Kenya: Coedwigoedd Kenya arfordirol

Gweithio gyda'n partner: Working Partner

Yr Her

Mae coedwigoedd arfordir Kenya yn llawn adnoddau naturiol, ac yn safle lle mae bioamrywiaeth yn bwysig ar lefel fyd-eang, ac yn gartref i fwy na 550 o blanhigion a 50 o anifeiliaid sydd ddim i’w gweld yn unman arall ar y Ddaear. Maen nhw’n darparu adnoddau hanfodol ar gyfer bywoliaethau mwy na 3 miliwn o bobl. Mae gan y coedwigoedd werth diwylliannol pwysig hefyd, gan fod y coedwigoedd a’r bobl yn rhwym yn hanesyddol ac yn ysbrydol – mae’r rhain yn cynnwys safleoedd cysegredig yng ngogledd Kenya (cartrefi hynafol i’r gymuned Aweer frodorol), a choedwigoedd ‘Kaya’ yn ne Kenya (cartrefi hynafol y gymuned Mijikenda brodorol).

Mae poblogaeth sy’n tyfu’n gyflym, tlodi eang, cynllunio gwael a datblygiad economaidd a seilwaith anghynaladwy yn gyfrifol am y cynnydd mewn datgoedwigo ac am ddirywiad y coedwigoedd hyn sydd yn eu tro, yn bygwth bioamrywiaeth leol. Mae gan y coedwigoedd rôl bwysig hefyd yn y broses o atafaelu carbon, sy’n hanfodol mewn lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae Kenya wedi dioddef cyfnodau hir o sychder dros y blynyddoedd diwethaf, o ganlyniad i’n planed yn cynhesu.

Hilary Masuma Kalama was born in 1952. He lives in ...... and previously worked as a fishermen with the Kenyan fisheries . He is married with 9 children - 6 girls and 3 boys. He is an elder of the Kauma Kaya forest. His knowledge of the forest comes from his father and grandfather and dates back to the 16th Century when the Mijikenda people first settled in the Kaya forests. Kauma, Kenya.

Nodau'r Prosiect

Nod cyffredinol y prosiect hwn ydy sicrhau bod didwylledd ecolegol ardaloedd blaenoriaeth ac adnoddau naturiol yn Kenya yn cael eu diogelu ar gyfer natur, pobl a’r economi.
Dyma’r nodau penodol:
Dylanwadu ar bolisïau a fframweithiau cyfreithiol allweddol, i greu amgylchedd sydd â’r gallu i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
Dylanwadu ar ddatblygiadau seilwaith ar raddfa fawr yn Kenya, i leihau effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol andwyol.
Sicrhau bod systemau cynhyrchu amaethyddol a physgodfeydd yn seiliedig ar arferion cynaliadwy amgylcheddol a chymdeithasol
Sicrhau ecosystemau daearol, dŵr croyw a morol allweddol, a gwneud yn siŵr bod poblogaethau o rywogaethau bywyd gwyllt blaenllaw a blaenoriaeth mewn mannau targed yn sefydlog ac / neu’n cynyddu.

Sut mae'n gweithio

Mae’r prosiect hwn yn gweithio’n agos gyda chymunedau lleol a grwpiau brodorol, asiantaethau’r llywodraeth a’r sector preifat i ddiogelu didwylledd ecolegol arfordirol Kenya a’i goedwigoedd. Mae hyn yn cynnwys:

  • Dylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisïau a chynlluniau, sy’n hanfodol ar gyfer meithrin amgylchedd deddfwriaethol sy’n ffafriol i reoli coedwigoedd ac adnoddau naturiol eraill yn gynaliadwy. I gyflawni hyn, mae WWF yn eirioli, ac yn defnyddio partneriaethau strategol i adeiladu gallu cymunedau lleol, a’u helpu nhw i ddiogelu llais cryfach mewn rheoli adnoddau naturiol, a galw am dryloywder, atebolrwydd a thegwch er mwyn mynd i’r afael â materion megis diffyg ymwybyddiaeth, llygredd, sefydliadau gwan a diffyg cydlynu sy’n arwain at orfodi safonau gwan. Mae hyn yn lleihau effeithiau negyddol datblygiadau ar bobl, bywyd gwyllt, coedwigoedd a chynefinoedd eraill.
  • Gwella cynaladwyedd amaethyddiaeth, fel bod yr angen am glirio coedwigoedd yn cael ei ostwng, a thresmasu ar gynefinoedd a choridorau bywyd gwyllt hefyd.
  • Hyrwyddo arferion pysgota cynaliadwy i wella diogelwch bwyd a chael effaith gadarnhaol ar gadwraeth coedwigoedd, gan ei fod yn lleihau’r pwysau ar ddefnyddio adnoddau naturiol anghynaladwy eraill.
  • Darparu cyfleoedd a hyfforddiant cynaliadwy ar raddfa fach, mewn arferion amaethyddol hinsawdd-glyfar, megis cadw gwenyn er mwyn lleihau’r pwysau ar y coedwigoedd a’u hadnoddau naturiol. Er enghraifft, mae Menter Cynilo Banc y Pentref [hyperlink i astudiaeth achos] yn darparu benthyciadau bach i unigolion sefydlu busnesau. Mae hyn yn grymuso teuluoedd a chymunedau, yn cynyddu incwm ac eto, yn lleihau’r pwysau ar y goedwig a’i hadnoddau.
  • Darganfod a mynd i’r afael â phrif ysgogwyr diraddio coedwigoedd; fel y galw am adnoddau allweddol fel golosg, pren tanwydd a deunyddiau adeiladu i helpu i gyfrannu tuag at reoli coedwigoedd ac adnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy. Mae’r Fenter Pentrefi Ynni Glân [hyperlink i astudiaeth achos], er enghraifft, yn helpu i fynd i’r afael â’r galw ar y coedwigoedd a’u hadnoddau, drwy ddarparu stofiau effeithlonrwydd ynni a systemau goleuadau solar i gymunedau.

Lle a Phobl

Mae’r coedwigoedd yn darparu cartref i 3 miliwn o bobl, ac yn eu plith, nifer o grwpiau brodorol ​​fel yr Aweer, Mijikenda a’r Waatha, y mae eu diwylliant a’u bywoliaethau wedi cyd-esblygu â’r coedwigoedd. Darllenwch fwy am y Waatha a’u cysylltiad â’r tir a’r goedwig yma.

Er mwyn cydnabod eu pwysigrwydd diwylliannol, cafodd coedwigoedd Kaya ar arfordir Kenya eu dynodi’n Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO yn 2008. Mae mwy na 60 o’r coedwigoedd sanctaidd hyn yn bodoli ar hyd arfordir Kenya.

Maen nhw’n dal i gael eu defnyddio fel lleoedd sanctaidd, lle mae’r gymuned yn mynd iddynt i gymysgu ag ysbrydion pwerus y credir eu bod yn byw y tu mewn i’r coedwigoedd. Yn Kaya Kinondo, er enghraifft, cynhelir gweddïau bron bob mis, naill ai ar gyfer teulu cythryblus, cynhaeaf da o’r fferm, daliad da gan y pysgotwyr, neu hyd yn oed i wleidyddion sy’n gofyn am fendith hynafol cyn ymgeisio am swyddi etholaethol. Mae’r Kayas yn cael eu defnyddio fel claddfeydd hefyd ar gyfer arweinwyr traddodiadol amlwg.

Mewn rhai rhannau o Kenya, mae dros 80% o goedwigoedd arfordirol wedi cael eu colli yn ystod y 100 mlynedd diwethaf; mae nifer o boblogaethau rhywogaethau yn lleihau yn sgil colli cynefinoedd a photsio, ac mae bywoliaethau cymunedau dynol lleol dan fygythiad hefyd.

Yn 2014, nododd arolwg adar, a gynhaliwyd ar y cyd â WWF, Cymdeithas Sŵolegol, Birdlife, Amgueddfeydd Cenedlaethol Kenya (NMK), Gwasanaeth Bywyd Gwyllt Kenya (KWS) a 15 o gynrychiolwyr ar gyfer cymuned frodorol ​​Aweer – 230 o rywogaethau o adar o 61 o deuluoedd. Mae pymtheg o’r rhywogaethau hyn yn endemig i goedwigoedd arfordirol Dwyrain Affrica. O ganlyniad i’r canfyddiadau, cydnabuwyd yr ardal fel Ardal Adar Pwysig (IBA) gan Birdlife International, sef cynefin pwysig ar lefel byd-eang ar gyfer cadwraeth poblogaethau adar.

Mae mwy na 550 o blanhigion a 50 o anifeiliaid yn unigryw i goedwigoedd arfordirol Kenya, ac nid yw’n bosib eu darganfod yn unman arall ar y Ddaear.

Fideo

Nodau Cynaladwyedd

Ynglŷn â'r partner

 

WWF is the world’s leading independent conservation organisation. Their mission is to create a world where people and wildlife can thrive together.
To achieve their mission, they’re finding ways to help transform the future for the world’s wildlife, rivers, forests and seas; pushing for a reduction in carbon emissions that will avoid catastrophic climate change; and pressing for measures to help people live sustainably, within the means of our one planet.