YSGOL LLANGORSE: SUT Y DAETH £ 2 I £ 3,356.10!

Posted on

Yma yn Maint Cymru, rydym bob amser yn edrych i ddangos yr ysgolion a’r busnesau sy’n cynhyrchu canlyniadau codi arian rhagorol. Llwyddodd Ysgol Llangorse i ffwrdd â’u cyfanswm enfawr …

Astudiaeth Achos: Ysgol CIW Llangorse, Aberhonddu
Menter Prosiect

GWEITHDY

Ym mis Ebrill 2017, gwahoddwyd Maint Cymru i Ysgol Llangors, gan fod y flwyddyn 3 yn astudio coedwigoedd glaw. Cyflwynodd ein gweithiwr allgymorth, Nigel Little, gynulliad i’r holl ddisgyblion, ac fe wnaeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen fwynhau’r gweithdy eliffant rhyngweithiol, lle’r oeddent yn dysgu am eliffantod coedwigoedd bach a sut maent yn cael eu hamddiffyn.

Gweithdai Cyfnod Allweddol 2 sy’n canolbwyntio ar goedwigoedd trofannol a newid yn yr hinsawdd, sy’n cyd-fynd â gwaith coedwigoedd glaw 3 blwyddyn a disgyblion y disgyblion hŷn, a oedd yn dysgu am newid yn yr hinsawdd. Yn y gweithdy, darganfu disgyblion pa mor bwysig yw coed yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, y bygythiadau i goedwigoedd trofannol a pha Maint Cymru sy’n ei wneud i helpu i’w hamddiffyn. Dychymyg dychymyg y disgyblion wrth glywed am ein prosiectau, sy’n amrywio o hawliau tir yn Guyana, i gefnogi cymunedau, gorilau a choedwigoedd yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo a phlannu coed yn Uganda.

 

BETH NESAF?

Yn dilyn ymweliad Nigel, penderfynodd yr eco-bwyllgor eu bod am godi arian i helpu Maint Cymru i warchod coedwigoedd trofannol oherwydd bod ‘newid hinsawdd yn bwysig’ a ​​’Nigel yn hwyl’. Roeddent yn pryderu am gynefinoedd anifeiliaid yn diflannu ac y gallai rhai o’r rheini nad yw gwyddonwyr rhyw ‘tŷ wedi dod o hyd iddynt hyd yn oed’.

Rhoddodd y pennaeth bob un o’r disgyblion iau 85 £ 2 i gymryd rhan mewn prosiect menter yn ystod oriau y tu allan i oriau ysgol. Ysgrifennodd pob disgybl gynllun busnes, gan gymryd i ystyriaeth y costau a’r gwerthiannau a ragwelwyd. Roeddent yn greadigol iawn yn eu syniadau, a oedd yn amrywio o olchi ceir a theithiau cerdded noddedig i wneud cacennau, nod tudalennau a phensiliau.

 

FAINT Y MAENT YN EI GODI?

Ar ddiwedd yr amser a neilltuwyd, dychwelwyd £ 2 i’r pennaeth ac roedd yr eco-glwb yn cyfrif yr elw. Roedd y disgyblion wedi codi £ 1,678.05 anhygoel!
Yn ôl yng ngwasanaeth Maint Cymru, cawsom ein syfrdanu. Hwn oedd y swm unigol mwyaf a godwyd gan ysgol; mewn gwirionedd, roedd Nigel o’r farn ei fod yn wallyn teipio pan dderbyniodd yr e-bost o’r ysgol! Hyd yn oed yn well, bydd ein noddwyr yn dyblu’r swm i ddod â hyd at £ 3,356.10, gan ein galluogi ni i helpu i ddiogelu hyd yn oed mwy o goedwigoedd trofannol. Diolch i chi Ysgol Llangorse!

 

CANLYNIADAU DYSGU

Cododd y gweithdai ymwybyddiaeth disgyblion o newid hinsawdd a choedwigoedd trofannol a’u hysbrydoli i gymryd camau cadarnhaol.
Datblygodd eu busnesau eu hunain eu sgiliau rhifedd a chreadigrwydd, eu hyder yn eu galluoedd a’u hunain.


Tweet Rhannwch ar Facebook