Mae’r Diwrnod Gwyrdd yn ddiwrnod cenedlaethol o weithredu ar yr hinsawdd sydd yn cael ei drefnu gan Maint Cymru. Bob blwyddyn, rydym yn annog pobl, ysgolion, llunwyr polisïau a busnesau i ymuno â’i gilydd a chymryd camau cadarnhaol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae Diwrnod Gwyrdd eleni yn cael ei gynnal ar 25 Mehefin 2021, gyda digwyddiadau’n digwydd drwy gydol yr wythnos honno. Rydym yn galw ar bobl yng Nghymru i weithredu yn erbyn datgoedwigo trofannol.

Bob blwyddyn, mae’r blaned yn colli ardal o goedwig sy’n cyfateb i 9 gwaith maint Cymru. Mae hyn yn cael ei achosi gan y galw am gynhyrchion bob dydd, fel olew palmwydd anghynaladwy, soi sydd yn cael ei ddefnyddio mewn porthiant anifeiliaid, cig eidion, coffi, coco, pren a phapur. Rydym eisiau i Gymru fod yn rhan o’r ateb a dod yn Genedl Dim Datgoedwigo.

Dyma rywfaint o’r ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan yn Diwrnod Gwyrdd 2021:

  • Codi Arian: Gwisgwch Wyrdd, trefnwch werthu cacennau neu foreau coffi (Masnach Deg) i godi arian ar gyfer cymunedau coedwig trofannol fel y Wampis ym Mheriw i ddiogelu coedwigoedd.
  • Gweithredu: Cymerwch gamau i ddileu datgoedwigo o’ch deiet ac o’r cynhyrchion rydych chi’n eu prynu, a chodi ymwybyddiaeth o ddatgoedwigo yn y gwaith, yr ysgol, neu ar y cyfryngau cymdeithasol, yn defnyddio’r hashnod #GoGreenDay21.
  • Ymgyrchu: Cysylltwch ag Aelodau lleol y Senedd, a gofynnwch iddynt weithredu ar newid yn yr hinsawdd drwy ddiogelu coedwigoedd trofannol.

Bydd yr arian sydd yn cael ei godi yn ystod yr wythnos yn mynd i gefnogi prosiectau a chymunedau diogelu coedwigoedd yn Ne America, Affrica a De-ddwyrain Asia. Bydd yr holl arian a godir yn cael ei gyfateb, felly mae pob rhodd yn cael dwbl yr effaith!

Logo Diwrnod Gwyrdd gan: Samm Sage, Megan Herron, and Hayley Mumford

Wrth ddynesu at y Diwrnod Gwyrdd ar 25 Mehefin, rydym wedi paratoi wythnos o weithgareddau i chi gymryd rhan ynddynt.

P’un a ydych yn mynychu digwyddiad neu’n rhedeg eich digwyddiad codi arian eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n lledaenu’r gair ar y cyfryngau cymdeithasol, yn defnyddio’r hashnod #GoGreenDay21.

Dydd Llun 21 Mehefin: Mynnu ysbrydoliaeth

Ymunwch â’n trafodaeth banel ar-lein “Mynd yn Wyrdd yng Nghymru ac ar draws y byd”. 12-1pm. Mae siaradwyr o Frasil a Chymru yn rhannu eu mewnwelediad ar sut y gallwn fynd i’r afael â’r argyfwng datgoedwigo. Cofrestrwch yma.

Gwyliwch ein fideo Diwrnod Gwyrdd (dod yn fuan!).

Dydd Mawrth 22 Mehefin: Dathlu Diwrnod Coedwig Law y Byd

Rhowch gynnig ar bobi cacen dim datgoedwigo flasus. Gallech hyd yn oed werthu cacennau a chodi arian ar gyfer Maint Cymru.

Ysgolion beth am gael eich ysbrydoli, a defnyddio ein hadnoddau i greu eich cerdd eich hun ar y thema coedwig neu dod yn Ditectif Datgoedwigo.

Dydd Mercher 23 Mehefin: Gwneud adduned

Penderfynwch pa gamau y gallwch eu cymryd gartref, yn yr ysgol neu yn y gwaith i fod yn fwy cyfeillgar i goedwigoedd, gan ddefnyddio ein canllaw dim datgoedwigo.

Dydd Mercher 24 Mehefin: Gweithredu

Defnyddiwch ein canllaw i gysylltu â’ch AS lleol, a gofynnwch iddynt gymryd camau i ddiogelu coedwigoedd.

