Zimbabwe: Kariba REDD+

Rhowch i'r Prosiect hwn 747,800 Hectares
Gweithio gyda'n partner: Working Partner

Yr Her

Mae’r diffyg cyfleoedd gwaith yn economi caled Zimbabwe, yn ogystal â thwf mewn poblogaeth, wedi arwain at gynnydd mewn amaethyddiaeth anghynaladwy ar raddfa fechan mewn ardaloedd anffrwythlon. Mae hyn wedi achosi dirywiad mewn coedwigoedd ac wedi effeithio’n gryf ar ecosystemau brodorol. Ar ben hynny, mae gan Zimbabwe un o’r sgoriau Mynegai Datblygiad Dynol isaf y byd, ac mae wedi dioddef o aflonyddwch rhyfel a sifil.
Gyda chymunedau yn clirio mwy o dir nag erioed ar gyfer ffermio a choed tanwydd, mae mwy na 3% o orchudd coedwig Gogledd Zimbabwe wedi cael ei golli bob blwyddyn. Yn wir, mae Zimbabwe wedi colli mwy na dwy ran o dair o’i goedwigoedd brodorol. Er mwyn mynd i’r afael â datgoedwigo, mae’n rhaid mynd i’r afael â lliniaru tlodi a newyn hefyd, trwy greu cymunedau sy’n economaidd hyfyw, iach, cynaliadwy a grymus.

Nodau'r Prosiect

Nod cyffredinol y prosiect Kariba REDD+ ydy creu cyfleoedd ac incwm i gymunedau lleol drwy neilltuo mwy o werth ariannol i goedwigoedd a bywyd gwyllt pan maen nhw’n iach ac yn ffynnu, yn hytrach na phan maen nhw’n cael eu torri i lawr yn anghyfreithlon a thrwy hynny, diogelu tua 785,000 hectar o goedwig a bywyd gwyllt ar lannau deheuol Llyn Kariba.
DS: Ystyr REDD ydy ‘Reducing Emissions from Deforestation and Degradation’. Mae’r + yn golygu ‘Cadwraeth a Datblygiad Cynaliadwy’.
Dyma’r amcanion penodol:

 • Datblygu bywoliaethau cynaliadwy heb ddiraddio ecosystemau
 • Cadwraeth bioamrywiaeth leol
 • Gwella’r ddarpariaeth dŵr, addysg ac iechyd

Sut mae'n gweithio

Mae’r prosiect Kariba REDD + cymunedol hwn yn cael ei weinyddu gan gymunedau lleol pedair Ardal Wledig: Binga, Nyaminyami, Hurungwe a Mbire.

Mae ystod o weithgareddau cynaliadwy a gynigiwyd gan gymunedau lleol wedi cael eu gweithredu er mwyn diogelu ardaloedd bioamrywiaeth pwysig coedwigoedd Miombo a Mopane, tra’n sicrhau cyfraniadau sylweddol ar yr un pryd, i liniaru ac addasu newid yn yr hinsawdd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Ffermio cadwraethol, sy’n defnyddio technegau megis taenu gwellt a thail organig sy’n cynyddu’r allbwn amaethyddol a lleihau’r angen am amaethyddiaeth gylchdroadol ac yn sgil hynny, sy’n lleihau datgoedwigo a chynyddu diogelwch bwyd.
 • Gerddi cymunedol, sy’n cael eu gosod yn agos at dyllau turio cyfagos i gynyddu cynhyrchiant amaethyddol, darparu maethiad a diogelwch bwyd yn ystod misoedd sych, a lleihau’r pwysau ar goedwigoedd o ganlyniad i ehangu ffermio ymgynhaliol. Ar hyn o bryd, mae gan y prosiect 11 o erddi cymunedol gyda chyfanswm o 280 o aelodau.
 • Cadw gwenyn, sy’n ychwanegu gwerth at goedwigoedd sy’n sefyll, ac sy’n galluogi pobl leol i gynhyrchu incwm o ffynhonnell sydd ddim yn achosi datgoedwigo.
  Plannu coed sy’n lleihau’r pwysau ar y goedwig, ac sy’n creu ffynhonnell arall o goed tanwydd ar gyfer trin tybaco. Mae Moringa oleifera yn cael ei blannu’n aml, gan ei fod yn gallu cael ei werthu, a darparu incwm. Mae mwy na 3,300 o goed moringa wedi cael eu plannu hyd yn hyn.
 • Rheoli tân drwy weithdai hyfforddiant ymladd tân, cyfarfodydd ymwybyddiaeth a chynnal a chadw ffyrdd, gan arwain at gadwraeth cynefinoedd a chynyddu diogelwch poblogaethau anifeiliaid oherwydd llai o achosion o danau mewn coedwigoedd.
 • Gellir ystyried dadebru a chynnal a chadw tyllau turio sydd o fudd gwerthfawr i’r cymunedau, fel dŵr yfed diogel, fel hanfod bywyd. Mae pob twll turio yn effeithio ar fwy na 250 o bobl a hyd yn hyn, mae mwy na 65 o dyllau turio wedi cael eu dadebru.
 • Patrolio gwrth-botsio, sy’n sicrhau diogelwch ar gyfer bywyd gwyllt yr ardal ac sydd wedi arwain at arestio dwsinau o botswyr ac ar gael gwared â miloedd o faglau anghyfreithlon bob blwyddyn.

Cynhyrchwyd refeniw pellach o ganlyniad i raglen gwrthbwyso carbon, sydd wedi atal dros 18.1 miliwn tunnell o CO2 rhag mynd i mewn i’r atmosffer trwy lai o ddatgoedwigo yn unig. Drwy brynu credydau carbon trwy brosiect Kariba, gall cwmnïau wrthbwyso eu hallyriadau, a gwybod eu bod nhw’n helpu’r amgylchedd a hefyd, yn newid bywydau er gwell.
Mae cyfran o incwm carbon y prosiect yn cael ei sianelu trwy Gronfa Cynaliadwyedd Cymuned a Phrosiect y prosiect er budd cymunedau cyfan, drwy wella iechyd ac addysg yn ardal y prosiect.

Lle a Phobl

Mae’r prosiect hwn wedi’i leoli ar lan ddeheuol Llyn Kariba, argae o waith dyn yng Ngogledd Zimbabwe. Mae’r prosiect yn cysylltu pedwar Parc Cenedlaethol ac wyth o warchodfeydd bywyd gwyllt i ffurfio coridor bioamrywiaeth enfawr yng Ngogledd Zimbabwe, sy’n diogelu coedwig glaw eang a nifer o rywogaethau sy’n agored i niwed ac mewn perygl.
Mae safle’r prosiect Kariba REDD+ wedi’i leoli yn y Cyngor Dosbarth Gwledig yng Ngogledd Zimbabwe, ac mae’n ymestyn dros fwy na 1,000,000 hectar, sy’n cynnwys 786,000 hectar o dir coedwig a 250,000 hectar o dir amaethyddol cymunedol.
Diolch i’w bioamrywiaeth rhagorol a’r ffordd y mae’r prosiect wedi darparu ffyrdd o addasu i newid yn yr hinsawdd, mae’r prosiect wedi’i gofrestru a’i wirio gan y Safonau Carbon wedi’u DIlysu (VCS) a Safonau’r CCB (Climate, Community and Biodiversity) ar Lefel Aur, sef y lefel uchaf o achrediad.
Mae ardal y prosiect yn gartref i 200,000 o bobl, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn perthyn i’r grŵp ethnig Tonga neu Shona. Yn draddodiadol, mae’r llwyth Tonga yn tyfu gerddi ym morglawdd ffrwythlon yr afon, a chollodd llawer eu tir ar hyd glannau’r Afon Zambezi pan orlifodd Llyn Kariba. Yn draddodiadol, mae’r llwyth Tonga yn ffermio porfeydd ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amaethyddol.

Straeon

Fideo

Nodau Cynaladwyedd

Ynglŷn â'r partner

 

 

The Zurich-based South Pole began as a project-driven company focused on developing and selling high-quality carbon credits. South Pole help public and private sector organisations develop climate proven policies and strategies. The company operates across four key business lines of carbon credit solutions, renewable energy, sustainability advisory and green finance. Areas of expertise cover forests & land use, water, sustainable cities & buildings, as well as renewable energy and climate impact assessment for investments.