Ysgolion yn cymryd drosodd trafodaethau ar yr hinsawdd yng nghynhadledd MockCOP26

Posted on
(Llundain, 20 Hydref 2021): Cymerodd plant ysgol o bob un o bedair gwlad y DU drosodd y rôl o negodi timau cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP26) mewn uwchgynhadledd ieuenctid unigryw’r wythnos ddiwethaf.

Gwelodd Cynhadledd Hinsawdd y Pedair Gwlad i Ysgolion ddisgyblion o 15 ysgol uwchradd yn cytuno ar ystod o fesurau a chamau gweithredu, gyda’r nod o fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a diraddio amgylcheddol.

Arweiniodd y digwyddiad rhithwir ar 13 Hydref 2021, a oedd wedi’i drefnu i efelychu’r gynhadledd bywyd go iawn yn Glasgow fis nesaf, at gytuno ar benderfyniadau i leihau dibyniaeth ar danwydd ffosil, i atal torri coed yn anghyfreithlon, ac i ddiogelu cymunedau arfordirol rhag effeithiau dilynol y cynnydd yn lefel y môr, ymhlith eraill.

Cafodd y digwyddiad, oedd wedi cael ei drefnu gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), InterClimate Network, Canolfan Addysg Fyd-eang a ScotDEC, gefnogaeth gan ScottishPower Foundation, sydd wedi ariannu rhaglen MockCOP Maint Cymru ers 2019.

Ffurfiodd y myfyrwyr dimau oedd yn cynrychioli cymysgedd amrywiol o ugain o wledydd datblygedig a datblygol sy’n mynychu’r digwyddiad COP26 – gan gynnwys Awstralia, Bangladesh, Brasil, India, Kenya, Ynysoedd Marsial, Saudi Arabia, Uganda, y DU ac UDA. Gyda’i gilydd, mae’r ugain gwlad yn cyfrif am dri chwarter cyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr y byd.

Meddai Kevin Rahman-Daultrey, Rheolwr Polisi ac Addysg Maint Cymru:”Mae digwyddiadau MockCOP yn ffordd hanfodol i bobl ifanc ddysgu am sut mae arweinwyr y byd yn cydlynu i gymryd camau rhyngwladol ar newid yn yr hinsawdd. Yn y digwyddiad hwn, gosododd pobl ifanc o bob rhan o’r DU enghraifft wych i arweinwyr y byd ei dilyn. Fe wnaethant ddangos bod consensws byd-eang ar fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd yn bosibl ac yn angenrheidiol i ddiogelu dyfodol pawb”.

Meddai Melanie Hill, Swyddog Gweithredol ac Ymddiriedolwr ScottishPower Foundation: “Mae’n ysbrydoledig dros ben bod pobl ifanc o bob rhan o’r DU yn dod at ei gilydd yn y digwyddiad MockCOP pedair gwlad arbennig iawn hwn i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Mae’n fraint i ScottishPower Foundation gefnogi pobl ifanc sy’n arwain newid o fewn eu cymunedau a thu hwnt.”

Drwy gyflwyno safbwyntiau polisi yn defnyddio dadleuon wedi’u dewis yn ofalus mewn model dadl cynhadledd sy’n adlewyrchu trafodaethau’r Cenhedloedd Unedig, cytunodd y myfyrwyr ar gyfres o benderfyniadau ar themâu allweddol. Bydd y penderfyniadau’n cael eu cyflwyno yn y gynhadledd COP26 yn Glasgow mewn digwyddiad arbennig i bobl ifanc, sydd wedi cael ei drefnu gan Maint Cymru ar 10 Tachwedd yn fyw o COP26.

DIWEDD

Am fwy o wybodaeth a gwybodaeth gyswllt, gweler y Nodiadau Cynghori i’r Wasg hon.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook