Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth

Posted on

Mae Maint Cymru yn elusen uchelgeisiol, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, ac sy’n cael effaith fyd-eang. Rydym yn gweithio i ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol fel rhan o ymateb Cenedlaethol Cymru i’r newid yn yr hinsawdd. Rydym yn gwneud hyn drwy addysg a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yng Nghymru (gan gynnwys rhaglen addysg mewn ysgolion a’n hymgyrch Diwrnod Gwyrdd blynyddol), a thrwy gefnogi nifer o brosiectau tramor sy’n gwarchod ac/neu yn adfer coedwigoedd trofannol. Mae’r prosiectau wedi’u lleoli yn Affrica, De America a De Ddwyrain Asia.

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagorol i ymgymryd â rôl newydd Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth yn Maint Cymru. Byddwch yn adrodd i Gyfarwyddwr Maint Cymru, ac yn arwain ar y gwaith o ddatblygu a gweithredu rhaglen gyffrous newydd o waith yn Maint Cymru, gyda’r nod o ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o economi Cymru. Bydd hyn yn cynnwys dylanwadu ar arferion caffael cyhoeddus, cadwyni cyflenwi busnesau a buddsoddiadau cronfa bensiwn yng Nghymru, yn ogystal â darparu arbenigedd i waith ymgysylltu â’r gymuned Maint Cymru.

Bydd angen i ddeiliad y swydd ddefnyddio ei arbenigedd cryf ar sbardunwyr datgoedwigo trofannol a nwyddau sy’n peryglu coedwigoedd, ynghyd â’u sgiliau cyfathrebu grymus, i lunio a chyflwyno’r strategaeth newydd hon yng Nghymru, yn ogystal â chynrychioli Maint Cymru ar lefel ryngwladol i rannu ein profiadau ag eraill.

Mae’r cyflog tua £28,000-£32,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad. Mae’r pecyn buddiannau yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 6%, 30 diwrnod o wyliau blynyddol yn cynnwis gwyliau banc, a pholisi gweithio oriau hyblyg. Mae’r rôl wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, gyda’r posibilrwydd i weithio rhywfaint o bell. Mae’r rôl yn cael ei hysbysebu fel rôl amser llawn, ond bydd ceisiadau am weithio rhan-amser yn cael eu hystyried hefyd.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y rôl, lawrlwythwch y swydd-ddisgrifiad yma.

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i [email protected] (rhowch ‘Head of Policy and Advocacy, Size of Wales, [eich enw]’ yn y llinell bwnc.)

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 18 Hydref 2019.  Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar ddydd Mercher, 6 Tachwedd 2019. 


Tweet Rhannwch ar Facebook