Coed ar gyfer y Nadolig

Coed ar gyfer y Nadolig yw ymgyrch codi arian blynyddol Maint Cymru i gefnogi tyfu coed dramor. Yn 2020, gyda'ch cefnogaeth chi, codwyd digon o arian i gymuned Boré yn Nwyrain Kenya i blannu dros 107,000 o goed!

Eleni, rydym yn codi arian unwaith eto ar gyfer Prosiect Coedwig Gymunedol Boré, sy'n cefnogi ffermwyr cynhaliaeth a'r gymuned ehangach i addasu i'r hinsawdd sydd yn mynd yn fwy a mwy anrhagweladwy, ac i amddiffyn eu coedwigoedd gwerthfawr.

Bydd pob £3 yn cefnogi'r gymuned i blannu 10 coeden mewn ysgolion a ffermydd teuluol ac yn sgil hynny, amddiffyn coedwigoedd ar draws yr ardal.

Edrychwch ar y tabiau isod i weld sut y gallwch chi helpu i godi arian ar gyfer ein hymgyrch, a'n helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae coed yn chwarae rhan hanfodol ym mhob un o'n bywydau. Maen nhw’n ysgyfaint y blaned, sy'n cefnogi bywyd gwyllt, yn darparu bwyd a meddyginiaeth, ac yn atal tirlithriadau. Mae ganddynt arwyddocâd diwylliannol ehangach ar draws y byd hefyd, gan gynnwys adeg y Nadolig yng Nghymru, lle mae llawer ohonom yn ymgynnull o amgylch coeden Nadolig gyda’n hanwyliaid i ddathlu.

Ymunwch â ni y gaeaf hwn a chymerwch ran mewn plannu hyd yn oed mwy o goed. Mae coed am oes, nid dim ond ar gyfer y Nadolig!

Plannwch goed ar ran rhywun sy’n annwyl i chi a rhowch rodd a fydd yn parhau i roi am flynyddoedd i ddod! Bydd pob £3 sydd yn cael ei gwario yn cefnogi cymunedau yn Boré i blannu coed, sy’n darparu maeth a mathau cynaliadwy o incwm.

Dewiswch isod faint o goed yr ydych yn dymuno eu plannu, gwasgwch y botwm rhoi a byddwch yn derbyn tystysgrif anrheg y gallwch ei lawrlwytho i’ch blwch derbyn.

Y llynedd, roeddwn i eisiau cael anrheg foesegol i ffrindiau a theulu, rhywbeth a fyddai’n gwneud gwahaniaeth, ac roedd tystysgrifau Maint Cymru yn berffaith ar gyfer hynny. Roedd pawb a gafodd un yn hapus iawn, ac roeddent yn falch o gael rhywbeth roedden nhw’n gwybod a fyddai’n helpu i wella bywydau pobl erail.


Sion Ford


Tree Planting Certificate (English)

Tystysgrif Plannu Coed (Welsh / Cymraeg)

Gallwch gefnogi Coed ar gyfer y Nadolig drwy roi rhodd ar ein gwefan neu drwy neges destun.

Ailgoedwigo a phlannu coed yw un o’r ffyrdd mwyaf positif o liniaru effeithiau’r argyfwng hinsawdd. Mae gan goed allu anhygoel i amsugno a storio carbon, gan helpu gwydnwch y blaned i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd.

Mae rhoddion yn cefnogi meithrinfeydd coed yn Boré hefyd, sy’n cyflogi 60 o fenywod lleol. Yna, mae’r coed sydd yn cael eu tyfu yn y meithrinfeydd yn cael eu plannu mewn ysgolion a ffermydd yn yr ardal, ac yn darparu maeth a gwydnwch yn erbyn tywydd afreolus.

Cliciwch yma i roi rhodd i’n hymgyrch Coed ar gyfer y Nadolig, neu anfonwch ‘Maint £3’ drwy neges destun i 70085. Beth am annog eraill i wneud yr un peth drwy bostio ar y cyfryngau cymdeithasol a defnyddio’r hashnod #TreesforChristmas?

Dewch at eich gilydd gyda’ch cydweithwyr, grŵp cymunedol neu ysgol y Nadolig hwn i wneud gwahaniaeth i’n planed.

Gallwch godi arian mewn sawl ffordd, gan gynnwys:

  • Trefnu diwrnod gwisg ffansi Nadoligaidd neu ddiwrnod dim iwnifform, a thalu £1.
  • Trefnu gwerthiant pobi Nadoligaidd (cofiwch ddefnyddio cynhwysion dim datgoedwigo!).
  • Rhedeg cwis neu raffl.
  • Prynu e-gardiau Nadolig Maint Cymru ar gyfer eich gilydd neu aelodau o’ch tîm.

Byddwn yn cynnal cwis ar-lein am ddim i ysgolion ar 10 Rhagfyr am 1.15 pm hefyd; cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb.

Cofiwch bostio am eich digwyddiad codi arian ar y cyfryngau cymdeithasol a’n tagio gyda’r hashnod #TreeforChristmas fel y gallwn ddathlu gyda chi.


Mae Maint Cymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda busnesau a sefydliadau eraill ar draws y DU i godi arian ar gyfer ein prosiectau partner. 

Ewch yn wyrdd y Nadolig hwn, ymgysylltwch â’ch staff a’ch cwsmeriaid trwy drefnu cynnig plannu coed yn arbennig wedi’i deilwra i’ch gwasanaeth neu’ch cynnyrch.Er enghraifft, dechreuwch y tymor hwn trwy blannu coed ar gyfer pob archeb a roddir ar eich gwefan, ar gyfer pob cinio Nadolig rydych chi’n ei weini eleni, am bob archeb a roddir dros dymor y Nadolig neu hyd yn oed fel diolch i gwsmeriaid am eich cefnogi trwy’r flwyddyn anodd hon.

Drwy weithio mewn partneriaeth gyda ni, gallwch gael effaith anhygoel ac ymuno â llawer o fusnesau eraill, mawr a bach, sy’n ein cefnogi. Mae hyn yn cynnwys ein ffrindiau yn SportsPursuit a gododd swm anhygoel o £30,000 gyda’u hymgyrch Festive Forest yn 2020!

Cysylltwch â Maint Cymru i drafod sut y gallech weithredu eich cynllun hyrwyddo.

Anfonwch eGardiau

Pan fyddwch yn anfon cyfarchion Nadolig i’ch ffrindiau, teulu, cydweithwyr a chysylltiadau busnes, bydd dewis eGardiau Maint Cymru’n gwneud gwahaniaeth mawr i deuluoedd yn Bore.

Dewiswch eich cerdyn, ychwanegwch neges bersonol a chyfrannwch. Bydd pob cerdyn a brynir yn helpu i dyfu tair coeden yn Kenya.

Cystadleuaeth eGerdyn Nadolig

Eleni gwnaethom wahodd ysgolion ledled Cymru i gyflwyno eu syniadau ar gyfer eGerdyn Nadolig fel rhan o gystadleuaeth. Mae’r cais buddugol gan Betrys o Ysgol Gynradd Creigiau yng Nghaerdydd bellach ar gael i’w brynu, ynghyd â’r ail orau o’r gystadleuaeth. Da iawn pawb!

Dyluniad cerdyn buddugol Betrys!

Yr ail orau yn y gystadleuaeth: Gwenlli, Ysgol Glantwymyn, Machynlleth; Wil, Ysgol Gynradd Creigau Cardiff; John, Ysgol Gynradd Gatholig St Joseph, Castell-nedd; Ysgol Gynradd Creigau Cardiff; Layla, Ysgol Arbennig Ysgol Tir Morfa, Rhyl; Evie, Ysgol Gynradd Creigau Cardiff.

Prynwch un am £1
Prynwch bum am £3
Prynwch ddeg am £5

Creu eich e-gerdyn

Dewiswch ddelwedd

Rhagolwg eich e-gerdyn

Size of Wales Logo Hoffem Ddymuno Nadolig Llawen Gwyrdd a Blwyddyn Newydd Ffrwythlon i Chi!
Size of Wales eCard Image
I:

Gobeithio y cewch chi Nadolig hapus a moesegol

Rhowch arian yma i blannu coed ar ran ffrind neu aelod o’r teulu

£

Anfonwyd e-gardiau atynt

Straeon