Swyddogion Addysg Allgymorth

Posted on

Mae Maint Cymru yn elusen uchelgeisiol, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac sy’n cael effaith fyd-eang. Rydym yn gweithio i ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol fel rhan o ymateb cenedlaethol Cymru i’r newid yn yr hinsawdd. Rydym yn gwneud hyn drwy addysg a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yng Nghymru, (gan gynnwys rhaglen addysg mewn ysgolion a’n hymgyrch Diwrnod Gwyrdd blynyddol), yn ogystal â chefnogi nifer o brosiectau tramor sy’n diogelu ac/neu yn adfer coedwigoedd trofannol. Mae’r prosiectau wedi’u lleoli yn Affrica, De America a De Ddwyrain Asia.

Yn 2020, rydym yn lansio ein strategaeth 5 mlynedd uchelgeisiol newydd, sy’n ehangu ein rhaglen addysg gyffrous a phoblogaidd ar newid yn yr hinsawdd ar draws Cymru. Er mwyn cyflawni’r rhaglen, rydym yn cynyddu ein tîm o Swyddogion Allgymorth Addysg. Rydym yn chwilio am unigolion eithriadol, ymgysylltiol a chreadigol i ymuno â’r tîm i gynnal gweithdai a gwasanaethau difyr i ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru (yn Gymraeg a Saesneg), ac i gyfrannu at ein cronfa o adnoddau addysg ar-lein a chefnogi ein mentrau ymgysylltu âg ieuenctid eraill.

Bydd pob Swyddog Allgymorth Addysg yn gyfrifol am gyflawni rhaglen addysg Maint Cymru mewn ardal ddaearyddol benodol yng Nghymru, er enghraifft Gogledd-orllewin Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy), Gogledd-ddwyrain Cymru (Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Wrecsam, Gogledd-Powys), Canolbarth Cymru (Ceredigion, Powys). Rydym yn chwilio am swyddog sy’n siarad Cymraeg hefyd i weithio yn ne-ddwyrain Cymru, ochr yn ochr â’n swyddog presennol yn ne-Cymru. Cytunir ar y meysydd i’w cynnwys gyda phob swyddog yn seiliedig ar eu lleoliad, nifer y dyddiau maen nhw’n gweithio, a’u gallu i deithio.

Byddwch yn teimlo angerdd dros ymgysylltu ag ieuenctid ar draws Cymru ynghylch pwysigrwydd coedwigoedd trofannol a newid yn yr hinsawdd, ac yn eu hysbrydoli nhw i deimlo’n obeithiol am y dyfodol a’u hannog i fod yn rhan o’r ateb. Bydd gennych brofiad o ddatblygu a chyflwyno gweithdai, gwersi neu sesiynau adrodd difyr i bobl ifanc o oedrannau gwahanol, ac yn debygol o fod yn chwilio am waith rhan-amser yn ystod y tymor, naill ai fel gweithiwr llawrydd neu fel aelod o staff.

Mae’r cyflog rhwng £22,000 – £27,000 FTE (£17,600 -£21,870 FTE pro rata – yn ystod y tymor yn unig). Mae’r rolau am 1-3 diwrnod yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig. Mae’r pecyn buddiannau i aelodau o staff yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 6%, 30 diwrnod (pro rata) o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc, a pholisi oriau gweithio hyblyg. Bydd cyfradd llawrydd dydd yn gymwys i ymgeiswyr llawrydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, lawrlwythwch y swydd-ddisgrifiad llawn yma.

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i [email protected] (rhowch ‘ Swyddog Allgymorth Addysg, Maint Cymru, [eich enw] ‘ yn y llinell pwnc.)

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 29 Mawrth 2020. Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar ddydd Llun, 6 Ebrill 2020.


Tweet Rhannwch ar Facebook