YNNI TEG: FRIDAY THIRT-GREEN-TH … EIN TAITH BEIC NODDEDIG I HELPU MAINT CYMRU

Posted on

Diolch i Jeremy o YnNi Teg am y blog hon am y cylch eiriol 90 milltir a gychwynodd i godi arian ar gyfer Maint Cymru ar Ddiwrnod Gwyrdd.Mae Jeremy Thorp yn gyfarwyddwr YnNi Teg, aelod bwrdd o Energy Energy Wales, a gweithiwr Sharenergy sy’n cefnogi prosiectau ynni cymunedol ledled y DU.

 

Ddydd Gwener, efallai na fydd y drydedd ar ddeg yn swnio fel diwrnod da i roi cynnig ar daith beic 90-milltir os ydych chi’n arswydus, ond gydag achos mor dda yn cael ei gefnogi gan ein hymdrechion codi arian, ni chawsom ni eu difetha!

Hwn oedd 7.30am pan rydyn ni’n cychwyn o dyrbin gwynt newydd 900 kW YnNi Teg ger Meidrim, Sir Gaerfyrddin, yn y tywyllwch gyda gwynt cryf (roedd y tyrbin yn perfformio’n dda!) A gyrru glaw. Yn ffodus, roedd y glaw yn tyfu o fewn munudau 15 a gweddill y dydd yn aros yn sych.

Fe wnaethom ni wisgo’r cyfan mewn gwyrdd i ddangos ein cefnogaeth i #GoGreenDay, a’r achos da dan sylw oedd Maint Cymru, a fyddai’n gwario unrhyw arian a godwyd gennym ar amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn gwarchod coedwigoedd trofannol ac yn ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae bod yn fenter gymdeithasol amgylcheddol yng Nghymru, Mae Maint Cymru yn arbennig o agos i’n calonnau yma yn YnNi Teg. Maent yn diogelu ardal o fforest glaw trofannol sydd mewn gwirionedd ddwywaith maint Cymru!

Felly roedd fy nghyfarwyddwr, Rob Proctor, fy hun a chyd-Gyfarwyddwr, yn seiclo trwy Dde Cymru yn ein gwisgoedd gwyrdd llachar, gan ddenu ychydig o sylw ar hyd y ffordd, fel y bwriedir! Roedd y daith yn heriol; Nid yw Cymru’n hysbys am ei gwastadedd. Ond ar ôl gadael Meidrim, roedd hi’n falch o daith trwy gefn gwlad godidog Sir Gaerfyrddin cyn cyrraedd tref ganoloesol Caerfyrddin lle gwnaethom gyfarfod â Neil Lewis o Gronfa Bancio Cymunedol Robert Owen a ymunodd â ni am ychydig filltiroedd.

Aethom wedyn i Gaerdydd, gan fynd heibio i Lanelli, Abertawe a Phort Talbot. O Lanelli, roedd y rhan fwyaf o’r daith ar hyd llwybr Sustrans 4, sydd yn bennaf heb gar ac wedi’i gynnal yn dda. Ar un adeg, rhannwyd llwybr 4 gyda grŵp enfawr o blant ysgol, rhai cerdded a rhai ar feiciau, ar eu diwrnod codi arian eu hunain; yn galonogol iawn i’w weld.

Ar wahanol bwyntiau ar hyd y daith, roeddem yn galonogol i weld nifer dda o dyrbinau gwynt, gan ein hatgoffa pam yr oeddem ar ein taith, ac roedd yn ymddangos fel un o eiriau gwych ar gyfer lansio cynnig rhannu YnNi Teg yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

Yn olaf, wedi i ni gyrraedd naw a hanner awr o daith, fe gyrhaeddom yng Nghaerdydd – ychydig mewn pryd ar gyfer ein lansiad, a gynhaliwyd yng Ngham Dathlu Diwrnod Size Go Wales yn Tramshed. Yn ystod y digwyddiad, fe lansiodd un o’n cyd-gyfarwyddwyr, Grant Peisley, y cynnig cyfranddaliadau ar gyfer ein tyrbin gwynt YnNi Teg yn swyddogol, a chawsom gopïau newydd o’r wasg cynnig oddi ar y wasg. Mae ein tyrbin gwynt newydd ym Meidrim yn cael ei ariannu’n rhannol trwy werthu cyfranddaliadau. Trwy brynu cyfranddaliadau, byddwch yn dod yn aelod o’n Cymdeithas Budd-dal Cymunedol, yn cael dychwelyd teg ar eich buddsoddiad (rhagamcanir yn 5%) ac yn cefnogi gosod mwy o gynhyrchu trydan adnewyddadwy sy’n eiddo i’r gymuned. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd buddsoddi moesegol ac sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd, mae’n werth edrych ar ein gwefan – www.ynniteg.cymru.

Roedd hi’n ddiwrnod hir. Roedd ein naw deg milltir, wedi marchogaeth dros naw awr a hanner hir, wedi codi £ 627 ar gyfer Maint Cymru, a byddant yn dyblu diolch i’w gronfa gyfatebol! Er ein bod yn flinedig, roeddem mor falch o wybod y byddai ein hymdrechion yn cael eu gwobrwyo gan ein bod yn gallu cefnogi elusen sy’n golygu llawer iawn i bawb yn YnNi Teg. Gobeithio y byddwn yn mynd i wneud rhywbeth tebyg y flwyddyn nesaf, ond y cwestiwn yw, a ddylem ni fynychu’r bwlch ychydig? Beth am ei wneud mewn gwisg ffansi, ar dandem, neu hyd yn oed ar feiciau unicic? Hmm … Tybed a fydd Rob yn barod am hynny!

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook