Ymddiriedolwyr

Posted on

Mae Maint Cymru yn elusen uchelgeisiol, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac sy’n cael effaith fyd-eang.. Rydym yn gweithio i ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol fel rhan o ymateb Cenedlaethol Cymru i’r newid yn yr hinsawdd. Rydym yn gwneud hyn drwy addysg a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yng Nghymru (gan gynnwys rhaglen addysg mewn ysgolion a’n hymgyrch Diwrnod Gwyrdd blynyddol), a thrwy gefnogi nifer o brosiectau tramor sy’n gwarchod ac/neu yn adfer coedwigoedd trofannol. Mae’r prosiectau wedi’u lleoli yn Affrica, De America a De Ddwyrain Asia.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Maint Cymru. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed yn 2020, ac yn lansio strategaeth 5 mlynedd uchelgeisiol newydd sy’n ceisio ymateb i’r argyfwng yn yr hinsawdd, ac ysgogi Cymru i gyflawni’r effaith fwyaf posibl ar gyfer goedwigoedd trofannol.  

Rydym yn chwilio am ddau neu dri o ymddiriedolwr sydd ag angerdd dros ein cenhadaeth i ymuno â’n bwrdd yn ystod y cyfnod cyffrous hwn  Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yw’r corff sy’n gwneud y penderfyniadau terfynol ar gyfer yr elusen, ac sy’n gyfrifol am lunio’r strategaeth gyffredinol ac am sicrhau bod y strategaeth yn cael ei chyflawni gan Gyfarwyddwr Maint Cymru.  

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd ag amrywiaeth o gefndiroedd, profiad ac arbenigedd a fydd yn cefnogi ein cenhadaeth. Mae rhywfaint o’r meysydd sgiliau penodol sydd eu hangen arnom ar hyn o bryd – er ein bod ni’n croesawu ymgeiswyr sydd â sgiliau eraill i’w cynnig – yn cynnwys Adnoddau Dynol, prosiectau datblygu rhyngwladol, prosiectau coedwigoedd trofannol, codi arian, nwyddau sy’n peryglu coedwigoedd a chadwyni cyflenwi, credydau carbon gwirfoddol a chwricwlwm ysgolion Cymru.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y rôl, lawrlwythwch y swydd-ddisgrifiad yma.

Mae’r rolau’n wirfoddol ond bydd treuliau rhesymol yn cael eu had-dalu.  

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i [email protected] (rhowch ‘Trustee, Size of Wales, [eich enw]’ yn y llinell bwnc.)

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 31Hydref 2019. Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar sail treigl.


Tweet Rhannwch ar Facebook