Cyn-brosiectau

Fauna and Flora International a Ntakata Village Land Forest Reserve

Fauna and Flora International a Ntakata Village Land Forest Reserve

Nod y prosiect ydy galluogi Ymddiriedolaeth Tongwe, a’r pentrefi sydd yn cael eu cefnogi gan yr Ymddiriedolaeth, i ddiogelu, monitro a rheoli coedwig Tanzania, sef ardal sydd dan fygythiad datgoedwigo ac yn y dyfodol, prosiectau cloddio platinwm / nicel.

Lampeter/Bore Community Carbon Link

Lampeter/Bore Community Carbon Link

Cysylltu cymunedau Boré a Llanbedr Pont Steffan trwy gyfrwng carbon, drwy noddi plannu coed a chadwraeth coedwigoedd gyda’r gymuned bartner yn Kenya.

Pronatura Elephant Forest Sanctuary

Pronatura Elephant Forest Sanctuary

Bydd y prosiect hwn yn creu gwarchodfa eliffantod yn y goedwig naturiol sydd ar ôl. Bydd yr ardal hon, sydd newydd ddechrau cael ei diogelu, yn helpu i sicrhau bod bywoliaethau lleol yn parhau, a hwn fydd y prosiect coedwig gyntaf yn Nigeria i gael mynediad i gredydau carbon.

Gweithio gydag Eco Tribal

Gweithio gydag Eco Tribal

Gweithio gydag Eco Tribal – helpu pobl Ashaninka ym Mheriw i ddiogelu a chynnal eu coedwigoedd, ac ennill incwm heb werthu eu tir i drin a thorri coed, yn wahanol i lawer o gymunedau cyfagos.

Trees for Cities' Community Fruit Tree Project

Trees for Cities' Community Fruit Tree Project

Plannu 12,000 o goed ffrwythau dros gyfnod o dair blynedd mewn ardaloedd o amddifadedd eithafol yn ninas Addis Ababa yn Ethiopia.

Lives and Landscapes Project

Lives and Landscapes Project

Bydd y prosiect hwn yng Nghamerŵn yn cefnogi MIFCIG i ddatblygu arferion agrogoedwigaeth a thechnegau gwenynfa, i helpu pobl i ennill gwell bywoliaeth o’r tir sydd ganddynt y tu allan i’r goedwig ac yn sgîl hynny, osgoi agor tir amaeth newydd ar draul tir coedwig.

Environment Africa Trust and the Mpingo Conservation Project

Environment Africa Trust and the Mpingo Conservation Project

Creu coedwig newydd ym mhentref Kikole yn Tanzania, sydd yn cael ei rheoli gan y gymuned, a chefnogi cymunedau lleol i sicrhau hawliau cyfreithiol i reoli’r goedwig ar gyfer goroesiad hirdymor y coedwigoedd a’u cymunedau.

Tree Aid's Tominian Trees for Trade

Tree Aid's Tominian Trees for Trade

Defnyddio coed brodorol sy’n cael eu haddasu i dirwedd sych Malia, i gynhyrchu nwyddau y gellir eu marchnata. Mae pentrefwyr yn cael y sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnynt i greu busnesau sy’n ymwneud â choed.

Madagasikara Voakajy

Madagasikara Voakajy

Mae Madagasikara Voakajy yn cefnogi cymunedau i reoli’r goedwig sy’n eu cefnogi nhw, a broga’r Golden Mantella prin ym Madagascar.

Well Grounded

Well Grounded

Mae Well Grounded yn cefnogi sefydliadau ym masn Congo, sy’n galluogi’r gymuned leol i adnabod a mapio tir coedwig cyffredin mewn 150,000 hectar o goedwig, gyda’r bwriad o sicrhau hawliau masnachol ffurfiol i’r ardal.

African Galapagos, Tanzania

African Galapagos, Tanzania

Mae TFCG yn gweithio gyda mwy na 30,000 o bobl ym Mynyddoedd Rubeho; bydd y prosiect yn darparu cyfleoedd datblygu cynaliadwy, yn datblygu rheolaeth goedwig effeithiol, ac yn diogelu adnoddau coedwigoedd; ac yn sgîl hynny, dileu defnydd dinistriol o’r coedwigoedd a gwella incwm.

RSPB's Gola Forest National Park

RSPB's Gola Forest National Park

Nod y prosiect hwn ydy ceisio sicrhau bod yr ardal yn cael ei diogelu yn barhaus, a bod y bobl sy’n byw o’i chwmpas yn elwa o hyn.

Diogelu pobl frodorol a choedwigoedd Mata Atlântica ym Mrasil.

Diogelu pobl frodorol a choedwigoedd Mata Atlântica ym Mrasil.

Mae’r prosiect hwn wedi amddiffyn fforest law Mata-Atlântica rhag bygythiadau megis newid hinsawdd, datgoedwigo, twf trefol ac ecsbloetio anghynaladwy.

Bees for Development

Bees for Development

Helpu i reoli coedwig Kilum-Ijim yng Nghamerŵn yn gynaliadwy, at ddibenion cadwraeth bioamrywiaeth a datblygu bywoliaethau. Cefnogi’r gwaith o greu Guiding Hope, sef sefydliad sy’n ceisio cael mynediad i farchnadoedd mwy diogel ar gyfer cynnyrch gwenynwyr lleol.

Cadwraeth ac Amddiffyn Bosawas Biosphere Reserve gydag Oxfam

Cadwraeth ac Amddiffyn Bosawas Biosphere Reserve gydag Oxfam

Mae’r gwarchodfeydd yn ffurfio bloc parhaus o goedwig drofannol sy’n gorchuddio ardal o ddwy filiwn hectar, sy’n gwneud y goedwig hon yn Nicaragua y warchodfa goedwig fwyaf yng Nghanol America. Mae’r prosiect hwn, mewn partneriaeth ag Oxfam, wedi mynd i’r afael â bygythiadau i’r goedwig a’i phobl, trwy gyfrwng eiriolaeth, er mwyn sicrhau diogelwch cyfreithiol.