Ymgyrch Coed Blynyddol Maint Cymru yr un Mwyaf Llwyddiannus Erioed

Posted on

Mae ymgyrch plannu coed blynyddol Maint Cymru eleni – sef Coed ar gyfer y Nadolig – wedi bod yr ymgyrch mwyaf llwyddiannus erioed. Daeth pobl a busnesau ar draws Cymru at ei gilydd i godi digon o arian i blannu 73,208 o goed ffrwythau ym Mbale, Uganda.

Diolch i’r rhoddion hyn, bydd teuluoedd a chymunedau lleol yn ardal Mbale yn Nwyrain Uganda yn elwa o goed sy’n darparu bwyd, incwm a chysgod ac sydd hefyd, yn amsugno CO₂ i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae newid yn yr hinsawdd eisoes yn cael effaith ddinistriol ar y rhanbarth, sydd i raddau helaeth, yn cynnwys pentrefi gwledig bach sy’n ddibynnol iawn ar ffermio graddfa fach am eu bwyd ac am incwm bach. Fel arfer, mae’r tymor sych wedi dechrau erbyn diwedd mis Tachwedd ond ar 29 Tachwedd 2019, parhaodd i lawio’n drwm, gan amsugno priddoedd folcanig meddal ac ysgogi llifogydd a thirlithriadau. “Claddwyd dros 39 o aelwydydd gan y mwd, ac mae 25 o bobl yn dal ar goll” meddai Mr. Kutosi Francis, Cadeirydd un o’r pentrefi yr effeithiwyd arnynt. Llesteiriwyd ymdrechion achub gan bontydd a ddinistriwyd gan y llifogydd.  Mae ffermwyr lleol yn adrodd am newidiadau yn hinsawdd y rhanbarth hefyd, sy’n effeithio ar eu gallu i dyfu eu cnydau, gan gynnwys coffi.

Tirlithriad yn Mbale, Uganda

Chwaraeodd busnesau ran bwysig yn llwyddiant y rhaglen eleni, drwy weithio mewn partneriaeth gyda Maint Cymru i redeg ymgyrchoedd i gyfrannu at yr ymgyrch, gan gynnwys Howies, Cowshed, SportPursuit, Wales Co-op, Eartha a Good Energy. Cyfrannodd unigolion o bob rhan o Gymru hefyd, drwy blannu coed ar ran ffrindiau a theulu fel anrhegion Nadolig.

Meddai Elspeth Jones, Cyfarwyddwr Maint Cymru:

“Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cefnogi ein hymgyrch Coed ar gyfer y Nadolig, sy’n annog pobl i ddathlu’r Nadolig drwy roi coed ffrwythau i gartrefi teuluol yn Mbale, Uganda. Bydd y coed hyn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau teuluoedd yn y rhanbarth, ac er bod ein coed yng Nghymru yn mynd yn segur dros y gaeaf, ar y cyhydedd yn Uganda, gallant barhau i amsugno CO ₂ a lliniaru newid yn yr hinsawdd drwy gydol y flwyddyn, gan ddod â budd i bawb.

“Mae plannu dros 70,000 o goed yn rhywbeth mor bositif i ddechrau dathlu 10fed pen-blwydd Maint Cymru, ac agorwyd tair meithrinfa ychwanegol y mis hwn yn yr ardal, a fydd yn cefnogi’r plannu ychwanegol a’r targed uchelgeisiol o blannu 25 miliwn o goed erbyn 2025. Bydd ein partneriaid yn agor mwy o feithrinfeydd ar hyd y flwyddyn, wrth i ni barhau i ehangu’r rhaglen.”

Os hoffech roi rhodd i’r rhaglen neu i gael rhagor o wybodaeth am blannu coed yn Uganda neu am ein partner prosiect – sef Mount Elgon Tree Growing Enterprise -ewch i dudalen Rhaglen Coed Mbale.

Meithrynfa Coed yn Mbale, Uganda

Cefndir:

Mae coedwigoedd Uganda dan fygythiad difrifol, ac yn cael eu colli ar gyfradd o 1.8% y flwyddyn. Mae coed yn cael eu plannu gan bartneriaid yn Mount Elgon Tree Growing Enterprise (METGE) ar draws rhanbarth Mt Elgon, yn bennaf yng ngerddi ffermwyr tlawd. Mae’r coed agrogoedwigaeth yn gwella cynnyrch cnydau drwy ddarparu cysgod a gwell ffrwythlondeb pridd, cysgod rhag stormydd a thywydd eithafol, ac mae llawer yn darparu ffrwythau. Mae rhai coed yn darparu coed tân, ac mae eraill yn cael eu torri a’u gwerthu fel pren, a’u hadnewyddu.

Mae rhaglen goed Mbale wedi bod yn rhedeg yn y rhanbarth am 8 mlynedd i hybu incymau lleol drwy blannu coed, ac i wella’r amgylchedd lleol a chyfrannu at liniaru effeithiau newid hinsawdd byd-eang.  Y targed gwreiddiol ar gyfer y rhaglen oedd plannu 1 miliwn o goed.

Ymwelodd y cyn Brif Weinidog Carwyn Jones â Mbale yn 2014 i blannu’r filiynfed goeden ac ers hynny, mae’r rhaglen wedi mynd o nerth i nerth. Plannwyd y 10 miliynfed coeden ym mis Hydref 2019, gyda’r Prif Weinidog presennol, Mark Drakeford, yn plannu coeden gellyg ym Mharc Biwt, Caerdydd i goffáu’r garreg filltir anferthol.  Nawr, mae’r rhaglen yn gobeithio ehangu ei hymateb i’r argyfwng hinsawdd drwy gyrraedd 25 miliwn o goed erbyn 2025.

Ar hyn o bryd, mae tua 2 filiwn o goed yn cael eu plannu bob blwyddyn fel rhan o’r rhaglen. Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o blannu coeden ar gyfer pob person yng Nghymru ym Mbale bob blwyddyn yn y Strategaeth Ryngwladol drafft – tua 3.1 miliwn o goed. Bydd ein partneriaid yn Uganda yn ehangu’r rhwydwaith meithrinfeydd yn Uganda yn sylweddol eleni, i gyrraedd y targed hwn.


Tweet Rhannwch ar Facebook