Pennaeth Codi Arian/Datblygu

Posted on

Mae Maint Cymru yn elusen uchelgeisiol, sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ac sy’n cael effaith fyd-eang. Rydym yn gweithio i ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol fel rhan o ymateb Cenedlaethol Cymru i’r newid yn yr hinsawdd. Rydym yn gwneud hyn drwy addysg a gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yng Nghymru (gan gynnwys rhaglen addysg mewn ysgolion a’n hymgyrch Diwrnod Gwyrdd blynyddol), a thrwy gefnogi nifer o brosiectau tramor sy’n gwarchod ac/neu yn adfer coedwigoedd trofannol. Mae’r prosiectau wedi’u lleoli yn Affrica, De America a De Ddwyrain Asia.

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagorol i ymgymryd â swydd newydd Pennaeth Codi Arian/Datblygu Maint Cymru.  Bydd y Pennaeth Codi Arian/Datblygu yn adrodd i’r Cyfarwyddwr, ac yn arwain ar y gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaeth codi arian Maint Cymru, sydd â’r nod o gynyddu ein hincwm yn sylweddol i gefnogi ein strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y sefydliad.  Bydd hyn yn cynnwys codi arian oddi wrth ymddiriedolaethau a sefydliadau, partneriaethau corfforaethol, rhoddion gan unigolion a chodi arian cymunedol.

Bydd angen i ddeiliad y swydd fanteisio ar ei brofiad sylweddol, a llunio a chyflawni strategaethau codi arian, datblygu busnesau neu gynhyrchu incwm llwyddiannus (boed ar gyfer sefydliadau elusennol neu fasnachol) i lunio a chyflwyno strategaeth codi arian Maint Cymru. Bydd hyn yn cynnwys meithrin perthnasau â chyllidwyr, partneriaid a rhoddwyr corfforaethol, yn ogystal â gwella maint systemau a phrosesau codi arian mewnol Maint Cymru er mwyn sicrhau bod y strategaeth yn cael ei chyflawni’n ddidrafferth.

Mae’r cyflog tua £30,000 – £33,000 y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad. Mae’r pecyn buddiannau yn cynnwys cyfraniad pensiwn o 6%, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, yn cynnwis gwyliau’r banc, a pholisi gweithio oriau hyblyg.  Mae’r rôl wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, ond bydd cyfnodau pan fydd angen gweithio o bell.  Mae’r rôl yn cael ei hysbysebu fel rôl amser llawn, ond bydd ceisiadau am weithio rhan-amser yn cael eu hystyried hefyd.

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i [email protected] (rhowch ‘Head of Fundraising, Size of Wales, [eich enw]’ yn y llinell bwnc.)

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 11 Hydref 2019.  Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 28 Hydref a 4 Tachwedd.


Tweet Rhannwch ar Facebook