Swydd wag: Swyddog Cymorth – Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid

Posted on
Mae Maint Cymru yn chwilio am Swyddog Cymorth Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid i ymuno â’n tîm cynyddol. Darllenwch yr hysbyseb swydd lawn yma.

Bydd y rôl hon yn canolbwyntio ar gefnogi gwaith pwysig Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru o ran gwaith ieuenctid, gweinyddu, cynllunio a gweithredu prosiectau.  Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad ymarferol o waith ieuenctid a sgiliau rheoli/gweinyddu da, sydd ag angerdd dros fynd i’r afael â materion amgylcheddol fel newid yn yr hinsawdd.  Bydd angen i chi ddeall a chefnogi dulliau dan arweiniad pobl ifanc, a grymuso llais ieuenctid. Rydym yn croesawu’n arbennig, ceisiadau gan fenywod, y gymuned BAME a gan amrywiaeth eang o gefndiroedd.

Mae’r rôl yn cael ei chynnig am 8 mis ar hyn o bryd (gydag estyniad yn amodol ar gyllid).  Y cyflog ar gyfer y rôl yw £23,000 (pro rata), am 20 awr yr wythnos. Mae’r pecyn buddiannau yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 6%, 30 diwrnod o wyliau blynyddol sy’n cynnwys gwyliau banc (pro rata), a pholisi gweithio hyblyg. Mae’r rôl wedi’i lleoli gartref ar hyn o bryd, ond mae’n gweithio gyda thîm sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.

Mae Maint Cymru yn recriwtio, yn cyflogi, yn hyfforddi ac yn hyrwyddo waeth beth fo’u hil, crefydd, lliw, tarddiad cenedlaethol, rhyw, anabledd, oedran, hunaniaeth rhywedd a/neu fynegiant, neu unrhyw statws gwarchodedig arall. Mae Maint Cymru yn ymroddedig i feithrin amgylchedd cynhwysol, lle gall gweithwyr fod yn nhw eu hunain yn llwyr yn y gwaith. Rydym yn dathlu amrywiaeth meddwl, ac yn cydnabod y cryfder a’r ddynamiaeth sy’n dod gydag ef.

Mae Maint Cymru, a’i holl staff a gwirfoddolwyr, wedi ymrwymo i sicrhau amgylchedd diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed ac i’w hatal rhag cael eu cam-drin yn gorfforol, yn rhywiol neu yn emosiynol. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd sy’n cael cynnig swydd gyda Maint Cymru gytuno ar Bolisi Diogelu a Chod Maint Cymru, a glynu wrthynt.  Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriad DBS manylach.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, lawrlwythwch y disgrifiad swydd llawn yma. Dylech anfon ceisiadau drwy lythyr a CV ategol i [email protected] (rhowch Swyddog Cymorth Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid, Maint Cymru yn y llinell pwnc). Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 5 Mai 2022, a bydd cyfweliadau’n cael eu trefnu yn yr wythnosau yn dechrau 9 ac 16 Mai.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook