Swydd: Swyddog Eiriolaeth, Polisi ac Allgymorth

Posted on

Mae Maint Cymru yn elusen uchelgeisiol, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac sy’n cael effaith fyd-eang. Mae “maint Cymru” yn cael ei ddefnyddio yn aml fel mesur o ddatgoedwigo byd-eang, ac rydym yn ceisio troi’r elfen negyddol hynny yn gamau cadarnhaol. Rydym yn darparu cyllid ac arbenigedd i gymunedau lleol a brodorol mewn rhanbarthau trofannol, i’w cefnogi i ddiogelu a chynnal eu coedwigoedd gwerthfawr, tyfu mwy o goed, a sefydlu bywoliaeth gynaliadwy. Drwy addysg, ymgysylltu â’r gymuned ac eiriolaeth, rydym yn codi ymwybyddiaeth yng Nghymru hefyd o bwysigrwydd coedwigoedd trofannol a choed wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.  Rydym yn ysbrydoli pobl i weld y gallant fod yn rhan o’r ateb. Ein gweledigaeth ydy creu byd lle mae pobl, coed a choedwigoedd bioamrywiol yn ffynnu gyda’i gilydd mewn hinsawdd ddiogel.

Mae Maint Cymru wedi llunio strategaeth 5 mlynedd newydd uchelgeisiol yn ddiweddar, sy’n canolbwyntio ar bedwar nod allweddol:

  • Cefnogi prosiectau cymunedol sy’n diogelu ac yn cynnal ardal o goedwig drofannol o faint Cymru o leiaf (o leiaf 2 filiwn hectar)
  • Cefnogi cymunedau i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a datblygu bywoliaeth gynaliadwy drwy dyfu miliynau o goed
  • Symud Cymru tuag at ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o’n heconomi
  • Ysbrydoli pobl ar draws Cymru i leihau eu hôl troed coedwig, cefnogi coedwigoedd trofannol, a gweithredu ar yr hinsawdd

Rydym yn chwilio am Swyddog Eiriolaeth, Polisi ac Allgymorth i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Bydd y rôl hon yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau allgymorth, polisi ac eiriolaeth dydd i ddydd Maint Cymru. Mae’r gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar ymgyrch newydd, a lansiwyd gan Maint Cymru yn 2020, i wneud Cymru’n “genedl dim datgoedwigo” – sy’n ceisio symud Cymru tuag at ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o’n heconomi. Mae’r ymgyrch yn annog cyrff cyhoeddus, busnesau, grwpiau cymunedol ac unigolion yng Nghymru i ymrwymo i gymryd camau i ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o’u cadwyni cyflenwi. Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio’n benodol ar gig eidion, soi, olew palmwydd, cacao a choffi a fewnforiwyd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn teimlo angerdd dros gynaliadwyedd amgylcheddol, a gyda phrofiad o ddarparu gwaith eiriolaeth, polisi ac allgymorth cymunedol llwyddiannus, yn ddelfrydol yng Nghymru. Rydym yn chwilio am feddyliwr creadigol a strategol, sydd yn meddu ar sgiliau ymchwil, dadansoddi ac ysgrifennu rhagorol.   Byddwch yn drefnus iawn, yn gallu rheoli eich llwyth gwaith eich hun, ac yn barod i helpu i ddatblygu’r maes cyffrous hwn o waith Maint Cymru, sy’n tyfu. Rydym yn annog ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg yn fawr ar gyfer y rôl hon.

Mae’r rôl am 3 neu 4 diwrnod yr wythnos, ac yn cael ei chynnig fel contract cyflogaeth cyfnod penodol am tua 7 mis (tan fis Mehefin 2021), neu fel secondiad.  Mae posibiliad y gallai’r rôl hon droi yn rôl hirdymor, yn amodol ar gyllid.

Mae’r cyflog ar gyfer y rôl yn amrywio o £22,000 – £27,000 (pro rata), yn dibynnu ar brofiad. Mae’r pecyn buddion yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 6%, 30 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc (pro rata), a pholisi gweithio hyblyg. Byddwch yn gweithio o gartref, ond gyda thîm wedi’i leoli yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.

Mae Maint Cymru yn recriwtio, yn cyflogi, yn hyfforddi ac yn hyrwyddo waeth beth fo’u hil, crefydd, lliw, tarddiad cenedlaethol, rhyw, anabledd, oedran, hunaniaeth o ran rhywedd a/neu fynegiant, neu unrhyw statws gwarchodedig arall. Mae Maint Cymru wedi ymrwymo i feithrin amgylchedd cynhwysol.  Rydym yn dathlu amrywiaeth o farnau, ac yn cydnabod y cryfder a’r ddynamiaeth sy’n dod gydag ef.

Mae Maint Cymru, a’i holl staff a’i wirfoddolwyr, wedi ymrwymo i sicrhau amgylchedd diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed, ac i’w hatal rhag cael eu cam-drin yn gorfforol, yn rhywiol neu yn emosiynol. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd sy’n cael cynnig swydd gyda Maint Cymru gytuno ar Bolisi Diogelu a Chod Ymddygiad Maint Cymru a glynu wrthynt, sy’n cynnwys gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer rolau priodol.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y rôl, lawrlwythwch y swydd-ddisgrifiad lawn yma: Advocacy Outreach Officer – JD CYM

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i [email protected] (rhowch ‘Swyddog Eiriolaeth, Maint Cymru’ yn y llinell pwnc). Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau yw 8 Tachwedd 2020, ond mae cyfweliadau’n debygol o gael eu cynnal ar sail dreigl cyn y dyddiad cau, a bydd penodiadau’n cael eu gwneud yn gynt os ceir ymgeisydd cryf.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook