Senedd 2021

Ar gyfer etholiad y Senedd 2021, mae Maint Cymru wedi greu maniffesto am datgoedwigo.

Darllenwch y maniffesto yma.

Darllenwch ein Dadansoddiad maniffestos yma.

Crynodeb maniffesto
  1. Ddatblygu mesur ar gyfer yr allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â datgoedwigo tramor sydd yn cael ei achosi gan nwyddau a chynnyrch a gaiff eu mewnforio i Gymru. Dylid ystyried y mesur hwn fel rhan o ail gyllideb garbon Llywodraeth Cymru (2021-2026), ac wrth osod Mesuryddion a Cherrig milltir Lles Cenedlaethol y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
  2. Sicrhau bod Contract Economaidd Llywodraeth Cymru, sy’n anelu at gryfhau ei pherthynas gyda busnes a chymell twf cynhwysol ac ymddygiad cyfrifol gan fusnesau, yn cael ei gryfhau er mwyn i lofnodwyr y contract ymrwymo i gadwyni cyflenwi dim datgoedwigo.
  3. Galw ar Lywodraeth y DU i weithredu deddfwriaeth diwydrwydd dyladwy gorfodol sy’n berthnasol i bob cwmni yn y DU sy’n gosod nwyddau a chynhyrchion deilliedig a allai gyfrannu at ddatgoedwigo ar y farchnad.
  4. Cyflwyno targedau dim datgoedwigo mewn polisi caffael yng Nghymru fel rhan o’n trawsnewidiad i ddefnyddio nwyddau wedi’u cynhyrchu’n lleol a chynaliadwy.
  5. Cyflwyno arferion ffermio cynaliadwy nad ydynt yn cyfrannu at ddatgoedwigo dramor. Mae hyn yn cynnwys dod â diwedd ar y ddibyniaeth ar fwyd anifeiliaid soi wedi’i fewnforio sy’n deillio o ardaloedd risg i goedwigoedd a mabwysiadu dulliau ffermio cyfeillgar i natur a hinsawdd megis ffermio organig, amaeth-ecoleg ac amaeth-coedwigaeth.
  6. Cyflwyno strategaeth system fwyd newydd ar draws adrannau sy’n cymell ac yn gwobrwyo cadwyni cyflenwi o’r Pridd i’r Plât lleol cynaliadwy ac yn blaenoriaethu nwyddau cynaliadwy o dramor er mwyn cefnogi bywoliaeth adref a thramor yn unig.
  7. Gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau y bydd cytundebau masnach newydd yn sicrhau safonau amgylcheddol a hawliau dynol uchel, yn enwedig o gwmpas datgoedwigo, ynghyd â mesurau gorfodi llym.
  8. Gweithio gyda phartneriaid heb fod yn draddodiadol fel cyrff anllywodraethol i gryfhau ymhellach yr addysgu ar newid hinsawdd, natur a datgoedwigo yn y cwricwlwm newydd a chefnogi addysgwyr tuag at gyflawni’r nod hwn.
  9. Astudio’r risgiau ariannol y mae datgoedwigo’n eu cyflwyno i fuddsoddiadau Partneriaeth Pensiwn Cymru ac archwilio’r potensial i ymgysylltu gyda chwmnïau neu ymbellhau wrth gwmnïau sy’n cymell datgoedwigo ar y sail bod hyn yn cyflwyno risg o ran buddsoddiadau i’r gronfa.
  10. Sicrhau bod gwledydd a chymunedau agored i niwed sy’n dioddef effeithiau newid hinsawdd, colli natur a datgoedwigo’n cael cefnogaeth i’w helpu i addasu a ffynnu fel rhan o uchelgais Cymru i fod yn genedl gyfrifol ar raddfa fyd-eang trwy raglen Cymru ac Affrica.