
cyclosportives in the world.

He adds: “This is a massive challenge, but I’m going to try and enjoy
it. I’ve been in training since the start of the year and with the support of
my family and friends I’m sure I’ll make it across the finish line in Geneva,
and I might even get to see some great alpine wildlife too!”

Claire Raisin from Size of Wales said: “The Gola Rainforest is home to
over 330 birds species, 14 of which are globally threatened. It is also a
remaining stronghold for pygmy hippopotamus and chimpanzees. Cellan’s challenge
is really impressive and will really make a difference to the project – good
luck to him!”

Whatever money is raised, Size of Wales will double, making twice the
impact. You can follow Cellan’s training diary or if you’d like to sponsor him and raise money to protect the home
of some of the worlds most threatened wildlife please go here. He’s also going to be tweeting away, follow @cellan #HauteRouteCellan.

For more information about the Gola Rainforest National Park please
visit the website.

 

Dyma her i chi, os ddewiswch chi ei derbyn: seiclo
tair gwaith uchder yr Wyddfa bob dydd am saith diwrnod!

Yr haf hwn bydd un dyn yn ymgymryd â her ei fywyd
ac yn seiclo tair gwaith uchder yr Wyddfa bob dydd am saith diwrnod!

Mae Cellan Michael yn gweithio i RSPB Cymru. Bydd
yn cymryd rhan yn her seiclo Haute Route ac yn anelu at godi £5,000.00 ar gyfer
prosiect Coedwig Law Gola, a reolir ar y cyd gan Gymdeithas Cadwraeth Sierra
Leone (BirdLife yn Sierra Leone), Llywodraeth Sierra Leone a’r RSPB (BirdLife
yn y DU). Bydd yr arian a godir yn cael ei ddyblu trwy gronfa arian cyfatebol
Maint Cymru.

Am y 25 mlynedd ddiwethaf mae Prosiect Coedwig Law Gola
yn Sierra Leone, Gorllewin Affrica wedi sicrhau bod y cynefin hwn sydd o bwys
byd-eang yn cael ei ddiogelu. Mae dros 100 o gymunedau cyfagos yn cael budd
uniongyrchol o’r ymdrechion i ddiogelu’r coedwigoedd hyn.

Ers 2010 mae Maint Cymru – elusen amgylcheddol sy’n
uno pobl Cymru i helpu i ddiogelu ardal o goedwig law yr yn maint â’n gwlad –
wedi bod yn gweithio gyda RSPB Cymru i helpu i ddiogelu Coedwig Law Gola, ac
mae wedi cyfrannu bron i £70,000 i’w ddiogelu.

Mae’r Haute Route yn ras ffordd saith diwrnod uchel
ei fri, ar draws bylchau eiconig Ewrop megis Col d’Izoard,  Col du
Galibier a Col du Telegraphe. Dywedodd Cellan, sy’n beicio yn ei amser
hamdden: “Dwi erioed wedi gwneud unrhyw beth mor heriol â hyn o’r blaen. Mae hwn
yn gyfle unwaith mewn bywyd ac er fy mod yn nerfus oherwydd maint yr antur,
rwyf hefyd yn edrych ymlaen yn arw ar yr un pryd.”

Mae’r Haute Route yn cynnwys seiclo 781km a dringo 21,900
metr mewn saith diwrnod – sy’n cyfateb i bellter seiclo o Gasnewydd i Gidwely a
dringo teirgwaith uchder yr Wyddfa bob dydd, ac fe’i hystyrir yn un o’r ‘cyclosportives’ uchaf a’r anoddaf yn y
byd.

Ychwanegodd: ‘Mae hwn yn her aruthrol, ond rwy’n
mynd i drio ei fwynhau. Rwyf wedi bod yn ymarfer ers dechrau’r flwyddyn a gyda
chymorth fy nheulu a’m ffrindiau rwy’n ffyddiog y byddaf yn llwyddo i groesi’r
llinell derfyn yng Ngenefa, ac mae’n bosib y caf hyd yn oed weld rhywfaint o
fywyd gwyllt ardderchog y mynyddoedd hefyd!”

Dywedodd Claire Raisin o Maint Cymru: “Mae Coedwig
Law Gola yn gartref i dros 330 rhywogaeth o adar, ac mae 14 ohonynt o dan
fygythiad yn fyd-eang. Mae hefyd yn gadarnle ar gyfer hipopotamysau pigmi a
tsimpansîaid. Mae her Cellan yn aruthrol a bydd yn gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol i’r prosiect – pob lwc iddo!”

Faint bynnag o arian a godir, bydd Maint Cymru yn ei
ddyblu, i sicrhau ei fod yn cael effaith ddwywaith mor fawr. Gallwch ddilyn
dyddiadur hyfforddi Cellan neu os hoffech ei noddi a chodi arian i ddiogelu cartref rhai o’r rhywogaethau
sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd, ewch i’w dudalen JustGiving. Mae hefyd yn mynd i fod yn trydar, dilynwch @cellan

#HauteRouteCellan.

Am ragor o wybodaeth am Barc Cenedlaethol Coedwig
Law Gola gweler ei wefan.


Tweet Share on Facebook