Dydd Gwener 25 MehefinDiwrnod Gwyrdd

Gwisgwch wyrdd, a rhowch arian i Maint Cymru. Byddwn yn rhoi punt at bob punt a roddir, i gael dwbl yr effaith.

Ewch yn wyrdd gyda ni ac amddiffynnwch goedwigoedd trofannol!

Ar gyfer y Diwrnod Gwyrdd, gweithredwch trwy ysgrifennu at eich Aelodau Seneddol a gofynnwch iddynt weithredu yn erbyn datgoedwigo trofannol.

Mae gan bawb yng Nghymru bum Aelod o’r Senedd sy’n eu cynrychioli: Un ar gyfer eu hetholaeth leol, a phedwar sy’n cynrychioli’r rhanbarth ehangach. Darganfyddwch pwy yw’ch aelodau trwy nodi’ch cod post ar y wefan hon.

Ar ôl i chi ddod o hyd i’ch aelodau, ysgrifennwch atynt trwy e-bost neu trwy’r post a gofynnwch iddynt i:
  • Sicrhau bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n prynu bwyd a chynhyrchion dim datgoedwigo yn unig.
  • Hyrwyddo ffermio sy’n gyfeillgar i natur i leihau bwyd anifeiliaid soi sy’n gysylltiedig â datgoedwigo.
  • Gynorthwyo cymunedau dramor y mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnynt i addasu, ffynnu a mynd i’r afael â datgoedwigo.
Gallwch ddysgu mwy am ddatgoedwigo a pham mae angen i ni weithredu yma.
Ffyrdd ymarferol o ddiogelu coedwigoedd trofannol

Mae canllaw hwn yn trafod sut gallwch chi weithredu erbyn datgoedwigo.

Darllenwch fwy

Blog: Sut Mae Diogelu Coedwigoedd yn Edrych Mewn Gwirionedd?

Mae blog hwn yn trafod rhai o’r gweithgareddau hynny y bydd eich digwyddiadau codi arian yn eu cefnogi ar y Diwrnod Gwyrdd eleni.

Darllenwch fwy

Rysáit: Cacen Gyfeillgar i’r Goedwig

Beth am wneud y Gacen Gyfeillgar i’r Goedwig flasus hon i’wrhannu gyda’ch teulu, ffrindiau a chydweithwyr yn ystod y Diwrnod Gwyrdd?

Darllenwch fwy

Gwledd Gyfeillgar i’r Goedwig

Syniadau am bryd o fwyd yn ystod y Diwrnod Gwyrdd!

Darllenwch fwy

Ysgolion:

Byddwch yn greadigoldros goedwigoedd! (Cyn Cyfnod Allweddol 2)

Gweithgareddau creadigol i ddysgu am Coedwigoedd Trofannol.

Darllenwch fwy

Byddwch yn greadigoldros goedwigoedd! (Cyfnod Allweddol 2+)

Gweithgareddau creadigol i ddysgu am Goedwigoedd Trofannol.

Darllenwch fwy

Ditectifau Datgoedwigo

Gweithgaeddau ditectifau i archwilio olew palm. Oed: Blwyddyn 2 i 6.

Lawrlwytho

Ditectifau Datgoedwigo (rhan 2)

Yr ail rhan ble mae’r Ditectifau yn archwilio soi, cig eidion a cocoa. Oed: Blwyddyn 4 i 6.

Lawrlwytho

Fideo: Sut i greu Cardiau Cyfarch y Goedwig Lawr

Ymunwch â ni i gerdded “Maint Cymru” yn ystod yr Wythnos Gwyrdd eleni, i godi arian ar gyfer prosiectau diogelu coedwigoedd.

Gallech gerdded o amgylch cae neu fuarth eich ysgol, i’r goedwig, mynydd neu i unrhyw le yn eich ardal leol. Beth am fod yn greadigol a beicio, sgipio, sgwennu, dawnsio neu hyd yn oed wneud eich milltiroedd yn dawnsio’r conga!

Mae’r pellter o’r Gogledd i’r De yn 152 milltir neu’n 245km, a gallwch ddewis p’un a ydych eisiau rhannu’r pellter cyfan rhwng eich dosbarthiadau, neu ymuno â ni am ran o’r daith. 

Efallai yr hoffech wisgo i fyny mewn gwyrdd ar gyfer y digwyddiad, a pheidiwch ag anghofio anfon neges atom ar trydar @sizeofwales gyda’ch lluniau a’ch pellter yn defnyddio’r hashnod #GoGreenDay21.

Gallwch roi arian yn defnyddio ein tudalen justgiving yma. Pob lwc, ac rydym yn edrych ymlaen at weld eich lluniau.