Zimbabwe: Kariba REDD+

Mae’r prosiect hwn, mewn cydweithrediad â Grwp Pole De, wedi’i leoli yn Lake Kariba, gogledd Zimbabwe. Nod y prosiect yw sefydlu ardal rheoli bywyd gwyllt o’r radd flaenaf o fewn y Coridor Gwyrdd Zambezi (GZA) arfaethedig sy’n gwarchod bywyd gwyllt, tir a hunan-rymuso pobl leol sydd â chyfleoedd busnes deiliad bach.

Mae’r rhaglen hon yn darparu amrywiaeth o weithdai, gan alluogi cymuned grymus a hunan-ddibynnol sy’n gallu amddiffyn eu hamgylchedd a’u bywoliaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:
– Cynhyrchu dail Moringa
– sefydlu planhigfeydd coed tanwydd sy’n tyfu’n gyflym
– ffermio cadwraeth
– garddio cymunedol
– gwenyn
– dadebru tyllau turio a chynnal a chadw
– rheoli tân coedwig

Bydd y gweithgareddau hyn yn arwain at gynnydd mewn cynhyrchu bwyd a diogelwch bwyd i’r gymuned leol. Bydd yr arferion amaethyddol newydd yn cynyddu ffrwythlondeb y pridd ac yn yr un modd yn osgoi’r angen i symud i ardaloedd gwahanol gan osgoi datgoedwigo ymhellach. Bydd y gerddi cymunedol, yn enwedig yn ystod y cyfnodau sych, yn darparu diogelwch a chynhyrchiant bwyd. Bydd dadebru’r twll twll yn sicrhau mynediad y gymuned i ddŵr. At hynny, mae timau gwrth-bywio ac adferiad ysgafn yn darparu rhyddhad mawr ei angen i fygythiadau i fywyd gwyllt lleol.

Bydd incwm pellach yn cael ei gynhyrchu diolch i raglen wrthbwyso carbon. Hyd yn hyn, mae prosiect Kariba wedi atal dros 18 miliwn o dunelli o CO2 rhag mynd i mewn i’r awyrgylch. Cyflawnwyd hyn trwy beidio â diogelu a chadw coedwigoedd, ond ym mhob agwedd ar y prosiect, gan gynnwys argaeledd adnoddau tanwydd glanach, ffynonellau bwyd cynaliadwy, a chefnogaeth barhaus bywoliaeth gynaliadwy. Trwy brynu credydau carbon trwy brosiect Kariba, gall cwmnďau wrthbwyso eu hallyriadau gyda’r wybodaeth eu bod nid yn unig yn helpu’r amgylchedd ond hefyd yn newid bywydau er gwell. Mae South Pole Group yn cynnig gwasanaethau yn y cylch gwrthbwyso carbon cyfan, o helpu cwmnïau i gyfrifo faint o CO2 y maent yn ei allyrru, i greu a rheoli prosiectau ac i gyhoeddi credydau carbon ardystiedig.