Pobl ifanc ar draws Cymru yn dod at ei gilydd i drafod newid yn yr hinsawdd yn y Cynulliad Cenedlaethol

Posted on

Mi wnaeth pobl ifanc o bob rhan o Gymru dod at ei gilydd yn y Senedd yng Nghaerdydd ar 21 Tachwedd i drafod newid yn yr hinsawdd o flaen Gweinidogion, Aelodau’r Cynulliad a chynrychiolwyr o Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae “MockCOP” yn ddigwyddiad sydd wedi’i fodelu ar Gynhadledd y Partïon (COP) y Cenhedloedd Unedig, lle mae cynrychiolwyr o wledydd ar draws y byd yn cyfarfod i drafod cynigion i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.  Mae MockCOP, sy’n cael ei drefnu ar y cyd gan Maint Cymru, elusen newid yn yr hinsawdd Caerdydd a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), yn gyfle rhyngweithiol i bobl ifanc rhwng 14-18 oed i ddysgu am y Cenhedloedd Unedig, y trafodaethau blynyddol ar newid yn yr hinsawdd, ac i ddatblygu eu dealltwriaeth o gysylltiadau rhyngwladol drwy sefyll yn esgidiau cenhedloedd eraill, a chwarae rôl y cenhedloedd hynny yn y gynhadledd enghreifftiol

Mae digwyddiadau rhanbarthol wedi cael eu cynnal ar draws Cymru ers mis Mehefin, a fydd yn arwain at y digwyddiad terfynol a gafodd ei gynnal yn y Senedd yng Nghaerdydd ar 21 Tachwedd 2019.

Fel rhan o’r rhaglen, bydd Maint Cymru a WCIA yn ceisio datblygu a chefnogi hyrwyddwyr newid yn yr hinsawdd ifanc ar draws Cymru.

Meddai Elspeth Jones, Cyfarwyddwr Maint Cymru:

“Mae MockCOP yn datblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder pobl ifanc ar newid yn yr hinsawdd, ac yn eu hannog i feddwl am sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bobl nawr yn ogystal â chenedlaethau’r dyfodol. Eleni, rydym wedi gallu cyrraedd hyd yn oed mwy o bobl ifanc ar draws Cymru, a chefnogi’r cwricwlwm newydd i ddatblygu dinasyddion egwyddorol a gwybodus gyda chymorth caredig ScottishPower Foundation. Mae newid yn yr hinsawdd yn bwnc y mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo cymhelliant i weithredu arno, ac rydym eisiau grymuso pobl ifanc i deimlo fel y gallant fod yn rhan o’r ateb.” 

Bydd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol yn agor y drafodaeth ar 21ain Tachwedd:

“Mae MockCOP yn llwyfan gwych i bobl ifanc ymgysylltu â’r mater difrifol hwn sef newid yn yr hinsawdd ac i ystyried eu barn o safbwynt byd-eang. Mae angen galluogi i bobl ifanc fod yn greadigol, rhoi eu syniadau eu hunain ar waith a datblygu ac arbrofi gyda nhw. Mae MockCOP yn darparu’r cyfle hwn i bobl ifanc ddod yn fwy gwybodus am yr heriau byd-eang ac mae’n rhoi cyfle gwych iddynt ddatblygu sgiliau dadlau a thrafod.”

Mae’r bwriad i ehangu’r rhaglen wedi cael ei gefnogi gan ScottishPower Foundation. Dywedodd Melanie Hill, Swyddog Gweithredol ac Ymddiriedolwr ScottishPower Foundation: 

“Mae’n wych gweld cymaint o bobl ifanc, sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect pencampwyr newid yn yr hinsawdd ehangach ar draws Cymru eleni, yn dod at ei gilydd yn y gynhadledd MockCOP yma yng Nghaerdydd.  Nod ScottishPower Foundation ydy cefnogi pobl ifanc dalentog a fydd ar flaen y gad y genhedlaeth nesaf o arbenigwyr sydd â’r dasg o ddatblygu atebion newydd i her y newid yn yr hinsawdd.

“Mae’n gymaint o ysbrydoliaeth gweld y bobl ifanc hyn yn cael eu grymuso i leisio eu barn, a chael eu hannog i rannu eu syniadau gwych ar gyfer y dyfodol.”

Ysgolion o Gymru yn trafod Newid Hinsawdd yn MockCOP 2019

Ychwanegodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: 

“Ers inni ddatgan argyfwng hinsawdd yn gynharach eleni, mae pobl ifanc ledled Cymru wedi bod yn ganolog i’n sgwrs genedlaethol ar ba gamau brys sydd eu hangen i fynd i’r afael â newid hinsawdd. 

“Mi oeddwn yn benderfynol y dylai pobl ifanc fod yn rhan o’n Cynhadledd Newid Hinsawdd gyntaf y mis diwethaf, a bydd MokCop yn rhoi cyfle arall i’w lleisiau gael eu clywed ar y lefel uchaf un.  

“Dwi’n gwybod o siarad gyda pobl ifanc ledled Cymru faint o ddiddordeb sydd a pa mor frŵd ydyn nhw am ddyfodol ein planed.  Bydd y digwyddiad hwn yn sicrhau bod y momentwm sy’n cael ei greu gan y Gynhadledd Hinsawdd yn cael ei gynnal a bydd yn rhoi profiad gwerthfawr i bobl ifanc o drin a thrafod penderfyniadu i fynd I’r afael â newid hinsawdd ac i fod o fudd i genedlaethau’r dyfodol.”

Enillodd y rhaglen Wobr Partneriaeth Addysg ScottishPower Foundation ym mis Medi.  Mae MockCOP wedi cyrraedd y rhestr fer hefyd ar gyfer Gwobr Addysg neu Hyfforddiant Cynaliadwy 2019 yr Academi Gynaliadwy.

Nod y gynhadledd oedd i gynrychiolwyr cytuno ar gynnig rhyngwladol ar y mater o newid yn yr hinsawdd, yn debyg i sgyrsiau COP yr UE ar Newid yn yr Hinsawdd, ac yn chwarae rhan eu gwlad mewn modd mor ddilys â phosibl. Drwy’r gynhadledd hon, mae pobl ifanc yn cael eu hannog i ymgysylltu mwy â newid yn yr hinsawdd a chysylltiadau rhyngwladol, ac i ystyried cyfrifoldeb Cymru, yn lleol ac yn fyd-eang. Mae grwpiau o 3 o fyfyrwyr 14-18 oed o bob rhan o Gymru yn cael gwlad i’w chynrychioli. Maen nhw’n ymchwilio i’w sefyllfa ac yn paratoi, yna’n cynrychioli’r wlad y dyrannwyd iddynt drwy gyflwyno eu hachos, a thrwy negodi cytundeb gyda’r gwledydd eraill. 

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook