Adnoddau Addysg Maint Cymru

Posted on

Mae Maint Cymru yn hyrwyddo plannu a diogelu coed, ac oherwydd ein bod ni’n cydnabod bod coed yn hanfodol i liniaru’r newid yn yr hinsawdd, rydym wedi bod yn gweithio gydag ysgolion a chenedlaethau’r dyfodol ers blynyddoedd. Mae ein gwasanaethau a’n gweithdai yn dilyn Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru, ac maen nhw’n addas o ran oedran, ac yn darparu ar gyfer disgyblion o’r Cyfnod Sylfaen hyd at Gyfnod Allweddol 4.

Er mwyn adeiladu ar y gwaith hwn a’i wneud mor hygyrch â phosibl, rydym wedi gwella ac ychwanegu at ein Hadnoddau Addysg dwyieithog i ysgolion ac athrawon eu defnyddio. Mae ein Hadnoddau Addysg Hinsawdd ar gael i unrhyw un eu llwytho i lawr am ddim oddi ar ein gwefan, yma. Maen nhw’n cyd-fynd â’r cwricwlwm ar gyfer ystod o oedrannau, o’r ysgol gynradd hyd at lefel TGAU.

Gan ddefnyddio gwersi a gemau amrywiol, sydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, ein nod yw annog plant i feddwl am amgylcheddau coedwig, eu cynefinoedd, eu trigolion a’r newid yn yr hinsawdd trwy nifer o weithgareddau awyr agored a than do. Mae’r rhain yn cynnwys arlunio, chwarae rôl, arbrofion, rhifedd, ysgrifennu darbwyllol, daearyddiaeth, hanes.

Dyma rywfaint o enghreifftiau:

Cyfrifo Carbon mewn Coeden – gweithgaredd mathemateg sy’n helpu disgyblion i ddeall y rôl mae coed yn ei chwarae o ran atafaelu carbon atmosfferig.

Amserlen hinsawdd – crëwch amserlen hinsawdd er mwyn cael syniad o sut mae ein hinsawdd ddiweddar yn ffitio mewn i ddarlun hanesyddol.

Mwd a Gwreiddiau – datblygu dealltwriaeth o’r goedwig law, canolbwyntio ar y coed, ac ystyried sut mae creaduriaid byw yn cael eu cysylltu ac yn effeithio ar ei gilydd.

Mae yna adnoddau hefyd, i geisio cael disgyblion i feddwl am weithredu ar yr hinsawdd.

Meddai Elspeth Jones:

“Mae mwy a mwy o bobl ifanc yn cydnabod bod argyfwng yn yr hinsawdd ac yn awyddus i ddysgu mwy am y newid yn yr hinsawdd. Mae ceisio dod o hyd i ffyrdd sy’n oed briodol i archwilio’r pwnc yn gallu bod yn heriol weithiau i athrawon a theuluoedd. Mae ein hadnoddau yn darparu gweithgareddau sy’n ymlacio ac yn hwyl i helpu athrawon a theuluoedd i archwilio’r newid yn yr hinsawdd. Rydyn ni eisiau ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol, a helpu pawb i deimlo fel eu bod nhw’n gallu bod yn rhan o’r ateb.”  


Tweet Rhannwch ar Facebook