Yn Cyflwyno Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Maint Cymru

Posted on

Mae Maint Cymru wedi lawnsio Llysgenhadon Hinsawdd Ieuengtid Cymru (LHC), grŵp o bobl ifanc o bob cwr o Gymru sy’n Ymgyrchwyr brwd dros yr Hinsawdd sy’n brwydro i sicrhau Cyfiawnder Hinsawdd.

Fe’u cefnogir gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), ac fe’u hariennir gan Scottish Power Foundation, gyda’r nodau a’r camau gweithredu dan arweiniad Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru.

Maent yn dymuno cyflawni’r canlynol:

 1. Sicrhau fod busnesau yng Nghymru yn fwy atebol am eu hallyriadau carbon
  • Er enghraifft, pennu uchafsymiau carbon eglur i fusnesau
  • Cynnwys allyriadau cymeriant ac allyriadau sy’n gysylltiedig â chludo nwyddau mewn targedau ynghylch allyriadau
 2. Sicrhau fod busnesau yng Nghymru yn atebol am eu defnydd o ddeunydd lapio plastig
  • Gwahardd eitemau a ddyluniwyd i’w defnyddio unwaith megis masgiau a deunydd pacio plastig
  • Gwahardd ffasiynau untro neu rad
 3. Sicrhau fod Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael ag ymwybyddiaeth o’r hinsawdd ymhlith oedolion a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau
 4. Sicrhau fod teithio llesol ar gael ym mhob rhan o Gymru a sicrhau fod pob rhan o Gymru yn gweithredu hyn
 5. Ei gwneud hi’n orfodol i Ysgolion yng Nghymru ailgylchu
  • Lleihau gwastraff bwyd mewn ysgolion
  • Ac ailgylchu a gwaredu pethau yn briodol
 6. Mae’r bobl ifanc yn dymuno gweld llywodraeth Cymru yn sefydlu cynllun cyfreithiol-rwym i roi terfyn ar ddatgoedwigo, h.y. plannu coed, erbyn 2025.

Dywedodd Poppy, sy’n 16 ac o Gasnewydd:

Ymunais â’r rhwydwaith oherwydd mae’n eithaf posibl yn fy marn i mai’r Newid yn yr Hinsawdd yw problem fwyaf a phennaf ein hoes. Fodd bynnag, ar waethaf hyn, rwy’n credu fod y mater hwn yn cael llawer llai o sylw na’r hyn sy’n haeddiannol gan Arweinwyr y Byd, ac o ganlyniad i hyn, ni fydd yn cael ei ystyried yn aml.  Felly, roeddwn i’n dymuno bod yn rhan o sefydliad ble gallaf i, fel person ifanc, gynorthwyo â’r frwydr i sicrhau ‘Cyfiawnder Hinsawdd’, a sicrhau y caiff fy llais ei barchu, ac y caiff ei helaethu mewn perthynas â sicrhau newidiadau go iawn. Rwy’n ddiolchgar iawn fod rhwydwaith LHC yn darparu’r cyfle hwn.”

Gallwch wylio fideo Poppy yn cyflwyno Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru a’u nodau yma:

Esboniodd Leo, 16 oed o Bontypridd:

“Ymunais â’r rhwydwaith oherwydd mae gennyf i ddiddordeb cryf yng Ngwyddorau’r Hinsawdd a gwneud newid cadarnhaol i’r Byd. Rwy’n credu hefyd ei bod hi’n bwysig iawn i bobl ifanc gyfranogi yn yr ymateb i’r Newid yn yr Hinsawdd, oherwydd fe wnaiff y mater hwn effeithio ar ddyfodol pawb ohonom ni.”

Ychwanegodd Shenona, sy’n 17 ac o Fangor:

“Ymunais â’r rhwydwaith i gael cyfle i gwrdd â phobl o’r un anian sydd yr un oedran â fi a gwneud defnydd o fy nheimladau angerddol dros yr amgylchedd. Roeddwn i’n gwybod y byddai ymuno â’r grŵp hwn yn brofiad unwaith mewn oes. “

Mae mwy o wybodaeth am y Llysgenhadon Newid Hinsawdd a’u proffiliau unigol yma: www.sizeofwales.org.uk/cy/addysg/llysgenhadon-hinsawdd-ieuenctid-cymru/

Os hoffech chi ddilyn gwaith Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru maen nhw ar Trydar fel @YCAWales, gallwch chi hefyd gysylltu â’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid drwy e-bostio [email protected].

Mae Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru wedi datblygu o ganlyniad i raglen Model y Cenhedloedd Unedig (MockCOP), a redir ar y cyd gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), ag ariennir gan Sefydliad ScottishPower. Mae cynhadledd MockCOP yn darparu cyfle rhyngweithiol gwerthfawr i bobl ifanc 14-18 oed ddysgu am y Cenhedloedd Unedig, y trafodaethau blynyddol ar newid yn yr hinsawdd a datblygu goddefgarwch a dealltwriaeth o genhedloedd a diwylliannau trwy weithredu fel y cenhedloedd hynny wrth drafod materion byd-eang. Mae mwy o wybodaeth am MockCOP yma: www.sizeofwales.org.uk/cy/addysg/mock-cop

Dywedodd Melanie Hill, Swyddog Gweithredol ac Ymddiriedolwr yn Sefydliad ScottishPower:

  “Mae Sefydliad ScottishPower wedi ymrwymo i gefnogi achosion sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymunedau a’r bobl sy’n byw ynddynt. Yng ngoleuni cyfyngiadau parhaus, mae Maint Cymru wedi addasu ei gynlluniau mewn ffyrdd arloesol ac yn parhau i fod yn ymroddedig i helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial llawn wrth ymdrechu i leihau newid yn yr hinsawdd.

“Mae mor ysbrydoledig gweld y bobl ifanc hyn yn cael eu grymuso i rannu eu barn a’u syniadau ar gyfer y dyfodol, ac mae’n hanfodol ein bod yn parhau i hyrwyddo eu lleisiau trwy fentrau fel Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid‘ Maint Cymru. Y bobl ifanc hyn fydd dylanwadwyr a llunwyr penderfyniadau yfory ac rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r prosiect hwn sy’n rhoi platfform, llais a chyfle iddynt helpu i newid eu byd a’u hamgylchedd er gwell. ”

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook