Pam wnaeth Mr Lansing ddinistrio arddangosfa fforest law ei ddosbarth?

Posted on

Aeth Nigel Little, ein Swyddog Addysg Allgymorth ar gyfer De a Gorllewin Cymru, ar ymweliad i Ysgol Gynradd Dinas Powys yn ddiweddar. Siaradodd â’r Cyngor Eco am faterion yn ymwneud â newid hinsawdd ac am drefnu digwyddiad codi arian. Cyflwynodd Nigel weithdai ar ddatgoedwigo a fforestydd glaw hefyd i ddosbarthiadau blwyddyn 4. Mae’r astudiaeth achos hon yn tynnu sylw’n berffaith at sut mae ein hymweliadau yn gallu cefnogi addysgu yn yr ystafelloedd dosbarth.

Dywedodd Mr Lansing wrthyf fod disgyblion wedi creu arddangosfa fforest law ar gyfer wal eu hystafell ddosbarth ar ôl fy ymweliad.

Y diwrnod ar ôl iddyn nhw orffen eu wal hyfryd, cyrhaeddodd y plant yr ysgol i weld bod eu harddangosfa wedi cael ei fandaleiddio, a bod stribed mawr wedi cael ei dorri i lawr y canol!

Cynhaliwyd ymchwiliad yn y dosbarth i geisio darganfod pwy oedd wedi gwneud hyn a pham. Yna, er syndod i’r plant, cyfaddefodd Mr Lansing mai ef oedd wedi gwneud hyn, ac wedi cyflawni’r drosedd. Yna aeth ymlaen i esbonio bod hyn yn digwydd bob dydd yn fforestydd glaw y byd – a bod cynefinoedd hardd a hanfodol yn cael eu dinistrio.

Wedyn, myfyriodd y disgyblion ar hyn trwy gyfrwng trafodaethau a dadleuon yn y dosbarth, a gwnaethant ychydig o waith ysgrifennu creadigol am sut roeddent yn teimlo am beth roedd Mr Lansing wedi’i wneud.

Roedd fy ngweithdy wedi esbonio i’r disgyblion sut roedd gweithgarwch dynol yn dinistrio fforestydd trofannol, a llwyddodd Mr Lansing i fynd â’r wers honno gam ymhellach drwy annog y disgyblion i greu’r arddangosfa ac yna, ei dinistrio. Llwyddodd i dynnu sylw go iawn at y teimlad o sioc a dicter wrth i gynefin fforest law gael ei ddinistrio heb reswm.
Darn o addysgu penigamp!

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook