Ysgol Pen Barras

Posted on

Gan Becks Fowkes

Ymwelais ag Ysgol Pen Barras am y tro cyntaf ar 24 Ebrill. Yn dilyn fy ngwasanaeth a fy ngweithdai, aeth yr eco-gyngor ati i godi arian ac ymwybyddiaeth, gyda chefnogaeth Mrs Parry, athrawes Blynyddoedd 3 a 4. Yn gyntaf, dewisodd y myfyrwyr thema: sut mae gwahanol bobl yn byw ar draws y byd.

Dewisodd y plant i astudio Indonesia, ac fe wnaethant adeiladu tŷ coeden (ar y llawr!) a chwch, i’w helpu i ddeall sut mae’n teimlo i gael eu magu yng nghoedwigoedd Indonesia.

Roedd ganddynt ddiddordeb mawr mewn cael gwybod am y gwaith mae Maint Cymru yn ei wneud gyda’i bartneriaid yn Indonesia. Gweithiodd plant Blwyddyn 3 a 4 gyda’i gilydd i greu stondinau ar gyfer bore ‘gwyrdd’ ac yna, fe wnaethant agor eu stondinau i weddill yr ysgol. Fe godon nhw sỳm syfrdanol o £378 – Da iawn Ysgol Pen Barras.

Roedd y plant mor falch o lwyddiant eu menter codi arian, fel y gwnaethant drafod fel dosbarth beth i’w wneud nesaf.  Yna, fe wnaethon nhw ysgrifennu e-byst ataf ym Maint Cymru i rannu’r newyddion da am beth roeddent wedi’i wneud i helpu. Mwynheais ddarllen eu holl syniadau yn fawr. Gwahoddodd Mrs Parry fi i ddod i mewn i glywed am y diwrnod mewn gwasanaeth dathlu, lle cyflwynodd siec i aelodau o’r eco-gyngor. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at gael gweld beth fyddan nhw’n ei wneud nesaf!

Dyma un o’r negeseuon e-byst roeddwn yn ddigon ffodus i’w derbyn:

Annwyl Becks,
Bore dydd Mawrth, cynhaliom fore gwyrdd yn neuadd yr ysgol. Casglom £378 i’ch helpu chi i blannu coed yn y goedwig law.
Roeddwn wedi fy syfrdanu gyda nifer y bobl a ddaeth i’n stondin.
Gronw a fi oedd yn ein grŵp ni.  Penderfynom gael stondin dyfalu faint o fferins sydd yn y jar. Y peth gorau oedd bod pedwar person wedi ennill y jar. Roedd ein syniad yn berffaith – doedd dim angen newid dim byd!
Gobeithio y bydd yr arian yn rywfaint o help i chi. 
Meilir      
   


Tweet Rhannwch ar Facebook