Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Posted on

Mae Maint Cymru yn elusen uchelgeisiol yng Nghaerdydd, sy’n tyfu, ac sy’n cael effaith fyd-eang. Rydym yn gweithio i geisio ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac i adfer tirweddau trofannol coedwigoedd fel rhan o ymateb cenedlaethol Cymru i newid yn yr hinsawdd. Rydym yn gwneud hyn drwy gyfrwng addysg a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yng Nghymru, a thrwy ariannu a chefnogi nifer o brosiectau tramor.

Mae Maint Cymru wedi bod yn mynd drwy gyfnod cyffrous o dwf, ar ôl cynyddu ein hincwm yn sylweddol ac ehangu ein tîm. Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed yn 2020/21, ac rydym yn lansio strategaeth 5 mlynedd uchelgeisiol newydd, sy’n ceisio ymateb i’r argyfwng hinsawdd ac ysgogi Cymru i gael yr effaith fwyaf posibl ar goedwigoedd trofannol.

Rydym yn chwilio am arbenigwr cyfathrebu a marchnata profiadol a chreadigol i’n helpu i gynyddu ein proffil a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd ar draws Cymru a thu hwnt. Bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata yn gyfrifol am gynllunio’n strategol a gweithredu holl weithgareddau cyfathrebu Maint Cymru, gan gynnwys cysylltiadau â’r wasg a chyfryngau eraill, ymgyrchoedd, cyfryngau cymdeithasol, gwefan, cylchlythyr a fideos. Bydd hyn yn cynnwys ymgysylltu â thîm Maint Cymru a’i bartneriaid i greu cynnwys ysbrydoledig ac arloesol.  Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gyfrifol hefyd am ymgysylltu’n rheolaidd â chymuned rhoddwyr rheolaidd ac unigol Maint Cymru: cyfathrebu â darpar unigolion a phobl sy’n rhoi’n rheolaidd, a thyfu hyn fel ffrwd incwm ar gyfer yr elusen drwy weithgareddau marchnata.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig dros yr amgylchedd ac yn ymrwymedig i ysbrydoli pobl i weithredu ar newid yn yr hinsawdd.  Byddwch yn greadigol ac yn ddeinamig, ac yn meddu ar hanes gryf o gynllunio a gweithredu ymgyrchoedd pwerus cyfathrebu a marchnata. Byddwch yn drefnus iawn, gyda profiad o rheoli staff a prosiectau, ac yn gallu gweithio ar nifer o brosiectau ar yr un pryd a chydbwyso terfynau amser gwahanol yn effeithlon. Gan fod y rhan fwyaf o’n gwaith cyfathrebu yn cael ei ddarparu’n ddwyieithog, byddwch hefyd yn meddu ar safon uchel o Gymraeg a Saesneg ysgrifenedig a llafar.

Mae’r cyflog ar gyfer y swydd rhwng £27,000 – £32,000, yn dibynnu ar brofiad. Mae’r pecyn manteision yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 6%, 30 diwrnod o wyliau blynyddol yn cynnwys gwyliau banc, a pholisi gweithio hyblyg. Mae’r rôl wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ond gellir gweithio o bell yn rheolaidd os dymunir hynny. Mae’r rôl yn un llawn amser, ond bydd ceisiadau gweithio hyblyg a rhannu swydd yn cael eu hystyried hefyd.

Mae Maint Cymru yn recriwtio, cyflogi, hyfforddi a hyrwyddo ni waeth beth fo hil, crefydd, lliw, tarddiad cenedlaethol, rhyw, anabledd, oedran, hunaniaeth a/neu fynegiant rhywedd, neu unrhyw statws gwarchodedig arall unigolyn.  Mae Maint Cymru wedi ymroi i feithrin amgylchedd cynhwysol, lle gall aelodau staff fod yn nhw eu hunain yn llwyr yn y gwaith.  Rydym yn dathlu amrywiaeth meddwl, ac yn cydnabod y cryfder a’r egni a ddaw yn ei sgîl.

Mae Maint Cymru, a’i holl staff a gwirfoddolwyr, yn ymrwymedig i sicrhau amgylchedd diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed, ac i’w hatal nhw rhag cael eu cam-drin yn gorfforol, yn rhywiol neu’n emosiynol. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd sy’n cael cynnig swydd gyda Maint Cymru gytuno ar bolisi Diogelu Maint Cymru a’r Cod Ymddygiad, a glynu atynt.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, gallwch lawrlwytho’r swydd-ddisgrifiad lawn yma.

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i [email protected] (rhowch ‘ Rheolwr Cyfathrebu, Maint Cymru’, yn y llinell pwnc.) Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Awst 2020. Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 26 a 27 Awst 2020.


Tweet Rhannwch ar Facebook