MYFYRIWR CAERDYDD MET KATHERINE CREAN AR EI MAINT O GYMRU X INTERNSHIP DESIGN GRAPHIC INTERNSHIP

Posted on

Ym mis Mehefin eleni, gwahoddodd Maint Cymru ddau fyfyriwr dylunio graffig o Fet Caerdydd i wneud gwaith dylunio ar gyfer ychydig o brosiectau cyffrous sydd gennym ar y gweill. Yn gyntaf, gwnaethom gyfarfod â Katherine Crean ac Abbi-Louise Bach ychydig cyn hynny pan ddaeth Maint Cymru at y cwrs Dylunio Graffig gyda briff i ddylunio posteri addysgol ynglŷn â newid yn yr hinsawdd. Cafwyd argraff arbennig ar y gwaith a gynhyrchwyd gan Katherine ac Abbi-Louise ac felly cawsom nhw i mewn ar gyfer lleoliad wythnos 2, gan dderbyn arian o gynllun Internship Santander yn ddiolchgar. Dyma beth a ddywedodd Katherine am ei phrofiad:

Fel rhan o’n hail flwyddyn yn astudio cyfathrebu graffig ym Met Caerdydd, gofynnwyd i ni ymgymryd â phrosiect lle gofynnwyd i ni greu ffotograffeg sy’n dangos y gwaith gwych y mae Maint Cymru wedi’i wneud ar draws De America ac Affrica. Yn dilyn y gwaith a wnaed yn y prosiect, mae Maint Cymru yn cysylltu â chyd-fyfyriwr Abbi-Louise Small a minnau i drafod creu gwaith dylunio pellach ar gyfer rhai prosiectau cyffrous oedd ganddynt ar y gweill. Ym mis Mehefin eleni, cwblhaodd Abbi-Louise a minnau leoliad dwy wythnos gyda Maint Cymru fel rhan o internship a ariennir gan Santander.

Yn ystod y pythefnos, rwy’n gweithio ar ddylunio a datblygu ystod eang o adnoddau ar gyfer Diwrnod Go Green eleni. Roedd hyn yn cynnwys ail-frandio a chreu posteri, llyfrynnau, adnoddau ysgol a nwyddau. Roedd yn brofiad gwych imi weithio ochr yn ochr â thîm Maint Cymru, gan gael mewnwelediad i bob elfen o’r elusen, a’r holl waith caled sy’n mynd i mewn iddo.

Roedd gweithio ar y prosiect hwn i fyny fy nghartref – cefais lawer o ryddid creadigol, ac roedd llawer o’m dyluniadau yn cynnwys elfennau a dynnwyd a phaentio â llaw, sef rhywbeth rwyf wrth fy modd yn ymgorffori yn fy ngwaith lle gallaf. Datblygais adnoddau y byddai Maint Cymru yn gallu eu defnyddio ar gyfer adnoddau corfforaethol ac ysgolion, gan ddeall y gwahaniaethau hanfodol rhwng y ddau a sut i gynnwys oedolion a phlant gan ddefnyddio geiriau, delweddau a gosodiad. Cefais y cyfle i gynllunio rhai ceisiadau arbennig o gyffrous, er enghraifft, geo-hidlo Snapchat; Rhywbeth nad oeddwn erioed wedi ei gynllunio o’r blaen a phrofiad dysgu a chyflawniad newydd i mi yn bersonol.

Roedd awyrgylch cyfeillgar Pencadlys Maint Cymru wedi gwneud pleser yn cydweithio â’r tîm, a chroesawyd pawb o’r cychwyn cyntaf. Mae’n amlwg gweld bod egwyddorion yr elusen yn bwysig i bawb ar y tîm ac er lles gorau’r elusen ac mae’r rhai sy’n elwa o’r elusen bob amser yn ganolog. Byddwn, heb amheuaeth, yn hoffi gweithio gyda Maint Cymru eto yn y dyfodol ac rwy’n edrych ymlaen at weld y gwaith fy hun a sylweddoli Abbi-Louise ar eu gwefan ac ar ffurf gorfforol yn ystod y misoedd nesaf, ond hefyd Pob llwyddiant Maint Cymru yn barhaus yn y dyfodol.

 

Dyma rai enghreifftiau o’r gwaith gwych a grëwyd gan Katherine ar gyfer ein hymgyrch codi arian sy’n mynd i ddod Go Green Day yn ystod ei lleoliad:

      


Tweet Rhannwch ar Facebook