MOCKCOP: MAE MYFYRWYR O YSGOLION LEDLED CYMRU YN CASGLU I DDWEUD EU DWEUD AM NEWID YN YR HINSAWDD.

Posted on

DIOLCH YN FAWR I HEINI EVANS O WWF CYMRU AM Y POST BLOG HWN AM MOCKCOP.

Mae MockCOP yn darparu llwyfan i fyfyrwyr drafod a phleidleisio ar faterion byd-eang – cyfle prin i lawer o bobl 14-18. Wedi’i gynnal mewn siambr drafod yng Nghaerdydd, mae’r digwyddiad yn atgynhyrchu cynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig. Daw myfyrwyr yn gynrychiolwyr am y diwrnod a rhaid iddynt gytuno i benderfyniad ar faterion yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd.

MockCOP

Trefnir y digwyddiad blynyddol ganMae Maint Cymru. Rydym yn gyffrous i fynychu eleni felTanya Steele, Prif Swyddog Gweithredol WWF UK, yn ymgymryd â rôl yr Ysgrifennydd Cyffredinol. Mae’r rôl yn cynnwys cadeirio’r digwyddiad a rheoli’r trafodaethau a’r dadleuon.

Mae’r myfyrwyr yn cyrraedd. Maent yn braf ac yn awyddus wrth iddynt gymryd eu seddi. Rhennir y myfyrwyr yn dimau bach – pob tîm sy’n cynrychioli cenedl wahanol.

Maent wedi paratoi ac ymchwilio i’w safbwynt ar newid yn yr hinsawdd ar gyfer y ddadl. Wedi ymrwymo i’w rolau dirprwyol, myfyrwyr hyd yn oed yn gwisgo gwisgoedd traddodiadol. Yn fuan, daw’n amlwg bod hyn yn wirioneddol yn helpu i’w cymeriad.

  

AGOR

Mae’r Philipiniaid yn camu i fynd i’r afael â’r ystafell gyda chynnig drafft agoriadol:

Mae cynrychiolwyr o bob cenhedlaeth yn dechrau’r ddadl sy’n lleisio pryderon ynghylch gorfodi targedau uchelgeisiol ar ddatblygu cenhedloedd. Mae anghytundeb hefyd ymhlith gwledydd datblygedig o ran faint o arian cymorth datblygu ddylai fod ar gael.
Codir cwestiynau hefyd ynglŷn â defnyddio arian, gyda phryderon ynghylch llygredd. Mae cynrychiolwyr yn awgrymu mynd i’r afael â hyn trwy fuddsoddi mewn technoleg yn hytrach na chyfraniadau arian; sydd â chanlyniadau buddiol yn fyd-eang ac yn lleol. Maent hefyd yn pwysleisio na fydd arian yn dal i gyrraedd y gwledydd sydd fwyaf angen i leddfu dioddefaint os na chytunir ar gytundeb.

Mae nifer o gynadleddwyr yn symud ffocws y ddadl i’r gostyngiad yn y datgoedwigo. Maent yn gweld hyn fel y datrysiad mwyaf cyraeddadwy a’r un a allai gael yr effaith fwyaf. Maent hefyd yn gweld ail-coedwigaeth yr un mor bwysig. Bellach mae llawer o gynadleddwyr yn awgrymu gosod targedau ar gyfer plannu coed.

TRAFODAETHAU

Mae trafodaethau’n dechrau mewn ystafell ar wahân rhwng rhai cenhedloedd ond mae cynrychiolwyr o ddirprwyaethau’n parhau i gynnal dadl yn y siambr. Maent yn trafod telerau’r penderfyniad gwreiddiol.

Y PLEIDLAIS

Gyda phawb sydd bellach yn dychwelyd i’r siambr drafod, mae’n amser i bleidleisio! Mae trafodaeth bellach trwy gydol y cyfnod pleidleisio. Mae hyn yn arwain at ychydig o newidiadau i’r penderfyniadau arfaethedig gwreiddiol.

  

Yn dilyn y gwelliannau, cafodd pedwar penderfyniad eu cario. Dyma’r rhain:

 • Bod gwledydd datblygedig y byd yn ymrwymo’n llawn i ddarparu cymorth ariannol i wledydd sy’n datblygu, yn dilyn y penderfyniadau buddsoddi cyntaf yn 2015 ym Mharis, trwy gyfrannu% o oedran eu CMC priodol i’r GCF i gyrraedd $ 50 biliwn gan 2018 a $ 100 biliwn gan 2020. Mae’r gwledydd yn rhydd i addo oedran% uwch os dymunant.
 • Cedwir gostyngiad mewn allyriadau carbon-deuocsid byd-eang i sicrhau cynhesu byd-eang o fewn 1.5 ° C o lefelau tymheredd cyn-ddiwydiannol.
 • Bod yr holl wledydd datblygedig yn rhewi canran o ddyled sy’n ddyledus iddynt gan wledydd sy’n datblygu cyn belled â bod rhai addewidion yn cael eu gwneud. Mae’r ddyled yn ddigyffro unwaith y byddlonir yn llwyddiannus meini prawf sy’n ymwneud ag allyriadau carbon a datgoedwigo
 • Bod yr holl wledydd ledled y byd i leihau lefelau datgoedwigo trwy 70% ac yn galw ar bob gwledydd datblygedig i hybu lefelau ailfforestio byd-eang trwy blannu uniongyrchol a / neu fuddsoddiad gan 30-40% cyn diwedd 2019.

Yr unig benderfyniad a bleidleisiwyd yn ei erbyn oedd cynyddu cymorth datblygu i ddatblygu cenhedloedd neu wledydd na ddatblygwyd.

AC YN OLAF …

Ar gyfer rhan olaf y dydd, gofynnwyd i’r myfyrwyr rannu eu barn eu hunain arCymru‘rôl wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae myfyrwyr yn cyflwyno’r canlynol:

 • Dylid annog mwy o ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus i leihau allyriadau.
 • Mae ffermio defaid yng Nghymru yn aneffeithlon. Ar hyn o bryd mae ffermwyr yn cadw tir yn lân, gan arwain at ddiffyg bioamrywiaeth. Mae angen newid yn y ffordd yr ydym yn cymhorthdal ​​ffermio yng Nghymru i fynd i’r afael â’r defnydd tir presennol a chynyddu amsugno carbon.
 • Dylai fod treth uwch ar danwydd i roi cymhorthdal ​​i fuddsoddi mewn ceir trydan.
 • Codwch y tâl bagiau cludo i 10p i leihau ymhellach ddefnydd a chynhyrchu plastig.
 • Gwobrwyo’r rhai sy’n newid i gerbydau trydan, trwy gynnig grant i helpu i newid neu ostwng cost gyffredinol cerbydau trydan.
 • Cynyddu ymwybyddiaeth o newid hinsawdd yng Nghymru. Canolbwyntio ar sut mae newid hinsawdd yn effeithio arnom ni. Trwy’r dull hwn, maent yn gobeithio cyrraedd y rhai nad ydynt yn cael eu cymell gan yr effaith fyd-eang.
 • Gwthiwch y neges o ba mor agos ydyn ni at y pwynt heb ddychwelyd a pha mor ddifrifol yw’r newid hinsawdd yn awr.
 • Ar hyn o bryd, Caerdydd yw’r ddinas sy’n tyfu gyflymaf yn Ewrop, ond mae’r rhan fwyaf o’r twf yn digwydd y tu allan i safleoedd maes gwyrdd. Hoffem weld y twf yn canolbwyntio ar safleoedd tir llwyd.

Neges WWF

Rydym wedi sicr wedi dysgu llawer gan y myfyrwyr heddiw. Byddwn yn sicrhau bod eu lleisiau a’u pryderon bellach yn cael eu clywedCOP23,Bonn a thu hwnt.

Yn dilyn y ddadl, dywedodd Tanya Steele:
“Does dim amheuaeth bod y bobl ifanc hyn wedi rhoi ymchwil anhygoel ymlaen ac wedi dweud ei fod yn wirioneddol dda. Bu’n hynod drawiadol i glywed bod cymaint o bobl ifanc yn deall y materion ac, yn bwysicaf oll, yn cyflwyno cynigion ar gyfer y dyfodol.

“Bydd llawer o’r cynigion yn cael eu cymryd gan Maint Cymru a WWF i drafodaethau yng nghynhadledd ac o gwmpas y Bonn. Credwn ei bod yn hanfodol bod lleisiau ifanc yn cael eu clywed ar y cwestiwn hwn. Mae newid yn yr hinsawdd yn un o’r materion sy’n diffinio a bygythiadau o’n hamser. Mae’n bwysig bod pobl ifanc yn ei ddeall ond hefyd yn tynnu sylw at yr hyn y maent yn disgwyl ei wneud amdano. Dyma eu byd nhw, dyma’u planed ar gyfer y dyfodol, ac mae ganddynt bob hawl i ofyn i ni wneud ein gorau glas i’w warchod iddyn nhw. “

Daliwch sylw’r digwyddiad a chyfweliad â Tanya ymlaenWedi’i wneud yng Nghaerdydd Teledu.

CADWCH EICH LLYGAID YN YR WYTHNOSAU NESAF WRTH I NI YN MAINT CYMRU GYHOEDDI DADANSODDIAD LLAWN O’R DIGWYDDIAD A BETH MAE POBL IFANC CYMRU YN EI FEDDWL AM NEWID YN YR HINSAWDD A’R CAMAU YR YDYM NI FEL CENEDL YN EU CYMRYD I AMDDIFFYN Y BLANED AR GYFER EU DYFODOL.

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi? Ystyriwch gyfrannu at Maint Cymru


Tweet Rhannwch ar Facebook