Kenya: Coedwigoedd Kenya arfordirol

Gweithio gyda'n partner: Working Partner

Yr Her

Mae coedwigoedd arfordir Kenya yn llawn adnoddau naturiol, ac yn safle lle mae bioamrywiaeth yn bwysig ar lefel fyd-eang, ac yn gartref i fwy na 550 o blanhigion a 50 o anifeiliaid sydd ddim i’w gweld yn unman arall ar y Ddaear. Maen nhw’n darparu adnoddau hanfodol ar gyfer bywoliaethau mwy na 3 miliwn o bobl. Mae gan y coedwigoedd werth diwylliannol pwysig hefyd, gan fod y coedwigoedd a’r bobl yn rhwym yn hanesyddol ac yn ysbrydol – mae’r rhain yn cynnwys safleoedd cysegredig yng ngogledd Kenya (cartrefi hynafol i’r gymuned Aweer frodorol), a choedwigoedd ‘Kaya’ yn ne Kenya (cartrefi hynafol y gymuned Mijikenda brodorol).

Mae poblogaeth sy’n tyfu’n gyflym, tlodi eang, cynllunio gwael a datblygiad economaidd a seilwaith anghynaladwy yn gyfrifol am y cynnydd mewn datgoedwigo ac am ddirywiad y coedwigoedd hyn sydd yn eu tro, yn bygwth bioamrywiaeth leol. Mae gan y coedwigoedd rôl bwysig hefyd yn y broses o atafaelu carbon, sy’n hanfodol mewn lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae Kenya wedi dioddef cyfnodau hir o sychder dros y blynyddoedd diwethaf, o ganlyniad i’n planed yn cynhesu.

Nodau'r Prosiect

Nod cyffredinol y prosiect hwn ydy sicrhau bod didwylledd ecolegol ardaloedd blaenoriaeth ac adnoddau naturiol yn Kenya yn cael eu diogelu ar gyfer natur, pobl a’r economi.
Dyma’r nodau penodol:
Dylanwadu ar bolisïau a fframweithiau cyfreithiol allweddol, i greu amgylchedd sydd â’r gallu i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
Dylanwadu ar ddatblygiadau seilwaith ar raddfa fawr yn Kenya, i leihau effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol andwyol.
Sicrhau bod systemau cynhyrchu amaethyddol a physgodfeydd yn seiliedig ar arferion cynaliadwy amgylcheddol a chymdeithasol
Sicrhau ecosystemau daearol, dŵr croyw a morol allweddol, a gwneud yn siŵr bod poblogaethau o rywogaethau bywyd gwyllt blaenllaw a blaenoriaeth mewn mannau targed yn sefydlog ac / neu’n cynyddu.

Sut mae'n gweithio

Mae’r prosiect hwn yn gweithio’n agos gyda chymunedau lleol a grwpiau brodorol, asiantaethau’r llywodraeth a’r sector preifat i ddiogelu didwylledd ecolegol arfordirol Kenya a’i goedwigoedd. Mae hyn yn cynnwys:

  • Dylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisïau a chynlluniau, sy’n hanfodol ar gyfer meithrin amgylchedd deddfwriaethol sy’n ffafriol i reoli coedwigoedd ac adnoddau naturiol eraill yn gynaliadwy. I gyflawni hyn, mae WWF yn eirioli, ac yn defnyddio partneriaethau strategol i adeiladu gallu cymunedau lleol, a’u helpu nhw i ddiogelu llais cryfach mewn rheoli adnoddau naturiol, a galw am dryloywder, atebolrwydd a thegwch er mwyn mynd i’r afael â materion megis diffyg ymwybyddiaeth, llygredd, sefydliadau gwan a diffyg cydlynu sy’n arwain at orfodi safonau gwan. Mae hyn yn lleihau effeithiau negyddol datblygiadau ar bobl, bywyd gwyllt, coedwigoedd a chynefinoedd eraill.
  • Gwella cynaladwyedd amaethyddiaeth, fel bod yr angen am glirio coedwigoedd yn cael ei ostwng, a thresmasu ar gynefinoedd a choridorau bywyd gwyllt hefyd.
  • Hyrwyddo arferion pysgota cynaliadwy i wella diogelwch bwyd a chael effaith gadarnhaol ar gadwraeth coedwigoedd, gan ei fod yn lleihau’r pwysau ar ddefnyddio adnoddau naturiol anghynaladwy eraill.
  • Darparu cyfleoedd a hyfforddiant cynaliadwy ar raddfa fach, mewn arferion amaethyddol hinsawdd-glyfar, megis cadw gwenyn er mwyn lleihau’r pwysau ar y coedwigoedd a’u hadnoddau naturiol. Er enghraifft, mae Menter Cynilo Banc y Pentref [hyperlink i astudiaeth achos] yn darparu benthyciadau bach i unigolion sefydlu busnesau. Mae hyn yn grymuso teuluoedd a chymunedau, yn cynyddu incwm ac eto, yn lleihau’r pwysau ar y goedwig a’i hadnoddau.
  • Darganfod a mynd i’r afael â phrif ysgogwyr diraddio coedwigoedd; fel y galw am adnoddau allweddol fel golosg, pren tanwydd a deunyddiau adeiladu i helpu i gyfrannu tuag at reoli coedwigoedd ac adnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy. Mae’r Fenter Pentrefi Ynni Glân [hyperlink i astudiaeth achos], er enghraifft, yn helpu i fynd i’r afael â’r galw ar y coedwigoedd a’u hadnoddau, drwy ddarparu stofiau effeithlonrwydd ynni a systemau goleuadau solar i gymunedau.

Lle a Phobl

Mae’r coedwigoedd yn darparu cartref i 3 miliwn o bobl, ac yn eu plith, nifer o grwpiau brodorol ​​fel yr Aweer, Mijikenda a’r Waatha, y mae eu diwylliant a’u bywoliaethau wedi cyd-esblygu â’r coedwigoedd. Darllenwch fwy am y Waatha a’u cysylltiad â’r tir a’r goedwig yma.

Er mwyn cydnabod eu pwysigrwydd diwylliannol, cafodd coedwigoedd Kaya ar arfordir Kenya eu dynodi’n Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO yn 2008. Mae mwy na 60 o’r coedwigoedd sanctaidd hyn yn bodoli ar hyd arfordir Kenya.

Maen nhw’n dal i gael eu defnyddio fel lleoedd sanctaidd, lle mae’r gymuned yn mynd iddynt i gymysgu ag ysbrydion pwerus y credir eu bod yn byw y tu mewn i’r coedwigoedd. Yn Kaya Kinondo, er enghraifft, cynhelir gweddïau bron bob mis, naill ai ar gyfer teulu cythryblus, cynhaeaf da o’r fferm, daliad da gan y pysgotwyr, neu hyd yn oed i wleidyddion sy’n gofyn am fendith hynafol cyn ymgeisio am swyddi etholaethol. Mae’r Kayas yn cael eu defnyddio fel claddfeydd hefyd ar gyfer arweinwyr traddodiadol amlwg.

Mewn rhai rhannau o Kenya, mae dros 80% o goedwigoedd arfordirol wedi cael eu colli yn ystod y 100 mlynedd diwethaf; mae nifer o boblogaethau rhywogaethau yn lleihau yn sgil colli cynefinoedd a photsio, ac mae bywoliaethau cymunedau dynol lleol dan fygythiad hefyd.

Yn 2014, nododd arolwg adar, a gynhaliwyd ar y cyd â WWF, Cymdeithas Sŵolegol, Birdlife, Amgueddfeydd Cenedlaethol Kenya (NMK), Gwasanaeth Bywyd Gwyllt Kenya (KWS) a 15 o gynrychiolwyr ar gyfer cymuned frodorol ​​Aweer – 230 o rywogaethau o adar o 61 o deuluoedd. Mae pymtheg o’r rhywogaethau hyn yn endemig i goedwigoedd arfordirol Dwyrain Affrica. O ganlyniad i’r canfyddiadau, cydnabuwyd yr ardal fel Ardal Adar Pwysig (IBA) gan Birdlife International, sef cynefin pwysig ar lefel byd-eang ar gyfer cadwraeth poblogaethau adar.

Mae mwy na 550 o blanhigion a 50 o anifeiliaid yn unigryw i goedwigoedd arfordirol Kenya, ac nid yw’n bosib eu darganfod yn unman arall ar y Ddaear.

Straeon

Fideo

Nodau Cynaladwyedd

Ynglŷn â'r partner

 

WWF is the world’s leading independent conservation organisation. Their mission is to create a world where people and wildlife can thrive together.
To achieve their mission, they’re finding ways to help transform the future for the world’s wildlife, rivers, forests and seas; pushing for a reduction in carbon emissions that will avoid catastrophic climate change; and pressing for measures to help people live sustainably, within the means of our one planet.