Rheolwr Rhaglen: Addysg AC Ymgysylltu Ag Ieuenctid

Posted on

Mae Maint Cymru yn elusen uchelgeisiol, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac sy’n cael effaith fyd-eang. Rydym yn gweithio i ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol fel rhan o ymateb cenedlaethol Cymru i’r newid yn yr hinsawdd. Rydym yn gwneud hyn drwy addysg a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yng Nghymru, a thrwy gyllid a chefnogi nifer o brosiectau tramor.

Bydd Maint Cymru yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed yn 2020, ac rydym yn edrych am unigolyn rhagorol i reoli ein Rhaglen Addysg ac Ymgysylltu ag Ieuenctid, sy’n tyfu. Bydd y Rheolwr Rhaglen: Addysg ac Ymgysylltu ag Ieuenctid yn adrodd i’r Cyfarwyddwr, ac yn arwain y rhaglen hon, gan gydlynu a goruchwylio’r gwaith o gyflwyno ein gweithdai gyda 100-200 o ysgolion y flwyddyn mewn ysgolion cynradd ac uwchradd (a ddarperir gan ein Swyddogion Allgymorth Addysg), rheoli ein cronfa o adnoddau addysg ar-lein, a rhedeg ein rhaglen MockCOP a’n rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd ifanc gyda’n partneriaid, WCIA. 

Bydd y deiliad swydd yn teimlo angerdd dros ymgysylltu ag ieuenctid ar draws Cymru ynghylch pwysigrwydd coedwigoedd trofannol a newid yn yr hinsawdd, ac yn eu hysbrydoli nhw i deimlo’n obeithiol am y dyfodol a’u hannog i fod yn rhan o’r ateb. Byddwch yn barod i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o hybu twf y rhaglen, gan gynnwys rheoli prosiectau newydd cyffrous fel ein sesiynau dysgu yn yr awyr agored. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o weithio yn y system addysg yng Nghymru, ac o reoli prosiectau neu raglenni. Byddwch yn drefnus iawn, ac yn gallu rheoli nifer o brosiectau ar yr un pryd a delio â therfynau amser cystadleuol. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o newid yn yr hinsawdd, a byddwch yn gyfathrebwr da.

Mae’r cyflog rhwng £26,000-£31,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad. Mae’r pecyn buddiannau yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 6%, 30 diwrnod o wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc, a pholisi oriau gweithio hyblyg. Mae’r rôl wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ond gellir gweithio o bell yn rheolaidd os dymunir gwneud hynny. Mae’r rôl yn cael ei hysbysebu fel rôl amser llawn, ond bydd ceisiadau am weithio rhan-amser ac am rannu swyddi yn cael eu hystyried hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, lawrlwythwch y swydd-ddisgrifiad llawn yma.

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i [email protected] (rhowch ‘ Rheolwr  Rhaglen: Addysg ac Ymgysylltu ag Ieuenctid, Maint Cymru, [eich enw] ‘ yn y llinell pwnc.)

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 15 Mawrth 2020. Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar ddydd Mawrth, 31 Mawrth 2020.


Tweet Rhannwch ar Facebook