PROSIECT NEWYDDION: 10 MILIWN COED

Posted on

English the following.

Diweddariad gan 10 miliwn o goed prosiect. Mbale, Uganda

Ar hyn o bryd mae’r prosiect yn rhagori ar ei amcanestyniadau plannu coed. Maent yn eisoes yn cael effaith gadarnhaol iawn ar gyfer teuluoedd yn y rhanbarth datgoedwigo wael o Mbale.

“Mae’r sy’n tyfu a dosbarthu coed ffrwythau wedi cael effaith aruthrol ar y teuluoedd sydd wedi derbyn y coed. Nawr, ffrwythau sydd yn flaenorol oedd yn brin yn lleol, yn hawdd ac ar gael yn helaeth, gan ddarparu deiet mwy iach heb unrhyw gost i’r pwrs teulu. “Dywedodd Bob Arnold sydd wedi gweithio’n agos gyda’r prosiect.

Aeth yn ei flaen, “Ar y gwastadeddau isod lethrau Mt Elgon, ardal sych iawn, mae wedi bod yn anodd yn flaenorol i dyfu coffi sef y mwyaf proffidiol y cnydau arian lleol. Mae’r feithrinfa yn Bumaleme wedi profi bod â darparu ffynnon bas, coed yn awr yn cael ei gynhyrchu mewn nifer. Yn ogystal â mynd i’r afael â’r mater o datgoedwigo, coed hyn hefyd yn darparu canopi cysgod hanfodol sydd wedi galluogi coffi i fod yn tyfu, gan ddarparu incwm gwerthfawr ar gyfer eu teuluoedd.

“Wrth i mi ymweld â’r meithrinfeydd, brwdfrydedd ac ymrwymiad o’r gweithredwyr yn amlwg. Meithrinfeydd yn cael eu cynnal a’u cadw’n dda ac mae mwy o goed yn cael eu cynhyrchu a’u dosbarthu. Mae’r cyflogau yn cael eu talu mor werthfawr. ”

 

Ac mae rhai adborth ar stofiau ynni effeithlon:

“Mae’r gwaith o adeiladu dros stofiau 500 Lorena mor galonogol. Mae stôf rhad syml ond yn hawdd ei adeiladu sy’n gofyn cymaint yn llai o bren. Tân yn cael ei gynnwys mewn ardal a ddiogelir. Ni ellir potiau yn cael eu bwrw i lawr fel bod y rheini yn y gegin mewn cryn dipyn yn llai perygl o gael eu llosgi neu eu scolded. Gall dau potiau coginio ar y stôf ar yr un pryd, gan ddefnyddio pren a fyddai wedi cael ei angen yn flaenorol ar gyfer un. Mwg yn cael ei gymryd allan er bod simnai. Gyda’i gilydd, amgylchedd llawer iachach a mwy diogel ar gyfer y rheiny sy’n gweithio yn y gegin.

 

Os ydych am roi i unrhyw un o’n prosiectau gallwch wneud hynny yma .

Bydd Dim ond £ 5 talu am eginblanhigion 15 o Causarina, mae rhywogaethau coed sy’n tyfu’n gyflym ac gwydn sy’n cael ei ddefnyddio fel tanwydd ar gyfer ffyrnau coginio. Plus pob rhodd yn cael eu cyfateb gan ein partneriaid ariannu … dyblu effaith eich rhodd!

 

Oddi Diweddariad Wrth y project 10 Miliwn o Goed ym Mbale, Uganda

Ar this o Bryd This project has Plannu more goed na’r disgwyl. Limited eisoes in were effaith gadarnhaol very on deuluoedd in area Mbale, which has dioddef datgoedwigo Difrifol.

“Mae Tyfu a distribute coed Ffrwythau has were effaith aruthrol on the Teuluoedd which has derbyn Dwr Cymru y coed. Further, Mae Ffrwythau a Oedd in Arfer that in Brin in local available i Bawb, cerrynt eiledol This provided deiet more Iachus part any GOST additional i deuluoedd. “Meddai Bob Arnold able working project agos with.

Ychwanegodd, “Ar y gwastadeddau islaw llethrau Mynydd Elgon, authority area sych very, bu’n anodd very Tyfu coffi, FfEY y cnwd income local most proffidiol. This page in blanhigfa Bumaleme Wedi Profi bachgen wedi manner produce coed in niferoedd mawr if darperir ffynnon FAS. Yn ogystal â Mynd i’r afael â mater datgoedwigo, This coed this also in provided canopi shadow Skills which cytras make in bosibl i dyfu coffi Yno, by delivered income gwerthfawr View Teuluoedd.

“Wrth i mi Ymweld with the planhigfeydd, cerrynt eiledol brwdfrydedd the painful ymroddiad y Gweithwyr in Amlwg. The painful planhigfeydd in were Cynnal in dga and our more goed in were produce a’u distribute. This cyflogau able were payment in werthfawr actual. ”

 

A Dyma rywfaint o adborth am y stofiau Ynni-effeithlon:

“Mae construction for 500 o stofiau Lorena mor galonogol. Stof syml yn Rhad daeth i’r which môr been View hadeiladu, cerrynt eiledol which need llawer less O Bren. This tân cytras gyfyngu i area ddiogel. Ni which dymchwel potiau caravan This BOBL which in Gegin in llawer less tebygol o available ue or Llosgi ue sgaldio y. Gellir use dau botyn on the stof on the Pryd un, Defnyddio’r by heb llewygu AG O Bren yn fyddai, in year, has that will need for potyn heb. mwg This page in Mynd Allan drwy Simdde. Ar y Cyfan, it provided Amgylchedd iachach a diogelach o lawer I’R some able gweithio in Gegin.

 

If you would like gyfrannu Tuag at any heb our prosiectau gallwch make so here.

Will £ 5 yn Unig in payment am 15 o Egin goed Derw Caswarina, rhywogaeth wydn able tyfu’n gyflym yn ddefnyddir as fuel for stofiau Coginio. Yn ogystal, will every Rhodd in were will ddyblu by our Partneriaid … by ddyblu effaith your Rhodd!

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook