Cyn-brosiectau

Diogelu Coedwigoedd Arfordirol Kenya gyda WWF

Diogelu Coedwigoedd Arfordirol Kenya gyda WWF

Sicrhau bod uniondeb ecolegol adnoddau naturiol ac ardaloedd gwarchodedig fel coedwigoedd sanctaidd Kaya yn cael eu diogelu ar gyfer pobl, natur a’r economi.

Ailgoedwigo yng Nghoedwig Gymunedol Pematang Gadung gyda International Animal Rescue

Ailgoedwigo yng Nghoedwig Gymunedol Pematang Gadung gyda International Animal Rescue

Sefydlu a chynnal poblogaethau’r orangwtan hunangynhaliol yn y gwyllt drwy ailgoedwigo ardaloedd coedwigoedd trofannol sydd yn cael eu heffeithio gan danau coedwig a sychder yn Borneo. 

Prosiect Fauna and Flora International yn cefnogi cymunedau a gorilaod

Prosiect Fauna and Flora International yn cefnogi cymunedau a gorilaod

Creu coedwigoedd sydd yn cael eu rheoli gan y gymuned a gwarchodfeydd bywyd gwyllt yn DRC, i warchod rhywogaethau endemig a pheryglus lleol, gan gynnwys y Gorilaod Grauer. Cefnogi cynlluniau defnydd tir, datblygu bywoliaethau cynaliadwy a lleihau datgoedwigo. 

Prosiect Kariba REDD+ Southpole

Prosiect Kariba REDD+ Southpole

Creu cyfleoedd ac incwm i gymunedau coedwig lleol drwy gysylltu gwerth ariannol â choedwigoedd a bywyd gwyllt iach a ffyniannus a thrwy hynny, diogelu tua 785,000 hectar o goedwig a bywyd gwyllt Llyn Kariba yn Zimbabwe.

Fauna and Flora International a Ntakata Village Land Forest Reserve

Fauna and Flora International a Ntakata Village Land Forest Reserve

Nod y prosiect ydy galluogi Ymddiriedolaeth Tongwe, a’r pentrefi sydd yn cael eu cefnogi gan yr Ymddiriedolaeth, i ddiogelu, monitro a rheoli coedwig Tanzania, sef ardal sydd dan fygythiad datgoedwigo ac yn y dyfodol, prosiectau cloddio platinwm / nicel.

Pronatura Elephant Forest Sanctuary

Pronatura Elephant Forest Sanctuary

Bydd y prosiect hwn yn creu gwarchodfa eliffantod yn y goedwig naturiol sydd ar ôl. Bydd yr ardal hon, sydd newydd ddechrau cael ei diogelu, yn helpu i sicrhau bod bywoliaethau lleol yn parhau, a hwn fydd y prosiect coedwig gyntaf yn Nigeria i gael mynediad i gredydau carbon.

Gweithio gydag Eco Tribal

Gweithio gydag Eco Tribal

Gweithio gydag Eco Tribal – helpu pobl Ashaninka ym Mheriw i ddiogelu a chynnal eu coedwigoedd, ac ennill incwm heb werthu eu tir i drin a thorri coed, yn wahanol i lawer o gymunedau cyfagos.

Trees for Cities' Community Fruit Tree Project

Trees for Cities' Community Fruit Tree Project

Plannu 12,000 o goed ffrwythau dros gyfnod o dair blynedd mewn ardaloedd o amddifadedd eithafol yn ninas Addis Ababa yn Ethiopia.

Lives and Landscapes Project

Lives and Landscapes Project

Bydd y prosiect hwn yng Nghamerŵn yn cefnogi MIFCIG i ddatblygu arferion agrogoedwigaeth a thechnegau gwenynfa, i helpu pobl i ennill gwell bywoliaeth o’r tir sydd ganddynt y tu allan i’r goedwig ac yn sgîl hynny, osgoi agor tir amaeth newydd ar draul tir coedwig.

Environment Africa Trust and the Mpingo Conservation Project

Environment Africa Trust and the Mpingo Conservation Project

Creu coedwig newydd ym mhentref Kikole yn Tanzania, sydd yn cael ei rheoli gan y gymuned, a chefnogi cymunedau lleol i sicrhau hawliau cyfreithiol i reoli’r goedwig ar gyfer goroesiad hirdymor y coedwigoedd a’u cymunedau.

Tree Aid's Tominian Trees for Trade

Tree Aid's Tominian Trees for Trade

Defnyddio coed brodorol sy’n cael eu haddasu i dirwedd sych Malia, i gynhyrchu nwyddau y gellir eu marchnata. Mae pentrefwyr yn cael y sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnynt i greu busnesau sy’n ymwneud â choed.

Madagasikara Voakajy

Madagasikara Voakajy

Mae Madagasikara Voakajy yn cefnogi cymunedau i reoli’r goedwig sy’n eu cefnogi nhw, a broga’r Golden Mantella prin ym Madagascar.

Well Grounded

Well Grounded

Mae Well Grounded yn cefnogi sefydliadau ym masn Congo, sy’n galluogi’r gymuned leol i adnabod a mapio tir coedwig cyffredin mewn 150,000 hectar o goedwig, gyda’r bwriad o sicrhau hawliau masnachol ffurfiol i’r ardal.

African Galapagos, Tanzania

African Galapagos, Tanzania

Mae TFCG yn gweithio gyda mwy na 30,000 o bobl ym Mynyddoedd Rubeho; bydd y prosiect yn darparu cyfleoedd datblygu cynaliadwy, yn datblygu rheolaeth goedwig effeithiol, ac yn diogelu adnoddau coedwigoedd; ac yn sgîl hynny, dileu defnydd dinistriol o’r coedwigoedd a gwella incwm.

RSPB's Gola Forest National Park

RSPB's Gola Forest National Park

Nod y prosiect hwn ydy ceisio sicrhau bod yr ardal yn cael ei diogelu yn barhaus, a bod y bobl sy’n byw o’i chwmpas yn elwa o hyn.