Swydd wag: Ymddiriedolwyr (x3)

Posted on
Mae Maint Cymru yn elusen newid hinsawdd cenedlaethol, uchelgeisiol, sy’n tyfu. Mae’r elusen wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac yn cael effaith fyd-eang. Rydym yn gweithio i ysgogi pobl, ysgolion a busnesau yng Nghymru i warchod coedwigoedd trofannol ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol, fel rhan o ymateb cenedlaethol Cymru i’r newid yn yr hinsawdd.

Rydym yn gwneud hyn drwy addysg a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth (gan gynnwys rhaglen addysg mewn ysgolion), ymgyrchoedd eirioli, a thrwy gefnogi nifer o brosiectau tramor sy’n tyfu coed ac sy’n diogelu/cefnogi coedwigoedd sy’n bodoli eisoes yn y gymuned. Mae’r prosiectau wedi’u lleoli yn Affrica, De America a De Ddwyrain Asia.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Maint Cymru. Yn ystod ein 10 mlynedd cyntaf fel elusen, rydym wedi helpu i godi mwy na £3 miliwn er mwyn diogelu coedwigoedd glaw trofannol, ac rydym wedi cefnogi cymunedau lleol i dyfu mwy na 15 miliwn o goed. Rydym wedi lansio strategaeth 5 mlynedd uchelgeisiol newydd hefyd, sy’n ceisio ymateb i’r argyfwng yn yr hinsawdd, ac ysgogi Cymru i gyflawni’r effaith fwyaf posibl ar gyfer goedwigoedd trofannol.

Ein hamcanion:

  • Cefnogi prosiectau cymunedol sy’n diogelu, ac sy’n cynnal dros y tymor hir, ardal o goedwig drofannol o leiaf maint Cymru (2 filiwn hectar).
  • Cefnogi cymunedau i dyfu o leiaf 25 miliwn o goed erbyn 2025.
  • Symud Cymru tuag at ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o’n heconomi.
  • Ysbrydoli pobl ar draws Cymru i leihau eu hôl troed coedwig, cefnogi coedwigoedd trofannol, a gweithredu ar yr hinsawdd.

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sydd ag angerdd dros ein cenhadaeth i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr. Y bwrdd yw’r corff sy’n gwneud y penderfyniadau terfynol ar gyfer yr elusen, ac sy’n gyfrifol am lunio’r strategaeth gyffredinol ac am sicrhau bod y strategaeth yn cael ei chyflawni gan Gyfarwyddwr Maint Cymru a’r tîm. Bydd hyfforddiant a mentora yn cael eu darparu os oes angen.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, yn enwedig pobl ifanc, menywod, ac aelodau o’r gymuned BAME sydd yn cael eu tangynrychioli ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr ar hyn o bryd. Rydym yn awyddus iawn i aelodau o’n bwrdd adlewyrchu poblogaeth Cymru.

Mae Maint Cymru, gan gynnwys ei holl staff, aelodau’r bwrdd a gwirfoddolwyr, wedi ymrwymo i sicrhau amgylchedd diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed, ac i’w hatal rhag cael eu cam-drin yn gorfforol, yn rhywiol neu’n emosiynol. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd sydd yn cael cynnig swydd yr Ymddiriedolwr gytuno ar bolisi Diogelu a Chod Ymddygiad Maint Cymru, a glynu wrtho.

Mae’r rolau’n wirfoddol, ond bydd treuliau rhesymol yn cael eu talu. Bydd disgwyl i Ymddiriedolwyr fynychu tua phedwar cyfarfod bwrdd y flwyddyn (yng Nghaerdydd neu’n ddigidol), ac ymuno ag un is-bwyllgor.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, lawrlwythwch y disgrifiad swydd yma.

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i [email protected] (rhowch ‘Trustee, Size of Wales, [eich enw]’ yn y llinell bwnc). Os hoffech sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Peter Davies – [email protected]

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 1 Mehefin 2021. Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar sail treigl.

 

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook