PLANNU! YN CYRRAEDD CARREG FILLTIR 300,000 GOEDEN

Posted on

English the following.

Mae menter plannu coed wedi breuddwydio gan ferch ysgol yng Nghaerdydd naw mlynedd yn ôl wedi arwain at greu coetiroedd newydd 15 yng Nghymru gyda’r plannu ar gyfer y 300, 000th tree.

Yn 2008, gwnaeth Llywodraeth Cymru addewid i blannu coeden llydanddail Gymreig brodorol ar gyfer pob plentyn a aned neu a fabwysiadwyd yng Nghymru. Gelwir y cynllun yn Planhigyn! – y gair Cymraeg i blant.

Bob mis, mae Adnoddau Naturiol Cymru, sy’n rhedeg y rhaglen sy’n seiliedig ar Gymru ar ran Llywodraeth Cymru a’r Woodland Trust, yn derbyn niferoedd y babanod sy’n cael eu geni a’u mabwysiadu yng Nghymru, ac yn trefnu bod cymysgedd o goed llydanddail brodorol i’w plannu, gan gynnwys derw , lludw, bedw, ceirios, crwynen a helyg. Rhoddir lleoliad y coetir i bob babi sy’n cynnwys eu coeden. Maent hefyd yn derbyn tystysgrif yn fuan ar ôl eu geni neu eu mabwysiadu, gan nodi bod planhigyn wedi’i blannu ar eu cyfer.

Kate Thomson, Planhigyn! Cydlynydd Adnoddau Naturiol Cymru Dywedodd“Mae coed yn rhan bwysig o’n hamgylchedd. Maent yn tyfu dŵr llifogydd, yn amsugno carbon a llygryddion eraill, yn darparu cartref i fywyd gwyllt, yn ein helpu i fwynhau’r awyr agored yn ogystal â darparu ffynhonnell o ddeunyddiau ynni a chynhyrchu cynaliadwy. “

Mae Kate yn parhau, “Planhigyn! yn helpu i greu coetiroedd cymunedol newydd i blant Cymru ymweld â’u teuluoedd a’u gwylio’n tyfu fel y maent.Gobeithiwn y bydd yn annog pobl ifanc i feddwl am eu hamgylchedd a’r rôl sydd ganddynt i’w reoli’n gynaliadwy. “

Rebecca Good, rheolwr safle Woodland Trust ar gyfer Coed y Foel, un o’r Planhigion! safleoedd, meddai“Pa ffordd well sydd yno i nodi’r pwysicaf o ddigwyddiadau, geni neu fabwysiadu plentyn, na phlannu coeden brodorol, un a fydd yn tyfu gyda’r plentyn ac yn helpu i greu amgylchedd hardd a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol, gan gyfoethogi bywydau pawb.

“Os oes gennych blentyn, a aned neu a fabwysiadwyd yng Nghymru o 2008 ymlaen, beth am ymweld â’u Planhigion! safle a’u cysylltu â’u hetifeddiaeth? “

O 1st Ebrill 2014, ymestynnodd Llywodraeth Cymru y rhaglen i blannu coeden ychwanegol yn Uganda ar gyfer pob plentyn mewn partneriaeth ag elusen amgylcheddol Maint Cymru.

Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, meddai“Mae coed yn amhrisiadwy i’r gymdeithas wrth iddynt gyfrannu at ein hiechyd a’n lles ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol wrth reoleiddio ein hinsawdd.

“Planhigyn! wedi gwneud cymaint i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd rheolaeth gynaliadwy ein hadnoddau naturiol, er budd y cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae’n ymgysylltu â phobl ifanc ac yn gwella eu hymwybyddiaeth o’r amgylchedd, y newid yn yr hinsawdd a dinasyddiaeth fyd-eang.

“Mae’n wych gweld Planhigyn! cyrraedd y garreg filltir anhygoel hon. “

Am ragor o wybodaeth am Planhigion! ewch i’r wefan ynwww.cymru.gov.uk/plantatree

Plannu! yn cyrraedd carreg filltir – plannu 300,000 o goed

Mae menter plannu coed a ddyfeisiwyd gan ferch ysgol o Gaerdydd naw mlynedd yn ôl wedi creu 15 o new woodlands in Wales and have led to planting 300,000 of trees.

Yn 2008 gwnaeth Llywodraeth Cymru bendith i blannu coeden llydanddail Gymreig am bob plentyn a gâi ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru.

Enw’r cynllun yw Plant! – gyda’r enw’n cyfleu’r elfen ‘plannu’ yn y Saesneg.

Bob mis mae Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n rhedeg y rhaglen ar ran Llywodraeth Cymru a Choed Cadw, yn gwybod many babies born or adopted in Wales, and arrange for a mixture of native broadleaved trees to be planted by cynnwys derw, ynn, bedw, coed ceirios, criafol a helyg.

Mae pob babi yn gwybod y lleoliad y coetir sy’n cynnwys eu coeden nhw.

Yn ogystal, maent yn cael tystysgrif ar ôl eu geni neu eu mabwysiadu yn dweud bod coed wedi ei phlannu ar eu cyfer.

Meddai Kate Thomson, Cydlynydd Plant! yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae coed yn an important part of our environment. Maen nhw’n sugno llifddwr, carbon a llygryddion eraill, yn cynnig cartref i fywyd gwyllt ac yn ein helpu i fwynhau awyr agored. Maent hefyd yn darparu ffynhonnell o ynni cynaliadwy a deunydd adeiladu tai.

“Mae Plant! yn helpu i greu coetiroedd cymunedol y gall plant Cymru ymweld â nhw gyda’u teuluoedd a’u gwylio’n tyfu wrth iddyn nhwythau hefyd dyfu.

“Gobeithio y bydd yn annog pobl ifanc i feddwl am eu hamgylchedd a sut y gallant helpu i reoli’n gynaliadwy.”

Meddai Rebecca Good, safle rheolwr Coed Cadw ar gyfer Coed y Foel, un o’r safleoedd Plant !:

“Pa ffordd yn dda o ddathlu digwyddiad mor bwysig – bydd y plant yn helpu i greu amgylchedd naturiol a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol, gan gyfoethogi bywydau pawb.

“Os oes gennych chi blentyn sydd wedi ei eni neu ei fabwysiadu o 2008 ymlaen, pam na fyddwch chi am dro dro i safle Plant! gan eu cysylltu â’u hetifeddiaeth? “

O 1af Ebrill 2014, estynnodd Llywodraeth Cymru y rhaglen er mwyn plannu coeden ychwanegol yn Uganda ar gyfer pob plentyn, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru.

Meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn Llywodraeth Cymru:

“Mae coed yn anhygoelus i gymdeithas gan eu bod yn cyfrannu at ein hiechyd a’n lles a chwarae rhan hanfodol wrth reoli ein hinsawdd.

“Mae Plant! wedi gwneud llawer i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy, er budd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae’n ymgysylltu â phobl ifanc ac yn gwella eu hymwybyddiaeth am yr amgylchedd, newid hinsawdd a dinasyddiaeth fyd-eang.

“Gwych yw gweld Plant! yn cyrraedd y garreg filltir anhygoel hon. “

Am ragor o wybodaeth am Plant! edrychwch ar y wefan

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/forestry/plantatree/?skip=1&lang=cy


Tweet Rhannwch ar Facebook